Skok na osrednjo vsebino

Javne objave

Jul 2018 11

Stališča do pripomb na razgrnjen dopolnjeni osnutek odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu poslovna cona Jesenice

Dopolnjen osnutek sprememb in dopolnitev Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu poslovna cona Jesenice je bil  javno razgrnjen na podlagi Sklepa o javni razgrnitvi  dopolnjenega osnutka Odloka o Spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Poslovna cona Jesenice, št. 3500-1/2017 z dne 16. 4. 2018, ki je bil objavljen na spletni strani Občine Jesenice (www.jesenice.si) ter na krajevno običajen način v časopisu Jeseniške novice, na sedežu Občine Jesenice (v nadaljevanju: Občina) 4. maja 2018 do 5. junija 2018, v poslovnem času občinske uprave in na spletnem naslovu www.jesenice.si. Javna obravnava je bila 23. maja 2018 ob 16.00. uri v sejni sobi Občine Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice.

Skladno z določili Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt) (Uradni list Republike Slovenije, št. 33/07-ZPNačrt s spremembami), v povezavi z določbami Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2), občina prouči pripombe in predloge javnosti in do njih zavzame stališča, ki jih objavi na krajevno običajen način in v svetovnem spletu. Lastnice in lastnike zemljišč mora občina pisno seznaniti s svojimi stališči glede pripomb in predlogov, ki so jih izrazili v okviru javne razgrnitve (ZPNačrt, 50. člen, 6. odstavek).

Posamezne pripombe so prispele po pošti oz. po elektronski pošti, nekaj je bilo danih na javni obravnavi.

1. Hidria Holding d.o.o.

Pripomba:

Skladno z »Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Poslovna cona Jesenice«, vam v prilogi posredujemo naš predlog  spremembe trase vzdolžne povezovalne ceste št. 4. Prosimo vas da posredovano spremembo trase upoštevate v nadaljnjih planskih dokumentih.

UTEMELJITEV:

Koropracija Hidria v svoji strategiji nadaljnjega širjenja predvideva širitev  in povečevanja kapacitet na območju poslovne cone Jesenice. V naslednjem srednjeročnem obdobju je ena izmed možnosti tudi povečanje obstoječe proizvodne hale kot razvidno iz situacije v priponki. Ker predlagana trasa vzdolžne ceste št. 4 poteka po območju, predvidenem za objekt (kolizija ceste z objektom), vas prosimo za prestavitev povezovalne ceste južno od dosedanje, kot prikazano na grafiki, ki jo prilagamo.

Stališče: Pripomba se upošteva.

Vzdolžna cesta št. 4 se prestavi proti jugu, pri čemer je treba upoštevati lokacijo plinske postaje in lokacijo uvoza na območje Eurosola.

2. Eurosol d.o.o.

Pripomba:

 • V 7. členu 1 odstavka ni opredeljeno katere stavbe so dopustne. Navedeni so le gradbeno inženirski objekti.
 • 7. člen, (1) odstavek, točka 3, alineja (k) Sončne celice lahko segajo preko slemena strehe, zlasti ob večjih nagibih na strehah s položnejšimi nakloni. Tako ni moč izkoristiti vseh površin za postavitev fotovoltaičnih panelov. Predlagamo, da se dovoli, da paneli lahko segajo vsaj do +0,5 m nad sleme objekta.
 • 7. člen, (2) odstavek, točka 1 naj dovoljuje tudi ostale objekte po uredbi o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje (Uradni list RS, št. 18/13, 24/13, 26/13, 61/17 – GZ in 61/17 – ZUreP-2) oz. po uredbi v sprejemanju.
  Predlagamo dopolnitev z enostavnimi in nezahtevnimi objekti iz uredbe, ki se še uporablja iz prilogi 2, točke 4,5,8,10 in 20. (ograja, podporni zid, rezervoar, Priključek na objekte gospodarske javne infrastrukture in daljinskega ogrevanja, pomožni komunalni objekti)
 • 7. člen, (3) odstavek, točka 3, alineja (g) naj se navezuje na veljavne predpise s področja učinkovite rabe energije
  npr. PURES podaja različne zahteve za rekonstrukcije glede na velikost posega v toplotni ovoj.
 • 11. člen, (3) odstavek ozko omejuje uporabo drugih energentov za ogrevanje. Npr. na vseh območjih kot tudi obratov Eurosol ni zgrajenega vročevodnega omrežja.
  Prav tako navedbe omejujejo koriščenje toplote za ogrevanje iz soproizvodnje elektrike in toplote.

