Skok na osrednjo vsebino

Javni razpisi

Aug 2015 05

Drugi javni razpis za sofinanciranje priprave in izvedbe turističnih prireditev v Občini Jesenice v letu 2015

Predmet razpisa je sofinanciranje priprave in izvedbe turističnih prireditev, ki pospešujejo turistični razvoj in promocijo občine Jesenice na lokalni in širši ravni skladno s 6. členom Odloka.

Na podlagi 9. člena Odloka o proračunu Občine Jesenice za leto 2015 (Ur. list RS št.9/15, z dne 13.2.2015 in popravka (Ur. list RS št 11/2015, z dne 20.2.2015) in Odloka o dodeljevanju sredstev občinskega proračuna za sofinanciranje priprave in izvedbe turističnih prireditev v občini Jesenice (Ur. list RS št 35/2015, z dne 22.5.2015) (v nadaljevanju Odlok), Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice, objavlja

 DRUGI JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PRIPRAVE IN IZVEDBE TURISTIČNIH PRIREDITEV V OBČINI JESENICE V LETU 2015

I.        IZVAJALEC JAVNEGA RAZPISA

Izvajalec javnega razpisa je Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice. Pristojni oddelek za izvedbo javnega razpisa je Oddelek za gospodarstvo.

II.        PREDMET JAVNEGA RAZPISA

Predmet razpisa je sofinanciranje priprave in izvedbe turističnih prireditev, ki pospešujejo turistični razvoj in promocijo občine Jesenice na lokalni in širši ravni skladno s 6. členom Odloka.

Na podlagi tega 7. člena Odloka se bo v okviru sredstev občinskega proračuna sofinancirala priprava in izvedba naslednjih petih zvrsti turističnih prireditev:

 • Etnološka prireditev,
 • Prireditev z elementi inovativnosti.

V okviru vsake posamezne zvrsti turistične prireditve se bo sofinancirala priprava in izvedba ene prireditve in sicer tiste, ki bo na podlagi javnega razpisa ocenjena z najvišjim številom točk.

III.        POGOJI KANDIDIRANJA

Pogoji »de minimis, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji z izjavami iz 3. člena Odloka:

 • upravičenec mora imeti na dan oddaje vloge poravnane vse davke in plačane vse socialne prispevke zaposlenih.
 • upravičenec, za isti namen in upravičene stroške, kot jih uveljavlja po tem razpisu ne bo pridobil sredstev oz. ni v postopku pridobivanja sredstev iz kateregakoli drugega javnega vira (sredstva Občine Jesenice, Republike Slovenije ali evropskih sredstev).
 • upravičenec ne presega skupne vrednosti pomoči, dodeljenih enotnemu podjetju na podlagi pravila »de minimis«, 200.000,00 € v obdobju zadnjih treh proračunskih let, ne glede na obliko ali namen pomoči (v primeru podjetij, ki delujejo v cestnoprometnem sektorju, znaša zgornja dovoljena meja pomoči 100.000,00 €).

IV.        UPRAVIČENCI, KI SE LAHKO PRIJAVIJO NA JAVNI RAZPIS

Upravičenci do dodelitve sredstev so organizatorji prireditev, ki so opredeljeni v 8. členu Odloka in sicer:

 • neprofitne organizacije (društva, javni zavodi in njim sorodne neprofitne institucije),
 • gospodarske družbe,
 • samostojni podjetniki posamezniki.

V.        VIŠINA RAZPISANIH SREDSTEV

Sredstva za sofinanciranje turističnih prireditev v občini Jesenice v višini 9.092,47 € so zagotovljena v Proračunu Občine Jesenice za leto 2015 na proračunski postavki 7090 Turistične prireditve, šifra NRP OB041-07-0015 Turistične prireditve.

VI.        UPRAVIČENI STROŠKI

Upravičeni stroški za sofinanciranja so opredeljeni v 10 členu Odloka. Obdobje upravičenosti stroškov je od 1.1.2015 do 31.12.2015.

Kategorija stroška

 • stroški priprave, pospravljanja in čiščenja prireditvenega prostora (komunalne storitve),
  V kolikor gre za zunanje izvajalce, ki so registrirani za opravljanje te dejavnosti (čistilni servisi, komunalno podjetje, …)
   
 • organizacijski stroški (telefon, poštne storitve, potni stroški),
  Največja priznana višina stroškov je 200,00 €.
   
