Skok na osrednjo vsebino

Zasedanja Občinskega sveta sklica 2010 - 2014

May 2014 22

36. seja Občinskega sveta sklica 2010 - 2014

Kdaj: 22. maj 2014 ob 17:00
Kje: sejna soba Občine Jesenice
 

Zapisnik 36. seje Občinskega sveta, ki je bila 22. maja 2014

 Gradivo bo dano na naslednji seji sveta

 

Dnevni red

Sklic 36. seje Občinskega sveta, ki bo 22. maja 2014

 1. Potrditev besedila zapisnika 35. redne seje, s poročilom o realizaciji sprejetih sklepov Občinskega sveta, ki je bila 28. 3. 2014
 2. Predlog Odloka o določitvi volilnih enot za volitve članov Svetov krajevnih skupnosti – HITRI POSTOPEK
 3. Predlog Odloka o dopolnitvi Odloka o gospodarskih javnih službah v občini Jesenice – HITRI POSTOPEK
 4. Predlog Odloka o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe pomoči, oskrbe in namestitve zapuščenih živali v zavetišču na območju občine Jesenice – PRVA OBRAVNAVA
 5. Predlog Strategije za mlade v občini Jesenice za obdobje 2014–2018 – DRUGA OBRAVNAVA
 6. Predlog Odloka o dodeljevanju sredstev za otroške in mladinske projekte v občini Jesenice ter projekte za mlajše odrasle – PRVA OBRAVNAVA
 7. Predlog Odloka o preoblikovanju samostojnega visokošolskega zavoda Visoka šola za zdravstveno nego Jesenice v Fakulteto za zdravstvo Jesenice – PRVA OBRAVNAVA
 8. Predlog Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu Partizan – PRVA OBRAVNAVA
 9. Predlog Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč območja Občinskega podrobnega prostorskega načrta Partizan in o merilih za odmero komunalnega prispevka – PRVA OBRAVNAVA
 10. Predlog Sklepa o ugotovitvi javnega interesa za izgradnjo gospodarske javne infrastrukture na območju Blejske Dobrave (navezava fekalnega kanala Črna vas na obstoječi kanal Blejska Dobrava)
 11. Predlog Sklepa o ugotovitvi javnega interesa za izgradnjo gospodarske javne infrastrukture na območju Blejske Dobrave (dovozna cesta Lipce – Črna vas)
 12. Predlog Sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra – parc. št. 726/23 k.o. Blejska Dobrava
 13. Predlog za subvencijo odlaganja odpadkov iz gospodinjstev za zagotavljanje finančnega jamstva za potrebe zapiranja odlagališča Mala Mežakla za leto 2014
 14. Odpis terjatve iz naslova zapadlih, neplačanih najemnin za stanovanje
 15. Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem – 1. dopolnitev Načrta pridobivanja nepremičnega premoženja v last Občine Jesenice za leto 2014 (predlog)
 16. Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem – 2. dopolnitev Načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem v lasti občine Jesenice za leto 2014 (predlog)
 17. Predlog sprememb Načrta razvojnih programov za obdobje 2014-2017
 18. Volitve in imenovanja:
  18.1   Predlog za imenovanje članov sveta javnega zavoda Gledališče Toneta Čufarja Jesenice
  18.2   Predlog za imenovanje člana Sveta zavoda Osnovno zdravstvo Gorenjske
 19. Informacija o oddaji koncesije za distribucijo toplote v občini Jesenice
 20. Poročilo o realizaciji Izvedbenega načrta Občinskega razvojnega programa občine Jesenice za obdobje 2012-2016, skladno z Občinskim razvojnim programom 2011-2025
 21. Poročilo o delu Razvojne agencije Zgornje Gorenjske za leto 2013 s finančnim poročilom
 22. Poročilo o poslovanju Razvojnega centra Jesenice za leto 2013
 23. Ocena izvajanja občinskega programa varnosti za leto 2013
 24. Poročilo Policijske postaje Jesenice za leto 2013
 25. Poročilo Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Jesenice, Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica za leto 2013
 26. Vprašanja in pobude
 27. Dodatna točka 1. Predlog za potrditev mandata
 28. Dodatna točka 2. Imenovanje novega člana in predsednika Statutarno pravne komisije

