Obvestila za javnost

Sep 2020 24

Poročilo s 13. redne seje Občinskega sveta

Jesenice, 24. september – Občinski svet občine Jesenice se je danes sestal na svoji 13. redni seji. Obravnaval je 14 točk, sprejeti pa so bili vsi predlagani sklepi. Med drugim so svetniki sprejeli Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Partizan, ki predstavlja podlago za gradnjo dveh novih stanovanjskih blokov z neprofitnimi stanovanji v bližini TVD Partizan Jesenice, ter strategijo razvoja turizma v občini Jesenice za obdobje 2020–2030.

Svetniki in svetnice so na 12. redni seji najprej v drugi obravnavi sprejeli predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Jesenice, Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica. S spremembo odloka se uvajajo dodatne zakonsko določene naloge v skupni občinski upravi, in sicer se uvaja skupna pravna služba in skupni svetovalec za civilno zaščito), ki hkrati povečuje delež sofinanciranja iz državnega proračuna iz 35 na 45 odstotkov. Zaradi spremenjenih okoliščin in potreb posamezne občine ustanoviteljice sprememba odloka tudi na novo definira in določa odstotke financiranja skupne občinske uprave s strani občin soustanoviteljic ter spreminja določila o sistemizaciji delovnih mest. Zapolnitev delovnega mesta pravnika in koordinatorja je predvideno v prvi polovici leta 2021, konec leta pa še zaposlitev dodatnega  redarskega kadra.

V drugi obravnavi so svetniki in svetnice sprejeli tudi predlog Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za območje občine Jesenice. S predlaganim odlokom Občina Jesenice določa podlage za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo, vključno s komunalno opremo za izboljšanje opremljenosti stavbnega zemljišča za celotno območje občine Jesenice. Odlok določa vrste komunalne opreme, ki je predmet obračuna komunalnega prispevka, stroške posameznih vrst obstoječe komunalne opreme na enoto mere, merila za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo, upoštevanje preteklih vlaganj v komunalno opremo in oprostitve plačila komunalnega prispevka.

Nadalje je bil v drugi obravnavi sprejet tudi predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Partizan. Območje občinskega podrobnega prostorskega načrta Partizan (v nadaljevanju OPPN Partizan) se nahaja v bližini upravnega središča mesta z Občino Jesenice in Upravnim centrom Jesenice, CSD Jesenice, Obrtno zbornico na jugu ter Trgom Toneta Čufarja na severu. Območje OPPN je na zahodni strani omejeno s Cesto železarjev, s potokom Ukova na vzhodni strani, ter z Ulico Viktorja Kejžarja in železniško progo Jesenice-Ljubljana na severni strani. Namen OPPN je povezati prej omenjena centra (upravnega in kulturnega) v skupno mestno središče ter z ob-ulično pozidavo zapolniti vrzel ob cesti, ki je bila v preteklosti povzročena z rušitvijo dveh stanovanjskih stavb med stavbama TVD Partizan in Kemično čistilnico in pralnico Jesenice. V območju je predvidena tudi gradnja dveh stanovanjskih blokov z neprofitnimi stanovanji, ki jih bo zgradil Stanovanjski sklad RS, in parka v njuni bližini.

Svetniki in svetnice so sprejeli predlog Pravilnika o plačah, plačilih in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih organov Občine Jesenice. Nov predlog pravilnika določa osnove in merila za določitev plač, plačil in drugih prejemkov občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih organov Občine Jesenice, ki so izvoljeni na neposrednih volitvah ali imenovani s sklepom občinskega sveta oziroma župana. Predlog pravilnika je usklajen z veljavno zakonodajo, ne posega pa v razmerja glede višine sejnin in nagrad, ki jih je Občinski svet potrdil v pravilniku leta 2007. V pravilnik sta dodani dve novi določili, ki se nanašata na vodenje občinskega štaba civilne zaščite, predvideva pa tudi drugačen način izplačila nagrad za izvedene nadzore, ki jih na podlagi letnega programa dela ali po sklepu o izvedbi nadzora izvaja Nadzorni odbor Občine Jesenice. V pravilnik je dodana tudi nova določba, na podlagi katere se lahko občinski funkcionarji, člani delovnih teles občinskega sveta, člani nadzornega odbora in člani drugih organov občine Jesenice, ki so izvoljeni na neposrednih volitvah ali imenovani s sklepom občinskega sveta oziroma župana, s pisno izjavo odrečejo izplačilu sejnine in nagrade. V pravilnik so vključena tudi merila za določitev višine nadomestila, do katerega so upravičeni člani občinske volilne komisije, v primerih, ko se občinska volilna komisija sestane in izvaja naloge izven okvira volitev, ki jih določa zakon.

V drugi obravnavi je bila na seji sprejet tudi predlog Strategije razvoja turizma v občini Jesenice 2020–2030. Občina Jesenice je namreč prvo Strategijo razvoja turizma sprejela leta 2005, sprejeti dokument je bil podlaga za razvojne projekte in aktivnosti na programskem področju turizma, ki ga Občina Jesenice izvaja skladno s finančnimi možnostmi in potrditvijo občinskega proračuna. Zaradi spremenjenih trendov v turizmu oziroma v turističnem povpraševanju in na podlagi možnosti za razvoj dodatne turistične ponudbe na območju občine Jesenice, je bil zato pripravljen predlog nove strategije, ki bo podlaga za nadaljnji razvoj gospodarske panoge. Dokument je dosegljiv na spletni strani občine Jesenice.

