Skok na osrednjo vsebino

Javne objave

Dec 2023 19

Namera o oddaji poslovnih prostorov v urni najem v letu 2023 – večnamenska dvorana v stavbi Planina pod Golico 31

Štev. 1-NPPG/2024

Občina Jesenice na podlagi 9. in 52. člena, v povezavi s 57. členom, Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti  (Uradni list RS št. 11/18, 79/18 v nadaljevanju ZSPDSLS-1) in 19. člena, v povezavi 20. členom, Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18), objavlja naslednjo:

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

za  urni najem večnamenske dvorane v stavbi Planina pod Golico 31,  4270 Jesenice, v letu 2024.

Najem večnamenske dvorane bo mogoč na podlagi pisne vloge/izjave o interesu, ki jo interesenti naslovijo na Krajevno skupnost Planina pod Golico, Planina pod Golico 31, 4270 Jesenice in v času razpoložljivih terminov.  Za najem večnamenske dvorane  bo sklenjena Pogodba o oddaji poslovnih prostorov v urni najem.

Vloga/Izjava se odda na priloženem obrazcu na sedežu Krajevne skupnosti Planina pod Golico, Planina pod Golico 31, 4270 Jesenice ali po elektronski pošti na naslov: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

V primeru izraženega interesa več ponudnikov za isti termin se upošteva vrstni red prejema vlog/izjav.

Najemne pogodbe bodo sklenjene po poteku roka najmanj 20 dni od objave te namere na spletni strani Občine Jesenice. Najemnina se plačuje skladno z določili najemne pogodbe.

Vse dodatne informacije o najemu večnamenske dvorane so na voljo na Krajevni skupnosti Planina pod Golico, Planina pod Golico 31, 4270 Jesenice, tel.: 5 800-445 ali 5 871-260, e-pošta: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Občina Jesenice si pridržuje pravico, da lahko do sklenitve pravnega posla, brez odškodninske odgovornosti, ustavi postopek.

Read 135 times Last modified on Thursday, 21 December 2023 15:23

Aktualno: Javna naročila, razpisi in objave