Javne objave

Jun 2019 10

Prenehanje statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena

Številka: 478-19/2019
Datum: 10.6.2019

Občina Jesenice, Oddelek za okolje in prostor, izdaja na podlagi 17. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Ur. list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13, v nadaljevanju ZUP), 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 11. člena Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Jesenice (Ur. list RS, št. 63/99), 247. člena, v povezavi s 1. odstavkom 245. člena,  Zakona o urejanju prostora (Ur. list RS, št. 61/17 – v nadaljevanju ZUreP-2) ter pooblastila, št. 020-1/05, z dne 1.5.2019, v zadevi prenehanja statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena, po uradni dolžnosti, naslednjo:

ODLOČBO

1. Nepremičninam z ID znakom parcela 2172 410/9 (ID 5830916), parcela 2172 410/11 (ID 5830918), parcela 2172 410/14 (ID 5830921) in parcela 2172 410/22 (ID 6571604) preneha status grajenega javnega dobra lokalnega pomena.

2. Po pravnomočnosti te odločbe se pri nepremičninah  z ID znakom parcela 2172 410/9 (ID 5830916), parcela 2172 410/11 (ID 5830918), parcela 2172 410/14 (ID 5830921) in parcela 2172 410/22 (ID 6571604) vpiše izbris zaznambe javnega dobra, ki je v eZK Vrhovnega sodišča Republike Slovenije vpisna pod ID pravice/zaznambe 14065842, z naslednjo vsebino:
»Na podlagi odločbe Občine Jesenice št. 371-76/2008-4 z dne 5.6.2009 se zaznamuje, da je nepremičnina grajeno javno dobro lokalnega pomena.«

3. Stroški postopka niso zaznamovani.

 

E-uprava:

  • Odločba št. 478-19/2019-14
    Odločba o prenehanju statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena za nepremičnine z ID znakom parcela 2172 410/9 (ID 5830916), parcela 2172 410/11 (ID 5830918), parcela 2172 410/14 (ID 5830921) in parcela 2172 410/22 (ID 6571604)
    Objavljeno: 10. 6. 2019
Read 1035 times Last modified on Wednesday, 26 June 2019 09:43

Aktualno: Javna naročila, razpisi in objave