V prvi obravnavi so svetniki in svetnice sprejeli predlog Novelacije programa urejanja in vzdrževanje otroških igrišč v lasti in upravljanju Občine Jesenice za obdobje 2020–2024. Program urejanja in vzdrževanja otroških igrišč v lasti in upravljanju Občine Jesenice je bil sprejet leta 2011, v letu 2016 pa je bila pripravljena novelacija programa do leta 2019. Razlog za pripravo tokratne novelacije je dejstvo, da se je stanje posameznih igriščih spremenilo, pojavile so se nove potrebe na igriščih. Novelacija vsebuje nove podatke o lokacijah in stanju posameznih igrišč, na novo pa so določene tudi prioritete vzdrževanja, posodabljanja in gradnje igrišč.

Svetniki in svetnice so sprejeli 3. dopolnitev Načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem v lasti Občine Jesenice za leto 2020. S predlagano dopolnitvijo Občina Jesenice načrtuje odprodajo premoženja, ki ni potrebno za opravljanje nalog občine ter s tem zmanjševanje stroškov, in sicer na Koroški Beli, na Razgledni poti na Jesenicah in na Hrušici, zemljišča pa v naravi predstavljajo travnato površino, zemljišče, na katerem je zgrajena garaža, skupaj s pripadajočim zemljiščem, in dostopno pot. Sprejeli so tudi 2. dopolnitev Načrta pridobivanja nepremičnega premoženja v last Občine Jesenice za leto 2020. S predlagano dopolnitvijo Občina Jesenice načrtuje pridobitev nepremičnin oziroma zemljišč, na katerih je zgrajena gospodarska javna infrastruktura, in sicer vročevod in primarna vodooskrbna cev vodovoda Peričnik.

Na seji je bil sprejet predlog za spremembo projekta v Načrtu razvojnih programov za obdobje 2020–2023. Načrt razvojnih programov (NRP) je sestavni del proračuna, v katerega so vključeni predvideni projekti, dinamika njihove izvedbe in finančna konstrukcija oziroma viri njihovega financiranja. S sprejetim predlogom spremembe Občina Jesenice pri projektu Poslovna cona Jesenice – 2.faza na podlagi prijave projekta na Dogovor za razvoj regije spreminja strukturo virov financiranja projekta, časovni potek projekta in naziv projekta v Poslovna cona Jesenice: izgradnja komunalne infrastrukture 2. faza.

V sklopu volitev in imenovanj so člani Občinskega sveta v Svet javnega zavoda Občinska knjižnica Jesenice za 5 let kot predstavnika Občine Jesenice dodatno imenovali Iva Ščavničarja (prva dva predstavnika sta bila imenovana na junijski seji občinskega sveta, za tretjega v prvem javnem pozivu ni bilo predlogov), za kandidata pa za člana Razvojnega sveta gorenjske regije župana Blaža Račiča. Obenem so podali tudi soglasje k imenovanju Eve Štravs Podlogar za direktorico Razvojne agencije Zgornje Gorenjske.

Svetniki in svetnice so se seznanili z letnim poročilom družbe Ekogor d.o.o. za leto 2019, ki jim ga je predstavil direktor družbe Igor Petek. Iz poročila izhaja, da je koncesionar, ki na območju občine Jesenice izvaja gospodarsko javno službo obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov na območju Centra za obdelavo odpadkov (CERO) Mala Mežakla, v letu 2019 prevzel 18.473,23 ton mešanih komunalnih odpadkov (v letu 2018 pa 19.164,84 ton), od katerih je v fazi mehanske obdelave izločeno 7.204,56 ton lahke frakcije. V letu 2019 je koncesionar prevzel na obdelavo tudi 2.368,88 ton težke frakcije, iz katere se je skupaj iz težke frakcije iz obdelave mešanih komunalnih odpadkov izločilo 2.286,98 ton lahke frakcije. Zaradi problematike s smradom je koncesionar v letu 2019 tudi prekinil prevzem težke frakcije. Skupaj je tako v letu 2019 iz obdelave nastalo 9.491,54 ton lahke frakcije, v končno obdelavo pa jo je bilo predano 1.430,34 ton. Razlika je zbalirana in začasno deponirana ob sortirnici. Koncesionar je v letu 2019 na odlagališču Mala Mežakla odložil 6.726,41 ton obdelanih mešanih komunalnih odpadkov. Kot je povedal direktor Petek, pa družba v zadnjih nekaj mesecih zagotavlja reden odvoz odpadkov s CERO Mala Mežakla, saj so zagotovili končno oskrbo v cementarni Anhovo, zato se količina deponiranih odpadkov postopoma zmanjšuje.  

Ob koncu seje so se svetniki in svetnice seznanili še s poročilom Nadzornega odbora o opravljenem nadzoru Občine Jesenice in JEKO, d.o.o., Jesenice, ki ga je predstavila članica Nadzornega odbora Občine Jesenice mag. Rina Klinar.

 

Obravnavano gradivo s seje, vključno s poročili, je dosegljivo TUKAJ.

Read 770 times Last modified on Friday, 18 June 2021 11:16

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

Uporabne povezave