Točka 1. Potrditev besedila zapisnika 35. redne seje, s poročilom o realizaciji sprejetih sklepov Občinskega sveta, ki je bila 28. 3. 2014

Točka 2. Predlog Odloka o določitvi volilnih enot za volitve članov Svetov krajevnih skupnosti – HITRI POSTOPEK

Točka 3. Predlog Odloka o dopolnitvi Odloka o gospodarskih javnih službah v občini Jesenice – HITRI POSTOPEK

Točka 4. Predlog Odloka o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe pomoči, oskrbe in namestitve zapuščenih živali v zavetišču na območju občine Jesenice – PRVA OBRAVNAVA

Točka 5. Predlog Strategije za mlade v občini Jesenice za obdobje 2014–2018 – DRUGA OBRAVNAVA

Točka 6. Predlog Odloka o dodeljevanju sredstev za otroške in mladinske projekte v občini Jesenice ter projekte za mlajše odrasle – PRVA OBRAVNAVA

Točka 7. Predlog Odloka o preoblikovanju samostojnega visokošolskega zavoda Visoka šola za zdravstveno nego Jesenice v Fakulteto za zdravstvo Jesenice – PRVA OBRAVNAVA

Točka 8. Predlog Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu Partizan – PRVA OBRAVNAVA

Točka 9. Predlog Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč območja Občinskega podrobnega prostorskega načrta Partizan in o merilih za odmero komunalnega prispevka – PRVA OBRAVNAVA

Točka 10. Predlog Sklepa o ugotovitvi javnega interesa za izgradnjo gospodarske javne infrastrukture na območju Blejske Dobrave (navezava fekalnega kanala Črna vas na obstoječi kanal Blejska Dobrava)

Točka 11. Predlog Sklepa o ugotovitvi javnega interesa za izgradnjo gospodarske javne infrastrukture na območju Blejske Dobrave (dovozna cesta Lipce – Črna vas)

Točka 12. Predlog Sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra – parc. št. 726/23 k.o. Blejska Dobrava

Točka 13. Predlog za subvencijo odlaganja odpadkov iz gospodinjstev za zagotavljanje finančnega jamstva za potrebe zapiranja odlagališča Mala Mežakla za leto 2014

Točka 14. Odpis terjatve iz naslova zapadlih, neplačanih najemnin za stanovanje

Točka 15. Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem – 1. dopolnitev Načrta pridobivanja nepremičnega premoženja v last Občine Jesenice za leto 2014 (predlog)

Točka 16. Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem – 2. dopolnitev Načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem v lasti občine Jesenice za leto 2014 (predlog)

Točka 17. Predlog sprememb Načrta razvojnih programov za obdobje 2014-2017

Točka 18. Volitve in imenovanja:

18.1   Predlog za imenovanje članov sveta javnega zavoda Gledališče Toneta Čufarja Jesenice
18.2   Predlog za imenovanje člana Sveta zavoda Osnovno zdravstvo Gorenjske

Točka 19. Informacija o oddaji koncesije za distribucijo toplote v občini Jesenice

Točka 20. Poročilo o realizaciji Izvedbenega načrta Občinskega razvojnega programa občine Jesenice za obdobje 2012-2016, skladno z Občinskim razvojnim programom 2011-2025

Točka 21. Poročilo o delu Razvojne agencije Zgornje Gorenjske za leto 2013 s finančnim poročilom

Točka 22. Poročilo o poslovanju Razvojnega centra Jesenice za leto 2013

Točka 23. Ocena izvajanja občinskega programa varnosti za leto 2013

Točka 24. Poročilo Policijske postaje Jesenice za leto 2013

Točka 25. Poročilo Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Jesenice, Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica za leto 2013

Točka 26. Vprašanja in pobude

Dodatna točka 1. Predlog za potrditev mandata

Dodatna točka 2. Imenovanje novega člana in predsednika Statutarno pravne komisije

Read 4480 times Last modified on Thursday, 14 February 2019 14:51