Skok na osrednjo vsebino

Obvestila za javnost

Dec 2021 09

Poročilo z 22. redne seje Občinskega sveta

Jesenice, 9. december – Občinski svet občine Jesenice se je danes sestal na svoji 22. redni seji. Svetniki in svetniki so na njej med drugim sprejeli proračuna Občine Jesenice za naslednji dve leti.

Svetniki in svetnice so v drugi obravnavi najprej sprejeli predlog Odloka o dodeljevanju sredstev občinskega proračuna za sofinanciranje ukrepov za odpravo posledic zemeljskih plazov na zemljiščih v zasebni lasti na območju občine Jesenice. Predlog Odloka omogoča dodeljevanje sredstev občinskega proračuna za sofinanciranje ukrepov za odpravo posledic zemeljskih plazov, s čimer se spodbuja zasebna iniciativa na področju varstva pred naravnimi nesrečami. V njem so določeni namen, upravičenci in postopek dodeljevanja sredstev občinskega proračuna za sofinanciranje ukrepov za odpravo posledic zemeljskih plazov (tudi drobirskih tokov in podorov), ter preprečitev širjenja in ustalitev zemeljskih plazov na zasebnih zemljiščih na območju občine Jesenice, hkrati pa je opredeljen tudi način nadzora nad porabo dodeljenih sredstev. Sredstva za sofinanciranje ukrepov za odpravo posledic zemeljskih plazov na zasebnih zemljiščih se zagotavljajo v proračunu Občine Jesenice.

Sprejet je bil tudi predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Jesenice, Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica. S spremembo odloka se uvaja skupna služba s področja požarnega varstva, z dodatno zakonsko določeno nalogo pa se optimizira in racionalizira poslovanje občin ustanoviteljic, posledično pa se pozitiven učinek kaže tudi v okviru skupne občinske uprave, saj se povečuje delež sofinanciranja iz državnega proračuna iz trenutnih 45 % na 50 % na celotno maso plač in prispevke zaposlenih v skupni občinski upravi, dodatno povečanih za 20 %. V MIR bo ob polni sistemizaciji tako skupno trinajst zaposlenih – vodja, dva občinska inšpektorja, sedem občinskih redarjev, en pravnik, en koordinator za civilno zaščito in en koordinator za področje požarne varnosti.

Sprejet je bil tudi predlog Pravilnika o spremembi pravilnika o sprejemu otrok v Vrtec Jesenice. S predlagano spremembo pravilnika se v eni od določb bolj natančno in nedvoumno opredeljuje postopek razporeditve otrok v enote Vrtca Jesenice v prihodnjem šolskem letu v primeru, da ima ta otrok že enega sorojenca, vpisanega v Vrtec Jesenice.

Na seji so bili obravnavani tudi predlog Letnega programa športa v občini Jesenice za leto 2022 in za leto 2023, predlog Letnega programa kulture v občini Jesenice za leto 2022 in za leto 2023, predlog Letnega programa izobraževanja v občini Jesenice za leto 2022 in za leto 2023 ter predlog Letnega programa humanitarnih društev in invalidskih organizacij v občini Jesenice za leto 2022 in za leto 2023. Predlogi vseh letnih programov so bili sprejeti.

Sprejet je bil tudi predlog potrditve lokacijske preveritve za del območja v enoti urejanja prostora JES 47 za zemljišči s parc. št. 1247/262 in 1247/263, obe k.o. 2075 Jesenice. Občina Jesenice s potrditvijo omenjene lokacijske preveritve investitorju v Poslovni coni Jesenice na njegovo pobudo omogoča oziroma dopušča individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev, opredeljenih v zazidalnem načrtu, in sicer tako, da se opredeli možnost izgradnje objektov za storitvene dejavnosti, tudi na zemljiščih z omenjenima parcelnima številkama s parcelno številko 1247/262 in 1247/263 k .o. Jesenice. Investitor na omenjenih parcelah načrtuje gradnjo avtopralnice.

