Skok na osrednjo vsebino

Zasedanja Občinskega sveta sklica 2010 - 2014

May 2013 23

27. seja Občinskega sveta sklica 2010 - 2014

Kdaj: 23. maj 2013 ob 17:00
Kje: sejna soba Občine Jesenice

Zapisnik 27. seje Občinskega sveta, ki je bila 23. maja 2013

 

Dnevni red

Sklic 27. seje Občinskega sveta, ki bo 23. maja 2013

Točka 1. Potrditev besedila zapisnika 26. redne seje, s poročilom o realizaciji sprejetih sklepov Občinskega sveta, ki je bila 28. 03. 2013.

Točka 2. Predlog Odloka o spremembi Odloka o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za izvajanje gospodarske javne službe upravljanja in vzdrževanja Tržnice Jesenice – HITRI POSTOPEK.

Točka 3. Predlog Odloka o dejavnosti in koncesiji za lokalno gospodarsko javno službo oskrbe s toplotno energijo na območju občine Jesenice – PRVA OBRAVNAVA.

Točka 4. Predlog Odloka o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta ''Pogodbeno zagotavljanje prihrankov rabe energije v javnih objektih Občine Jesenice'' – PRVA OBRAVNAVA.

Točka 5. Predlog Obvezne razlage 6. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za mesto Jesenice (planska celota J1, J2, J3 in J4).

Točka 6. Predlog Odpisa terjatve iz naslova zapadlih, neplačanih najemnin za stanovanje.

Točka 7. Predlog Programa gospodarjenja s poslovnimi prostori, ki so v lasti in upravljanju Občine Jesenice za obdobje 2014 – 2017.

Točka 8. Predlog Novelacije stanovanjskega programa občine Jesenice za obdobje 2013 – 2018.

Točka 9. Volitve in imenovanja:

9.1. Predlog za razrešitev in imenovanje novega člana v Svetu za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Jesenice

Točka 10. Poročilo vodje Mestnega organizacijskega odbora o pripravah na evropsko prvenstvo v košarki 2013.

Točka 11. Poročilo o delu Razvojne agencije Zgornje Gorenjske za leto 2012.

Točka 12. Vprašanja in pobude.

Read 4708 times Last modified on Friday, 13 September 2013 09:38