 • stroški oglaševanja,
  Npr. stroški radijskih in televizijskih objav, izdelava plakatov, plakatiranje, ipd; postavitev nove spletne strani ni upravičen strošek.
  Pri promocijskih aktivnostih mora upravičenec navesti, izjavo ˝Prireditev sofinancira Občina Jesenice˝ ali uporablja logotip ˝Jesenice, mesto jekla in cvetja˝, za katerega upravičenec zaprosi sofinancerja po elektronski pošti This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
  Program prireditve mora najkasneje 20 dni pred izvedbo prireditve posredovati na elektronski naslov This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., da se prireditev vključi v občinske medije (Občinski koledar prireditev, spletna stran Občina Jesenice, spletna stran TIC Jesenice, facebook Občine Jesenice, Facebook TIC Jesenice, občinski tednik na Radiu Triglv, ipd).
  V kolikor upravičenec ne upošteva navodil za promocijske aktivnosti, se celotno sofinanciranje zniža za 10%.
   
 • stroški najemnin oz. občinskih taks (za najem javnih objektov, javnih površin in javnih prireditvenih prostorov, tehnične opreme),
  Stroški najemnine za lokacije izvedbe prireditve (uporaba javne površine oz. najem javnega prireditvenega prostora ipd.) ter za najem tehnične in druge prireditvene opreme za izvedbo prireditve (osvetlitev, ozvočenje, prireditveni šotor, odri …).
   
 • stroški zabavnega in kulturnega programa,
  Računi oz. avtorski honorar izvajalcev prireditev ter nadomestila za zaščito avtorskih in drugih del.
   
 • stroški zavarovanj,
   
 • stroški varovanja,
   
 • stroški javnega prevoza za potrebe prireditve,
  Npr. zagotovitev avtobusnega prevoza na prireditev zaradi prostorskih omejitev.
   
 • drugi materialni stroški.
  Neposredno povezani z izvedbo projekta kot npr. stroški blaga ali potrošnega materiala, upravnih taks, stroški reperezentance, stroški hrane in pijače, v kolikor ne gre za prireditev povezano s kulinaričnim programom), se upoštevajo do 5 % skupne vrednosti prireditve.
   
 • DDV
  Davek na dodano vrednost (DDV) ni upravičen strošek. V kolikor imajo prijavitelji status društva ali neprofitne organizacije, je DDV lahko upravičen strošek. Prijavitelji, ki imajo status društva ali neprofitne organizacije, morajo prijavi predložiti tudi podpisano izjavo, da niso identificirani za namene obračuna DDV in nimajo pravice odbijati vstopnega davka.

Za vložena lastna sredstva (katerih obvezni delež znaša minimalno 20% celotne vrednosti) se upošteva tudi delo prijavitelja (in prostovoljno delo njegovih članov, če je prijavitelj društvo), urna postavka dela pa se upošteva do višine 5 €/uro. Delež prostovoljnega dela lahko znaša največ 30% celotne vrednosti. Prostovoljno delo se upošteva le prineprofitnih organizacijah (društva, javni zavodi in njim sorodne neprofitne institucije).

VII.        MERILA ZA OVREDNOSTENJE PRIREDITEV

Vloge za pripravo in izvedbo turističnih prireditev bodo ocenjene na podlagi Meril za vrednotenje turistične prireditve, ki so sestavni del razpisne dokumentacije.

VIII.        RAZPISNA DOKUMENTACIJA IN INFORMACIJE

Drugi javni razpis je bil dne 10.8.2015 objavljen na uradni spletni strani Občine Jesenice www.jesenice.si, kjer je na voljo celotna razpisna dokumentacija, ki obsega:

 1. Besedilo javnega razpisa
 2. Prijavni obrazec
 3. Izjave
 4. Izjava o identifikaciji za namene obračuna DDV
 5. Merila za vrednotenje turistične prireditve
 6. Vzorec pogodbe o sofinanciranju
 7. Primer pravilno opremljene ovojnice  
 8. Vsebinsko končno poročilo o izvedbi turistične prireditve
 9. Finančno načrt in poročilo o izvedbi turistične prireditve (excel datoteka)
 10. Odlok o dodeljevanju sredstev občinskega proračuna za sofinanciranje priprave in izvedbe turističnih prireditev v občini Jesenice (Ur. List 35/2015, z dne 22.5.2015).

Vse dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom dobijo zainteresirani na Občini Jesenice, Oddelku za gospodarstvo, soba 11 (2. nadstropje) ali preko elektronske pošte This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. pri kontaktni osebi Aleksandri Orel. 