Svetniki in svetnice so sprejeli tudi prvo dopolnitev Načrta ravnanja s premičnim premoženjem za leto 2023 – Načrt pridobivanja premičnega premoženja. Prva dopolnitev se nanaša na projekt OVE - sončne elektrarne, katerega namen je postavitev sončnih elektrarn na javnih objektih, s čimer bi zagotovili samooskrbnost in energetsko neodvisnost občinskih javnih stavb. Za leto 2023 je v ta namen, za postavitev ene sončne elektrarne na javnem objektu, načrtovanih 117.000 €.

Proračuna Občine Jesenice za leto 2022 in leto 2023

Svetniki in svetnice so na seji potrdili tudi predloga proračuna občine Jesenice za leto 2022 in za leto 2023.

Proračun za leto 2022 v drugi obravnavi predvideva 27,7 milijonov odhodkov in izdatkov ter za 22,8 milijonov prihodkov in prejemkov. Med prihodke smo v drugi obravnavi vključili nov izračun prihodka iz naslova dohodnine, na podlagi prejetega izračuna Ministrstva za finance, ki se nanaša na sprejeto povprečnine v višini 645 € na prebivalca. Del dohodnine, ki po Zakonu o javnih financah (ZJF) pripada občinam, pomeni največji vir za financiranje tekoče porabe oziroma za izvajanje zakonskih nalog, je načrtovan v višini 12,1 milijona evrov. Občini pa pripadajo še sredstva za uravnoteženje razvitosti v višini 0,4 milijona evrov. Vsega skupaj v letu 2022 načrtujemo izvajanje 75 projektov v skupni višini 11,5 milijonov evrov, za kar predvidevamo tudi zadolževanje v višini dveh milijonov evrov.

V leto 2022 se zaradi dodatnih ukrepov povezanih z okuženostjo s sivo hišno gobo in možne pridobitve sredstev sofinanciranja zamika nadaljevanje izvedbe obnove Ruardove graščine. Zaradi zakonskih plačilnih rokov se za dela, opravljena v letu 2021, zamika tudi financiranje v okviru projekta Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju zgornje Save. Poleg omenjenih večjih projektov bomo v letu 2022 izvajali energetsko sanacijo Vrtca Jesenice – enota Julke Pibernik in drugo etapo v okviru projekta Nadgradnja prometne infrastrukture KS Sava–Hrušica. V proračun je vključeno sofinanciranje ureditve regionalne ceste R2, ki predvideva izgradnjo priključka na novo cestno povezavo do obrata debele pločevine SIJ Acroni ter prehoda čez cesto in postavitev avtobusnih postajališč pri Turistu. Načrtovane so tudi izvedba rekonstrukcije in adaptacije kulturne dvorane na Hrušici 55/a, celostna prenova objekta na Titovi 78/a za potrebe Zdravstvenega doma Jesenice ter obnova in nadzidava telovadnice na OŠ Poldeta Stražišarja. Prav tako načrtujemo tudi izgradnjo vodovoda Betel–Planina pod Golico.

Zaradi zviševanja cene zemeljskega plina in cene emisijskih kuponov na globalni ravni, kar še ni bilo možno predvideti pri pripravi gradiva za drugo obravnavo proračuna občine Jesenice za leto 2022, je župan v sprejem predlagal 13 amandmajev, s katerim so se planirana sredstva za rušitev stavbe Hotela Pošta v letu 2022 v višini 190.000 € namenila za pokritje povečanih stroškov ogrevanja za izvajanje javnih služb v javnih objektih v občinski lasti (osnovne šole, vrtec, GARS, Gornjesavski muzej Jesenice, Občinska knjižnica Jesenice, Glasbena šola Jesenice, Gledališče Toneta Čufarja, Zavod za šport Jesenice, Mladinski center Jesenice).

