Skok na osrednjo vsebino

Zasedanja Občinskega sveta sklica 2010 - 2014

Mar 2014 13

35. seja Občinskega sveta sklica 2010 - 2014

Kdaj: 27. marec 2014 ob 17:00
Kje: sejna soba Občine Jesenice

Avdio posnetek seje

{audio}{/audio}

Zapisnik 35. seje Občinskega sveta, ki je bila 27. marca 2014

 Gradivo bo dano na naslednji seji sveta

 

Dnevni red

Sklic 35. seje Občinskega sveta, ki bo 27. marca 2014

 1. Potrditev besedila zapisnika 34. redne seje, s poročilom o realizaciji sprejetih sklepov Občinskega sveta, ki je bila 28. 2. 2014
 2. Predlog Odloka o spremembi Odloka o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za izvajanje gospodarske javne službe upravljanja in vzdrževanja Tržnice Jesenice – HITRI POSTOPEK
 3. Predlog o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Gornjesavski muzej Jesenice – UPB1 – HITRI POSTOPEK
 4. Predlog Odloka o določitvi volilnih enot v občini Jesenice – HITRI POSTOPEK
 5. Predlog Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč ter podlagah in merilih za območje občine Jesenice – DRUGA OBRAVNAVA
 6. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v občini Jesenice – DRUGA OBRAVNAVA
 7. Predlog Zaključnega računa proračuna občine Jesenice za leto 2013 s poročilom o porabi splošne proračunske rezervacije in prerazporeditvah proračunskih sredstev
 8. Poročilo o realizaciji Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem: Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem v lasti Občine Jesenice za leto 2013, Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja v last Občine Jesenice za leto 2013
 9. Predlog Pravilnika o spremembi Pravilnika o obračunavanju stroškov za uporabo javne kanalizacije
 10. Predlog za spremembo cen za odvajanje in čiščenje odpadnih vod ter za storitve, vezane na obstoječe greznice in male komunalne čistilne naprave
 11. Predlog za uskladitev cen ravnanja s komunalnimi odpadki z uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih gospodarskih javnih služb v občini Jesenice
 12. Predlog odpisa terjatev s pripadajočimi obrestmi
 13. Predlog Strategije za mlade v občini Jesenice za obdobje 2014-2018
 14. Predlog Sklepa o medsebojnem sodelovanju med Občino Jesenice (Republika Slovenija) in občino Probištip (Republika Makedonija)
 15. Volitve in imenovanja: Predlog za imenovanje članov v svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda »Ljudska univerza Jesenice«
 16. Informacija o Poslovnem načrtu podjetja JEKO-IN d.o.o. Jesenice za leto 2014
 17. Poročilo o zaključku investicije v Športno dvorano Podmežakla (I. in II. faza)
 18. Predlog Poročila dela na področju zaščite in reševanja Občine Jesenice za leto 2013
 19. Predlog Programa dela na področju  zaščite in reševanja Občine Jesenice za leto 2014
 20. Poročilo št. 1 o realizaciji Akcijskega programa varstva okolja za leto 2014
 21. Vprašanja in pobude

Vse točke seje v celoti

  35_sejaOS_20140327.zip 22.56 Mb

Točka 1. Potrditev besedila zapisnika 34. redne seje, s poročilom o realizaciji sprejetih sklepov Občinskega sveta, ki je bila 28. 2. 2014

Točka 2. Predlog Odloka o spremembi Odloka o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za izvajanje gospodarske javne službe upravljanja in vzdrževanja Tržnice Jesenice – HITRI POSTOPEK

Točka 3. Predlog o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Gornjesavski muzej Jesenice – UPB1 – HITRI POSTOPEK

Točka 4. Predlog Odloka o določitvi volilnih enot v občini Jesenice – HITRI POSTOPEK

Točka 5. Predlog Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč ter podlagah in merilih za območje občine Jesenice – DRUGA OBRAVNAVA

Točka 6. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v občini Jesenice – DRUGA OBRAVNAVA

Točka 7. Predlog Zaključnega računa proračuna občine Jesenice za leto 2013 s poročilom o porabi splošne proračunske rezervacije in prerazporeditvah proračunskih sredstev

Točka 8. Poročilo o realizaciji Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem: Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem v lasti Občine Jesenice za leto 2013, Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja v last Občine Jesenice za leto 2013

Točka 9. Predlog Pravilnika o spremembi Pravilnika o obračunavanju stroškov za uporabo javne kanalizacije

Točka 10. Predlog za spremembo cen za odvajanje in čiščenje odpadnih vod ter za storitve, vezane na obstoječe greznice in male komunalne čistilne naprave

Točka 11. Predlog za uskladitev cen ravnanja s komunalnimi odpadki z uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih gospodarskih javnih služb v občini Jesenice

Točka 12. Predlog odpisa terjatev s pripadajočimi obrestmi

Točka 13. Predlog Strategije za mlade v občini Jesenice za obdobje 2014-2018

Točka 14. Predlog Sklepa o medsebojnem sodelovanju med Občino Jesenice (Republika Slovenija) in občino Probištip (Republika Makedonija)

Točka 15. Volitve in imenovanja: Predlog za imenovanje članov v svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda »Ljudska univerza Jesenice«

Točka 16. Informacija o Poslovnem načrtu podjetja JEKO-IN d.o.o. Jesenice za leto 2014

Točka 17. Poročilo o zaključku investicije v Športno dvorano Podmežakla (I. in II. faza)

Točka 18. Predlog Poročila dela na področju zaščite in reševanja Občine Jesenice za leto 2013

Točka 19. Predlog Programa dela na področju  zaščite in reševanja Občine Jesenice za leto 2014

Točka 20. Poročilo št. 1 o realizaciji Akcijskega programa varstva okolja za leto 2014

Točka 21. Vprašanja in pobude

Read 4659 times Last modified on Friday, 11 July 2014 13:47