Skok na osrednjo vsebino

Obvestila za javnost

Jun 2021 17

Poročilo z 19. redne seje Občinskega sveta

Jesenice, 17. junij – Občinski svet občine Jesenice se je danes sestal na svoji 19. redni seji. Med drugim so svetniki sprejeli predlog rebalansa proračuna Občine Jesenice za leto 2021, derazglasili propadajoči Hotel Pošta kot kulturni spomenik lokalnega pomena in potrdili spremembo cene obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov.

Svetniki in svetnice so v drugi obravnavi sprejeli predlog Odloka o spremembi in dopolnitvi odloka o razglasitvi kulturnih in zgodovinskih spomenikov v občini Jesenic. S predlaganimi spremembami in dopolnitvami odloka Občina Jesenice derazglaša kulturni spomenik lokalnega pomena »Jesenice - Poštna postaja«, tj. objekt Hotela Pošta. Občina Jesenice želi stavbo pridobiti v svojo last in jo porušiti, obstoječi prostor, skupaj s sosednjo prosto parcelo, pa nameniti za reševanje problema mirujočega prometa v tem obremenjenem območju.

V drugi obravnavi je bil sprejet tudi predlog rebalansa proračuna Občine Jesenice za leto 2021. Rebalans proračuna za leto 2021 v drugi obravnavi predvideva 29,2 milijonov odhodkov in izdatkov ter za 24,1 milijonov prihodkov in prejemkov. Razliko za financiranje odhodkov v celoti predstavlja ostanek sredstev na računu proračuna preteklega leta, ki je povezan z zamikom izvedbe več investicij. V proračun so vključeni učinki Zakona o finančni razbremenitvi občin, ki vpliva na višino transfernih prihodkov, ki jih občina pridobi iz državnega proračuna, ter na višino odhodkov za določene namene, kjer je predvidena razbremenitev. Občina Jesenice je pridobila tudi dva nova vira financiranja obnove objekta Ruardova graščina, in sicer 111.000 €, ki se namenja za sanacijo lesne gobe in konzervatorsko–restavratorska dela ter 122.500 € za sofinanciranje notranje opreme v graščini. V okviru rebalansa poleg sredstev za izvedbo zamika investicij se zagotavlja dodatno še 293.000 € za tekoče vzdrževanje cest zaradi višjih stroškov zimske službe, 190.000 € za nakup stavbe Hotel Pošta ter 180.000 € za vzpostavitev sistema alarmiranja prebivalstva v primeru plazenja nad naseljem Koroška Bela, za kar v proračunu povečujemo tudi prihodke sofinanciranja. V Načrt razvojnih programov smo vključili 2 nova projekta. Tako je 240.000 € namenjenih za energetsko sanacijo OŠ Koroška Bela, ki predvideva ureditev fasade 70-letnega NOB objekta z menjavo oken, ter 200.000 € za izvedbo energetske sanacije v Vrtcu Jesenice v enoti Julke Pibernik. Sredstva v višini 110.000 € bomo z rebalansom namenili za nakup zemljišča v naselju Kočna, na katerem je zgrajeno športno igrišče. Zaradi vseh sprememb na prihodkovni ravni z rebalansom predvidevamo znižanje načrtovane višine zadolževanja iz 0,9 milijona na 0,4 milijona evrov.

Svetniki in svetnice so podali pozitivno mnenje k ponovnemu imenovanju Anite Bregar za pomočnico direktorja Centra za socialno delo Gorenjska, enota Jesenice. Odločali so tudi o imenovanju Marka Mugerlija za direktorja javnega zavoda Gornjesavski muzej Jesenice za naslednje petletno mandatno obdobje, a njegovega imenovanja niso potrdili. Občina Jesenice bo tako javni razpis in postopek imenovanja še enkrat ponovila.

Sprejeta je bila 3. dopolnitev Načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem v lasti Občine Jesenice za leto 2021. Predmet dopolnitve so prodaja dela zemljišča proti kampu Perun, ki v naravi predstavlja travnato površino ob kategorizirani občinski cesti, del nepremičnine v Planini pod Golico, ki v naravi predstavlja obstoječe dvorišče - parkirišče, ki ga v celoti uporablja lastnik navedenega objekta in tri parcele, ki v naravi predstavljajo del Počivališča Jesenice, njihova prodaja pa pomeni zaokrožitev lastniških nepremičnin, ki so že v posesti upravljalca avtoceste.

Svetniki so obravnavali tudi dopolnitev gradiva za spremembo cene obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov, ki so ga sicer obravnavali že na 16. in 17. redni seji. Koncesionar, Ekogor d.o.o., je v tem času izpolnil obveznosti, ki jih je po koncesijski pogodbi dolžan izpolniti, hkrati pa nadaljuje tudi z odvozom lahke frakcije, ki se je ob sortirnici nabrala v obliki bal. Cena obdelave se bo tako podražila za skupno 0,62 € na člana gospodinjstva, dvig pa bo postopen (v prvem koraku za 0,53 €, v drugem pa še za 0,09 €). Povišanje cen bo omogočilo nemoteno izvajanje obdelave odpadkov, vključno s sprotnim zagotavljanjem končne izrabe lahke frakcije, postopno pa tudi odvoz in končno izrabo lahke frakcije, nakopičene v balah.

Občinski svet Občine Jesenice se je seznanil z Letnim poročilom družbe EKOGOR d.o.o. za leto 2020, ki ga je predstavil direktor podjetja Igor Petek, s poročilom o analizi stanja s področja socialnega varstva v občini Jesenice za leto 2020, ki ga je predstavila pomočnica direktorja CSD Gorenjska, enota Jesenice, Anita Bregar, in z Letnim poročilom JEKO, d.o.o., Jesenice za leto 2020, ki ga je predstavil direktor javnega komunalnega podjetja JEKO d.o.o. Uroš Bučar.

 

Gradivo, obravnavano na seji, je dosegljivo TUKAJ.

Read 1332 times Last modified on Friday, 18 June 2021 11:20

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

Uporabne povezave