Proračun za leto 2023 v drugi obravnavi predvideva 25,6 milijonov odhodkov in izdatkov ter prav toliko prihodkov in prejemkov. Med prihodki največji vir predstavlja prihodek iz naslova dohodnine, ki upoštevaje sprejeto povprečnino, v višini 647 € na prebivalca znaša 12,4 milijona evrov. Občina bo tudi v letu 2023 prejela sredstva za uravnoteženje razvitosti v višini 0,4 milijona evrov. V letu 2023 načrtujemo izvajanje 68 projektov v skupni višini 9,1 milijonov evrov, za njihovo izvedbo pa načrtujemo zadolževanje v višini 2,7 milijona evrov. Nadaljevali bomo z izvedbo največjih projektov, in sicer obnovo objekta Ruardova graščina, celostno prenovo objekta na Titovi 78/a, obnovo in nadzidavo telovadnice na OŠ Poldeta Stražišarja, nadgradnjo prometne infrastrukture KS Sava Hrušica, nadaljevanje izgradnje vodovoda Betel–Planina pod Golico in drugimi. Med načrtovanimi novimi projekti pa je v proračunu predvideno komunalno opremljanje OPPN Partizan in pričetek energetske sanacije pokopališkega objekta Blejska Dobrava ter izkoriščanje sončne energije za oskrbo z električno energijo na javnih stavbah.

V obeh proračunih so med odhodki načrtovane izvedbe izglasovanih projektov participativnega proračuna. V letu 2022 bo izvedenih 12 projektov, v skupni višini 124.000 €, v letu 2023 pa enajst izglasovanih projektov v skupni višini 138.000 €.

Volitve in imenovanja

V sklopu volitev in imenovanj so svetniki in svetnice kot tretjega predstavnika Občine Jesenice v Svetu javnega vzgojno–izobraževalnega zavoda Osnovna šola Koroška Bela Jesenice imenovali Borisa Grilca (prva dva predstavnika so imenovali že na oktobrski seji), za predstavnike Občine Jesenice v Svetu javnega vzgojno–izobraževalnega zavoda Osnovna šola Poldeta Stražišarja Jesenice so imenovali Vero Djurić Drozdek in Uroša Lakića, za predstavnico Občine Jesenice v Svetu javnega vzgojno–izobraževalnega zavoda Gimnazija Jesenice Branko Stojanović, za predstavnice Občine Jesenice v Svetu javnega zavoda Vrtec Jesenice pa Evo Mlakar, Tino Repovž in Aljo Urbančnik. Prav tako so svetniki in svetnice za direktorico javnega zavoda Gornjesavski muzej Jesenice za naslednji petletni mandat potrdili Ireno Lačen Benedičič, podali soglasje k imenovanju Maje Robič za novo direktorico Zdravstvenega doma Jesenice ter na podlagi njegove odstopne izjave razrešili Mirana Ozebka kot člana Nadzornega odbora Občine Jesenice.

Poročila

Svetniki so se na koncu seznanili še s poročilom Delovne skupine za spremljanje stanja v CERO Mala Mežakla, ki ga je predstavil namestnik predsednice delovne skupine Uroš Lakić, dodatna pojasnila pa je na vprašanja iz razprave podal direktor podjetja Publicus d.o.o. Igor Petek. Delovna skupina, ki redno spremlja dinamiko odvoza skladiščene lahke frakcije na območju CERO Mala Mežakla in je dolžna o ugotovitvah najmanj enkrat letno poročati županu in Občinskemu svetu Občine Jesenice. Delovna skupina je v svojem poročilu, ki ga je predstavila svetnikom, ugotovila, da je koncesionar na podlagi sprejetega aneksa z območja do konca leta 2021 dolžan odstraniti najmanj 5.000 t nakopičene lahke frakcije (do konca 2022 dodatnih 8.000 ton in preostanek v letu 2023), do 18. novembra pa je odstranil skupno 4.864,34 ton nakopičene lahke frakcije, kar pomeni, da koncesionar svoje zaveze izpolnjuje, hkrati pa sodeluje s člani delovne skupine in podaja zahtevana pojasnila.

Svetniki in svetnice so se seznanili tudi s poročilom o realizaciji Akcijskega programa varstva okolja za leto 2021, s poročilom Nadzornega odbora občine Jesenice o opravljenem nadzoru javnega razpisa o dodeljevanju državne pomoči »de minimis« za pospeševanje malega gospodarstva v občini Jesenice v letu 2020, ki ga je predstavil član Nadzornega odbora Stanislav Pem, in s poročilom župana o realizaciji sklepov, sprejetih na sejah Občinskega sveta Občine Jesenice v mandatnem obdobju 2018–2022.

 

Gradivo, obravnavano na seji, je dosegljivo TUKAJ.

Read 1322 times Last modified on Friday, 10 December 2021 10:16

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

Uporabne povezave