Obvestila za javnost

Oct 2020 22

Poročilo s 14. redne seje Občinskega sveta

Jesenice, 22. oktober – Občinski svet občine Jesenice se je danes sestal na svoji 14. redni seji, ki jo je v odsotnosti župana Blaža Račiča vodil podžupan Miha Rezar. Zaradi zagotavljanja večje fizične razdalje med prisotnimi je seja tokrat potekala v Kolpernu. Občinski svet je obravnaval 16 točk, med drugim je bil v prvi obravnavi sprejet proračun občine Jesenice za leto 2021 s podanimi pripombami.

Svetniki in svetnice so na 14. redni seji najprej po skrajšanem postopku sprejeli predlog Odloka o spremembi odloka o ustanovitvi javnega zavoda Gledališče Toneta Čufarja Jesenice. Predmet spremembe je manj zahteven poseg v vsebino odloka, in sicer pravilno poimenovanje dokumenta, ki ga mora javni zavod pripraviti in predložiti občini ustanoviteljici (»letno poročilo« namesto »poslovno poročilo«). 

V drugi obravnavi so sprejeli tudi predlog Novelacije programa urejanja in vzdrževanje otroških igrišč v lasti in upravljanju Občine Jesenice za obdobje 2020–2024. Program urejanja in vzdrževanja otroških igrišč v lasti in upravljanju Občine Jesenice je bil sprejet leta 2011, v letu 2016 pa je bila pripravljena novelacija programa do leta 2019. Razlog za pripravo tokratne novelacije je dejstvo, da se je stanje posameznih igriščih spremenilo, pojavile so se nove potrebe na igriščih. Novelacija vsebuje nove podatke o lokacijah in stanju posameznih igrišč, na novo pa so določene tudi prioritete vzdrževanja, posodabljanja in gradnje igrišč. V občini Jesenice se trenutno nahaja 18 otroških igrišč. Posamezna igrišča v manjših krajih imajo vlogo centralnega igrišča v naselju (npr. Koroška Bela, Javornik) oziroma se uporabljajo tudi za namene vrtca oz. šole (npr. na Hrušici in Blejski Dobravi), druga pa so namenjena le posamezni stanovanjski soseski ali njenemu delu (npr. otroška igrišča na Plavžu). Vzdrževanju otroških igrišč Občina Jesenice namenja približno 30.000–35.000 € letno, pri čemer predvidevamo, da bomo morali, glede na večje število igrišč, igral in standarde, v prihajajočih letih sredstva za ta namen povišati. Med redno vzdrževanje se štejejo redna vzdrževalna dela igral in podlage, pobiranje odpadkov ter morebitna gradbena dela, ki so potrebna za varno obratovanje obstoječih igral. Novelacija programa kot prioriteto predvideva redno tekoče vzdrževanje igrišč, obnovo igrišča Podmežakla, ureditev še dveh igrišč v KS Plavž in ureditev igrišča Zarja v KS Sava.

Na 14. redni seji je bil sprejet tudi Predlog Pravilnika o prenehanju veljavnosti Pravilnika o dodeljevanju sredstev občinskega proračuna za programe in projekte s področja družbenih dejavnosti. S Pravilnikom o dodeljevanju sredstev občinskega proračuna za programe in projekte s področja družbenih dejavnosti se določajo nameni, za katere se dodeljujejo sredstva, pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci programov oziroma projektov, postopek dodeljevanja finančnih sredstev ter postopek določitve meril za dodeljevanje sredstev občinskega proračuna za sofinanciranje programov in projektov s področja družbenih dejavnosti v Občini Jesenice, ki jih predvideva proračun Občine Jesenice za tekoče leto. V času veljavnosti Pravilnika je Občinski svet občine Jesenice sprejel več odlokov, ki ločeno po posameznih področjih na novo urejajo vsebino Pravilnika, zato je dejanska veljavnost osnovnega Pravilnika prenehala veljati, s Pravilnikom o prenehanju njegove veljavnosti pa bo njegova veljavnost prenehala veljati tudi formalno.

Sprejeta sta bila tudi predlog Sklepa o določitvi vrednosti točke po Odloku o občinskih taksah v občini Jesenice in predlog Sklepa o povprečni gradbeni ceni kvadratnega metra koristne stanovanjske površine v občini Jesenice za leto 2021. Prva od 1. 1. 2021 znaša 0,0618 €, druga pa 924,40 €.

