Obvestila za javnost

Oct 2011 12

Odločba za ukinitev statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena nepremičninam


OBČINA JESENICE

Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice

tel: 04 58 69 200 / fax: 04 58 69 270/ e-pošta: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
internet: http://www.jesenice.si


Datum:  12.10.2011

Številka: 478-141/2008-2

Občina Jesenice, Oddelek za okolje in prostor, izdaja na podlagi 17. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (UL RS 80/99 in spr., v nadaljevanju ZUP), 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur.l. RS št. 72/93 in spremembe), 11. člena Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Jesenice (Ur. list RS št. 63/99), 23. člena Zakona o graditvi objektov (UL RS 110/02 in spr., v nadaljevanju ZGO-1) ter pooblastila, št. 020-1/05, z dne 21.4.2009, v zadevi ukinitve statusa javnega dobra, po uradni dolžnosti, naslednjo:

ODLOČBO

  1. Nepremičninama s parc. št 410/7 k.o. 2172 – Hrušica in s parc. št. 410/20   k.o. 2172 – Hrušica, se ukine status grajenega javnega dobra lokalnega pomena.
  2. Po pravnomočnosti te odločbe se pri nepremičninah s parc. št. 410/7 k.o. 2172 – Hrušica  in s parc. št. 410/20 k.o. 2172 – Hrušica vpiše izbris zaznambe javnega dobra, ki je v zemljiški knjigi Okrajnega sodišča na Jesenicah vpisna z naslednjo vsebino:
    »Na podlagi Odločbe Občine Jesenice št. 371-76/2008-4 z dne 5.6.2009 se zaznamuje, da je nepremičnina grajeno javno dobro lokalnega pomena.«
  3. Stroški postopka niso zaznamovani.

Obrazložitev:

Po stanju zemljiške knjige Okrajnega sodišča na Jesenicah je pri nepremičninah s parc. št.  410/7 in 410/20 k.o. 2172 – Hrušica vpisana zaznamba javnega dobra in sicer na podlagi odločbe Občine Jesenice št. 371-76/2008-4 z dne 5.6.2009 (grajeno javno dobro lokalnega pomena). Pri osnovnem pravnem položaju obeh nepremičnin pa je vknjižena lastninska pravica v korist Občine Jesenice. Predmetni nepremičnini na podlagi Odloka o občinskem lokacijskem načrtu daljinske kolesarske povezave v Občini Jesenice (Ur. list RS št. 73/2006) – v nadaljevanju Odlok, predstavljajo del trase daljinske kolesarske povezave št. 910200, MMP Rateče-MMP Obrežje skozi Občino Jesenice, katere nosilec in investitor, v imenu Republike Slovenije, je Ministrstvo za promet RS, Direkcija RS za ceste.

Glede na navedeno in glede na dejansko stanje nepremičnini s parc. št. 410/7 in 410/20 k.o. 2172 - Hrušica nista v funkciji javnega dobra, za katerega sta bili ustanovljeni. Predmetni nepremičnini tako ne izpolnjujeta pogojev za obdržanje statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena.

 

Nepremičnini se status javnega dobra odvzame z odločbo, ki jo na podlagi sklepa pristojnega občinskega organa izda upravni organ, ki ji je status podelil. (1. odstavek 23. člena Zakona o graditvi objektov – ZGO-1).

Občinski svet Občine Jesenice je iz zgoraj navedenih razlogov, na svoji 10. redni seji, dne 29.9.2011 odločil (sprejem sklepa), da se nepremičninama s parc. št. 410/7 in 410/20 k.o. 2172 - Hrušica ukine status grajenega javnega dobra lokalnega pomena. Sklep je bil objavljen v Uradnem listu RS št. 80/2011, dne 11.10.2011, in je pričel veljati naslednji dan po objavi.

Na podlagi citiranega sklepa je pristojni organ občinske uprave, Občina Jesenice, Oddelek za okolje in prostor, izdal to odločbo, z vsebino, kot je razvidna iz njenega izreka. Po pravnomočnosti bo ta odločba služila kot listina za zemljiškoknjižni vpis izbrisa zaznambe javnega dobra pri nepremičninah s parc. št. 410/7 in 410/20 k.o. 2172 – Hrušica.

Stroški postopka niso zaznamovani.

PRAVNI POUK: Zoper to odločbo je dovoljena pritožba na župana Občine Jesenice. Rok za pritožbo je 15 dni od dneva preteka roka za objavo te odločbe na oglasni deski Občine Jesenice. Pritožba se vloži pisno, priporočeno po pošti ali neposredno,  ali ustno na zapisnik pri organu, ki je to odločbo izdal in sicer na naslovu Občina Jesenice, Oddelek za okolje in prostor, Cesta železarjev 6, Jesenice. Ob vložitvi pritožbe je potrebno plačati upravno takso, po tarifni št. 2 Zakona o upravnih taksah (Ur. list RS št. 106/10 - ZUT-UPB5), v znesku 16,81 EUR.

Matej Smukavec, univ. dipl. prav.
VIŠJI SVETOVALEC I

Read 3466 times Last modified on Wednesday, 12 October 2011 22:59

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

Uporabne povezave