Za prijavitelje bo organizirana tudi predstavitev javnega razpisa, ki bo v sredo 26.8.2015 ob 16.00 uri v Sejni sobi Občine Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice. Obvezne so prijave do 24.8.2015 na This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

IX.        VSEBINA VLOGE

Vloga na razpis mora vsebovati:

 • 2. Prijavni obrazec
 • 3. Izjave
 • 4. Izjava o identifikaciji za namene obračuna DDV
 • 9. Finančni načrt in poročilo o izvedbi turistične prireditve (excel datoteka, delovni list Finančni načrt). 

Izpolnjeni morajo biti vsi zahtevani podatki, na vseh obrazcih iz prejšnjega odstavka. Vloga se odda v tiskani verziji. Delovni list Finančni načrt iz obrazca 9 se odda tudi na elektronskem nosilcu.

V primeru, da se vlagatelj prijavlja z več prireditvami, mora za vsako prireditev izpolniti svoj prijavni obrazec, ki mu priloži vso potrebno dokumentacijo, dokazila o izpolnjevanju pogojev pa vloži v enem izvodu za vse prijavljene prireditve.

X.        ROK IN NAČIN ODDAJE VLOG

Vlagatelji oddajo vloge s predpisano dokumentacijo osebno v sprejemni pisarni Občine Jesenice ali pošljejo na naslov: Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice.

Vloge morajo biti najpozneje do vključno torka, 1.9.2015, oddane v sprejemno pisarno oz. ta dan oddane na pošto kot priporočena pošiljka.

Vloga za posamezno prireditev mora biti speta in oddana v zaprti ovojnici ter ustrezno označena. Na sprednji strani ovojnice mora biti izpisano: »NE ODPIRAJ – VLOGA –JAVNI RAZPIS TURISTIČNE PRIREDITVE 2015 – sklic 322-4/2015«. Na ovojnici mora biti naveden ime in polni naslov pošiljatelja.

Nepravilno označene in nepravočasne prispele ovojnice bodo neodprte vrnjene pošiljatelju. V primeru, da se vlagatelj prijavlja z več prireditvami, vsako vlogo vloži v svojo ovojnico.

XI.        SPREMLJANJE IN POROČANJE O IZVEDBI PRIREDITVE

Spremembe v zvezi s podpisano pogodbo in poročanje o izvedeni prireditvi se pripravi skladno s 15. členom Odloka. Spremembe v zvezi s podpisano pogodbo se sporoča na pristojni oddelek.  

Končno poročilo se odda na predpisanih obrazcih in vsebuje:  

 • 8. Vsebinsko končno poročilo o izvedeni turistični prireditvi z obveznimi prilogami, ki so navedene v obrazcu 8,
 • 9. Finančno poročilo o izvedeni turistični prireditvi

Izpolnjeni morajo biti vsi zahtevani podatki, na vseh obrazcih iz prejšnjega odstavka. Končno poročilo se odda v tiskani verziji in elektronski verziji.  

Končnemu poročilu se predložijo računi le za višino dodeljenega zneska v skladu s podpisano pogodbo.

V primeru, da upravičenec turistične prireditve ne izvede, se sofinanciranje oz. pomoč de minimis ne izplača. Upravičencu ni potrebno oddati končnega poročila, vendar mora le pisno obvestiti pristojni oddelek o neizvedbi in razlogih za nastalo situacijo.

XII.        NADZOR NAD PORABO NAMENSKIH SREDSTEV

Nadzor nad namensko porabo sredstev se lahko opravi največ 10 let od podpisa pogodbe o sofinanciranju v skladu z 17. členom Odloka.

Številka: 322-4/2015

 ŽUPAN
TOMAŽ TOM MENCINGER

 

OBVESTILO

Organizatorji turističnih prireditev, s katerimi bo Občina Jesenice sklenila pogodbo o spofinanciranju, lahko najamejo opremo pri Zavodu za šport Jesenice po ugodnejši ceni. Zavod za šport pri najemu opreme ne bo zaračunal najemnine, vendar le stroške kot so npr. prevoz opreme, postavljanje in pospravljanje opreme.

Seznam opreme: http://www.zsport-jesenice.si/dox/cenik-za-opremo-20140109.pdf

Občinski razvojni program
Strategija razvoja turizma v Občini Jesenice

Additional Info

 • Veljavno od: 05-08-2015
 • Veljavno do: 01-09-2015
Read 2794 times Last modified on Tuesday, 21 March 2023 09:44

Aktualno: Javna naročila, razpisi in objave