Občinski svet je potrdil predlog za dokapitalizacijo družbe BSC, poslovno podporni center, d.o.o. Kranj. Z deležem v višini 2.000 € bo Občina Jesenice povečala svoj družbeniški delež v družbi BSC, podporni center d.o.o., Kranj.  Družbenik Javni sklad Republike Slovenije za regionalni razvoj in razvoj podeželja je namreč na skupščini družbenikov dne 5. 7. 2018 napovedal prodajo lastniškega deleža družbe BSC. Ker mora BSC d.o.o. kot RRA izpolnjevati  pogoj, da je v večinski javni lasti in z večinskim deležem občin znotraj javnega deleža, pri čemer nobena od občin ne sme imeti več kot tretjinskega ustanoviteljskega deleža. V kolikor bo Javni sklad Republike Slovenije prodajal lastniški delež v letu 2021, morajo občine v skladu z veljavno zakonodajo za področje regionalnega razvoja izpolnjevati zgoraj naveden pogoj, da lahko BSC d.o.o. kot regionalna razvojna agencija opravlja naloge, ki jih določa zakonodaja.

Na seji sta bila sprejeta predlog Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem – načrt pridobivanja nepremičnega premoženja v last Občine Jesenice za leto 2021 ter predlog Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem – načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem v lasti Občine Jesenice za leto 2021. S prvim Občina Jesenice načrtuje pridobitev (nakup ali menjavo) nepremičnin, potrebnih za nemoteno opravljanje nalog s pristojnosti občine. Te naloge zajemajo vodenje in izvedbo investicij, zlasti s področja komunalnih dejavnosti (javna gospodarska infrastruktura). Med pomembne naloge spadajo tudi uskladitve zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim na področju gospodarske javne infrastrukture, in pridobivanje zemljišč, ki niso zajeta v okviru investicij v teku. Skupna ocenjena višina odhodkov, zajetih v načrtu pridobivanja nepremičnega premoženja v letu 2021, je 135.103 EUR. Z drugim Občina Jesenice za leto 2021 načrtuje prodajo zemljišč v orientacijski vrednosti 83.408,93 €. V predlog načrta razpolaganja je bila vključena tudi prodaja poslovnih prostorov na Spodnjem Plavžu, v katerih deluje Razvojna agencija Zgornje Gorenjske, a je bila iz načrta razpolaganja na podlagi razprave svetnikov izvzeta. Občina Jesenice v načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem, ki se nanaša na razpolaganje z zemljišči s stavbami in ostalimi objekti, vključuje tudi razpolaganje s solastniškim deležem na nepremičninah, na katerih stoji Centralna čistilna naprava (CČN) Jesenice. Ta je v solastništvu Občine Jesenice in Občine Kranjska Gora. Da bosta pravno in dejansko stanje na objektu in napravah CČN usklajena, je potrebno uskladiti dejanski delež lastništva z zemljiškoknjižnim na celotni CČN Jesenice tako, da bo Občina Kranjska Gora vknjižena kot solastnica na deležu 7,53 % na vseh osnovnih sredstvih - infrastrukturi (zemljiščih, objektih in napravah) CČN. Na preostalem deležu 92,47 % bo ostala vknjižena Občina Jesenice. Vrednost solastniškega deleža Občine Kranjska Gora, ki bo predmet razpolaganja v letu 2021, znaša 165.000,00 EUR.

Sprejet je bil tudi predlog 3. dopolnitve načrta pridobivanja nepremičnega premoženja v last Občine Jesenice za leto 2020. S predlagano dopolnitvijo Občina Jesenice načrtuje pridobitev nepremičnine oziroma zemljišča, na katerem bo zgrajena energetska komunalna infrastruktura (javni vodovod) v sklopu gradnje cestne povezave do obrata za predelavo debele pločevine (PDP).  