Stališče: Pripomba se delno upošteva.

 • 1. odstavek 7. člena navaja, kateri objekti so dopustni v vseh območjih. Ker stavbe niso dopustne v vseh območjih (koridorji infrastrukture) tudi niso navedeni v omenjenem členu.
 • Pripomba glede preseganja višine slemena s sončnimi celicami se upošteva. V odloku se dovoli maksimalno preseganje slemena za 0,5m.
 • Odlok bo v nadaljevanju usklajen z novo Uredbo o razvrščanju objektov, ki je že stopila v veljavo.
 • Določilo se dopolni z besedilom »v skladu z veljavno zakonodajo.«
 • Določilo se dopolni tako, da se dovoljuje koriščenje toplote za ogrevanje iz soproizvodnje električne in toplotne energije.

3. SIJ Acroni d.o.o., SIJ Elektrode d.o.o.

Pripomba:

 • Pripombe je dana glede možnosti spremembe tras infrastrukture na stroške investitorja, saj bi za njih ob realizaciji investicije to pomenilo nesorazmerno velike stroške.
 • Ali obstaja možnost, da bi cesta potekala drugje?
 • Ali bi bila možna prestavitev ceste mimo Elektrod?
 • Kdaj je predvidena gradnja komunalne infrastrukture?
 • Kakšna je razlika pri določbah med območji C in D1?
 • Dopustiti je treba gradnjo parkirišč tudi v območju C oz. da bi bilo vsaj območje med vzdolžno cesto 1 in 4 ter prečno cesto 3 in Eurosolom imelo oznako D1.
 • Ali bodo spremembe vplivale tudi na višino NUSZ?
 • Kakšne so zaveze glede rušenja nefunkcionalnih objektov?
 • Predlagano je tudi, da se ukinejo določbe glede obveznosti odstranitve tirnih naprav in zazelenitve prostih površin.

Stališče: Pripomba se delno upošteva.

 • Gradnja infrastrukture je možna že sedaj. Občina Jesenice že vodi postopke za pridobitev gradbenega dovoljenja za cesto po obstoječem ZN. Glede na to, da so projekti že v delu, je v odloku dopustna tudi prestavitev v primeru izkazovanja potreb po prestavitvi – ne more pa biti to ponoven strošek občine.
 • Projektna dokumentacija za cesto je že oddana na UE za pridobitev dovoljenja. Spremembe in dopolnitve odloka omogočajo prestavitev infrastrukture in prilagoditev le-te prihodnjim investicijam.
 • Prestavitve bi bile možne, kot je bilo pojasnjeno, vendar bi bilo treba tehnično preveriti celoten odsek ceste. Na račun prestavitve ceste proti jugu, bi bile prizadete južne parcele, kar pomeni da morajo biti morebitne prestavitve dogovorjene z lastniki zemljišč.
 • Točnega odgovora glede začetka gradnje ni mogoče podati. Predvidoma naj bi se dela začela v roku 5 let.
 • Razlika med območjema C in D1 je v tem, da so v D1 dopustne tudi gradnje gostinskih in trgovskih stavb. Spremeni se tudi oznaka območja – predhodno določeno območje D1 se spremeni v C, območje C južno od objekta Enos, pa se spremeni v območje D1.
 • Parkirišča za potrebe svoje dejavnosti so dovoljena povsod in se ne klasificirajo posebej ampak v oviru objekta. V vseh območjih so dopustni objekti prometne infrastrukture, kamor so uvrščena tudi parkirišča.
 • Spremembe odloka na višino NUSZ ne bodo vplivale
 • 3. in 4. odstavek 6. člena Odloka se briše.
 • 3. in 4. odstavek 6. člena Odloka se briše.

Ta stališča se objavi na oglasni deski Občine Jesenice in spletni strani Občine Jesenice.

Pripravila:
Damjan Jensterle, univ.dipl.inž.arh.
Domen Zalokar, univ.dipl.inž.grad.

ŽUPAN
Tomaž Tom Mencinger

Read 1733 times Last modified on Monday, 03 September 2018 14:33

Aktualno: Javna naročila, razpisi in objave