Skok na osrednjo vsebino

Obvestila za javnost

Sep 2021 23

Poročilo z 20. redne seje Občinskega sveta

Občinski svet občine Jesenice se je danes po trimesečnem poletnem premoru sestal na svoji 20. redni seji.  V prvi obravnavi so sprejeli predlog sprememb odloka o ustanovitvi javnega komunalnega podjetja JEKO, dopolnili načrta razpolaganja in pridobivanja, potrdili sklenitev aneksa za izvajanje koncesionirane dejavnosti javnega mestnega prometa in šolskih prevozov ob nepredvidljivih okoliščinah, potrdili nove člane svetov javnih zavodov GARS Jesenice in Zavoda za šport Jesenice. Predstavnik Geološkega zavoda Slovenije je na koncu seje predstavil tudi problematiko, aktivnosti in ugotovitve Geološkega zavoda Slovenije v zvezi z vodnim virom Peričnik.

Svetniki in svetnice so v prvi obravnavi najprej sprejeli predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi JEKO, javnega komunalnega podjetja, d.o.o., Jesenice. Sprememba odloka je predlagana zaradi spremembe državne zakonodaje, v predlagani spremembi odloka pa se oblikuje nadzorni svet kot nov organ javnega komunalnega podjetja, določa se število članov nadzornega sveta, mandat članov nadzornega sveta, pristojnost nadzornega sveta, postopek odločanja nadzornega sveta in plačilo članom nadzornega sveta. Posledično se v predlogu odloka spremenijo tudi pristojnosti sveta ustanoviteljev, skupščine in direktorja družbe.

Sprejeti sta bili tudi 4. dopolnitev Načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem v lasti Občine Jesenice za leto 2021 in 4. dopolnitev Načrta pridobivanja nepremičnega premoženja v last Občine Jesenice za leto 2021. S 4. dopolnitvijo načrta razpolaganja Občina Jesenice načrtuje prodajo stavbnega zemljišča na Razgledni poti, na kateri stoji garaža, ki služi stanovanjski stavbi, stavbno zemljišče na območju Plavškega travnika I in zemljišče med stanovanjsko stavbo in kategorizirano občinsko cesto Pod Mirco. S 4. dopolnitvijo načrta pridobivanja pa Občina Jesenice načrtuje pridobitev nepremičnine, ki predstavlja del stare poti na Cesti železarjev, katere preostali del je že v lasti Občine Jesenice.

V nadaljevanju so v okviru točke »Izvajanje koncesionirane dejavnosti javnega mestnega prometa in šolskih prevozov na območju občine Jesenice ob nepredvidljivih okoliščinah« svetniki in svetnice potrdili aneks št. 6, sklenjen med Občino Jesenice in koncesionarjem, podjetjem Arriva Slovenija. V času razglašene epidemije Covid-19, kot tudi v času kasnejšega rahljanja ukrepov, so bile na državni ravni predpisane omejitve in usmeritve ter načini izvajanja javnega prevoza potnikov v Republiki Sloveniji, ki so veljale tudi za mestni potniški promet in šolske prevoze na območju občine Jesenice. Število prepeljanih potnikov na mesečni ravni se do konca avgusta 2021 ni povrnilo na število iz leta 2019, kar pomeni bistveno spremenjene okoliščine ekonomskega in sistemskega značaja izvajanja koncesije, zaradi česar morata Občina Jesenice in koncesionar skleniti medsebojni dogovor o izvajanju koncesije v nepredvidljivih okoliščinah. Sprejeti ceniki in subvencija za prepeljanega potnika (0,93 € na prepeljanega potnika) ostanejo v veljavo, koncesionarju pa bo Občina Jesenice skladno z aneksom št. 6 za obdobje od januarja do avgusta 2021 dodatno pokrila stroške za zagotavljanje pogojev za izvajanje službe v obliki subvencije v višini 140.819,88 €.

V sklopu volitev in imenovanj so svetniki in svetnice kot nove predstavnike Občine Jesenice v Svetu javnega zavoda Gasilsko reševalna služba Jesenice imenovali Igorja Arha, Roberta Presterela, Božidarja Kramarja in Antona Mohorča, kot predstavnike v Svetu javnega zavoda Zavod za šport Jesenice pa Draga Mlinarca, Vinka Otoviča in Branka Jeršina.

Ob koncu seje, pri zadnji točki, je na povabilo župana Blaža Račiča Luka Serianz iz Geološkega zavoda Slovenije svetnikom in svetnicam ponovno predstavil aktualno problematiko, ki se pojavlja pri vodnem viru Peričnik, in do sedaj izvedene aktivnosti ter ugotovitve (Občina Jesenice je za svetnike in svetnice sicer v začetku meseca organizirala tudi sam ogled vodnega vira Peričnik, kjer so se ti lahko s strani predstavnika Geološkega zavoda Slovenije tudi na licu mesta seznanili s problematiko, aktivnostmi in ugotovitvami).

 

Gradivo, obravnavano na seji, je dosegljivo TUKAJ.

Read 929 times Last modified on Thursday, 23 September 2021 20:17

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

Uporabne povezave