Svetniki in svetnice so na seji obravnavali predlog proračuna občine Jesenice za leto 2021 v prvi obravnavi. Prva obravnava proračuna predvideva 25,3 milijonov evrov odhodkov in 20 milijonov evrov prihodkov. Zadolževanje je trenutno predvideno v višini 1,3 mio, iz leta 2020 pa prenašamo 3,9 milijone evrov. Prenos je povezan z zamikom izvedbe nekaterih investicij, tj. obnova Ruardove graščine, Poslovna cona Jesenice – 2. faza, Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju zgornje Save in Izgradnja infrastrukture KS Sava. Poleg omenjenih večjih projektov pa bomo v letu 2021 izvajali tudi energetsko sanacijo Vrtca Jesenice – enote Angelce Ocepek in 3. fazo izgradnje komunalne infrastrukture na Cesti bratov Stražišarjev. Vsega skupaj v letu 2021 načrtujemo izvajanje 62 projektov v skupni višini 9,4 milijonov evrov. Predlog proračuna so svetniki in svetnice sprejeli z nekaj predlogi, do katerih se bo občinska uprava opredelila in jih smiselno in po zmožnostih vključila v predlog proračuna v drugi obravnavi.

Svetniki in svetnice so na seji sprejeli predlog za subvencijo omrežnine v ceni gospodarskih javnih služb odvajanja odpadne vode in oskrbe s pitno vodo za leto 2020. Občinski svet Občine Jesenice je predlog za spremembo cen gospodarskih javnih služb odvajanja odpadnih voda in oskrbe s pitno vodo obravnaval na 10. redni seji dne 6. 2. 2020 in sprejel sklep, da cene omrežnine gospodarskih javnih služb odvajanja odpadnih voda in oskrbe s pitno vodo pričnejo veljati s 1. januarjem 2021. Omrežnina predstavlja letne stroške nadomestitve vrednosti stroškov amortizacije infrastrukture, zavarovanje infrastrukture in odškodnin zaradi le-te (služnost, kmetijska dejavnost zaradi omejitev vodovarstvenih pasov), pri oskrbi s pitno vodo pa še vzdrževanje vodomerov in hišnih priključkov.

Na seji je bil sprejet predlog za spremembo projekta v Načrtu razvojnih programov za obdobje 2020–2023. Načrt razvojnih programov (NRP) je sestavni del proračuna, v katerega so vključeni predvideni projekti, dinamika njihove izvedbe in finančna konstrukcija oziroma viri njihovega financiranja. S sprejetim predlogom spremembe Občina Jesenice pri projektu Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju zgornje Save na podlagi prejetega sklepa o sofinanciranju operacije spreminja dinamika porabe sredstev (izdatkov za projekt), vrednostno in terminsko pa se spreminjata usklajujeta struktura virov financiranja projekta. Hkrati se s predlagano spremembo projekta Poslovna cona Jesenice, širitev: rekonstrukcija prometne infrastrukture (1. faza) in projekt Poslovna cona Jesenice - Kurilnica (2. faza) združujeta v en skupni projekt, imenovan Poslovna cona Jesenice, širitev: rekonstrukcija prometne infrastrukture. Z omenjeno združitvijo povečujemo možnosti za pridobitev sredstev sofinanciranja.

Svetniki in svetnice so sprejeli tudi popravek 190. sklepa Občinskega sveta Občine Jesenice – sprememba cene omrežnine za oskrbo s pitno vodo. Na 10. redni seji Občinskega sveta občine Jesenice dne 6. 2. 2020 je bil sprejet sklep Občinskega sveta Občine Jesenice za spremembo cen gospodarskih javnih služb odvajanja in čiščenja odpadne vode, zbiranja odpadkov in oskrbe s pitno vodo. V sklepu so bile navedene cene omrežnine z vključenim davkom na dodano vrednost, a z zapisanim določilom, da davek na dodano vrednost ni vključen. Popravek sklepa to napako odpravlja.

Ob koncu seje so se svetniki in svetnice seznanili še s Poročilom o realizaciji Akcijskega programa varstva okolja za leto 2020, ki ga je predstavila Alenka Markun s podjetja Marbo Okolje d.o.o. Naloge, ki so bile izvedene v okviru akcijskega programa varstva okolja za leto 2020 (obdobje oktober 2019 do oktobra 2020) obsegajo izdelavo kazalnikov okolja za javna podjetja za leto 2019 ter primerjavo s Slovenijo in posebej s sosednjimi občinami, dopolnitev katastra onesnaževalcev, izračun masnega in koncentracijskega onesnaževanja za leto 2019, izdelavo Poročila o stanju okolja za obdobje 2015 do 2019, ter izvedbo delavnic na temo podnebnih sprememb za učence 4. razredov OŠ v občini Jesenice.

 

Gradivo, obravnavano na seji, je dosegljivo TUKAJ.

Read 609 times Last modified on Friday, 18 June 2021 11:16

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

Uporabne povezave