Javni razpisi

Jun 2016 10

Ponovna javna dražba za prodajo nepremičnine - Koroška Bela

Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice, na podlagi 20. in 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS št. 86/2010 in spremembe) in 30. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS št. 34/2011 in spremembe), ter dopolnjenega Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem – Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem - zemljišča, v lasti Občine Jesenice, za leto 2016, št. 478-63/2015, sprejetega na 12. redni seji Občinskega sveta Občine Jesenice dne 31.03.2016, objavlja

PONOVNO JAVNO DRAŽBO ZA PRODAJO NEPREMIČNINE

NAZIV IN SEDEŽ ORGANIZATORJA JAVNE DRAŽBE:

Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice.

PREDMET PRODAJE:

Nepremičnine/zemljišča:

  • s parc. št. 597/448 k.o. 2178 - Koroška Bela, ID znak 2178-597/448-0, ID 2667655,
  • s parc. št. 597/449 k.o. 2178 – Koroška Bela, ID znak 2178-597/449-0, ID 3002463,
  • s parc. št. 598/20 k.o. 2178 - Koroška Bela, ID znak 2178-598/20-0, ID 375078,
  • s parc. št. 707/6 k.o. 2178 – Koroška Bela, ID znak 2178-707/6-0, ID 2055885,

vse skupaj v izmeri 2.283 m2.

Nepremičnine se prodajajo kot celota - izključno skupaj.

Po Odloku o občinskem prostorskem načrtu Občine Jesenice (UR. list RS, št. 110/2013) se zemljišča nahajajo znotraj območja J3/ZS1 – območja zelenih površin, ki so namenjena preživljanju prostega časa, predvsem rekreaciji in športu na prostem in izboljšavi kakovosti bivanja.   V naravi predmetna zemljišča predstavljajo opuščena teniška igrišča na Kresu, preko katerih v delu poteka javna komunalna infrastruktura (vodovod) in javna razsvetljava, zato si bo prodajalka – Občina Jesenice, izgovorila brezplačno služnostno pravico uporabe in vzdrževanja za potrebe obstoječega vodovoda in javne razsvetljave na zemljiščih s parc. št. 597/448 in 597/449 obe k.o. 2178 – Koroška Bela.

Kot instrument utrditve obveznosti kupca nepremičnin/zemljišč, ki so predmet te javne dražbe, si Občina Jesenice izgovori odkupno pravico, ki daje Občini Jesenice – odkupnemu upravičencu pravno možnost, da v primeru podanih razlogov (nespoštovanje določil Prodajne pogodbe) in zaradi javnega interesa, lahko uresniči odkupno pravico in odkupi nepremičnine/zemljišča, ki so predmet te javne dražbe po enaki ceni oziroma kupnini, kot jih bo kupil kupec. Morebitne novo zgrajene športne objekte bo Občina Jesenice odkupila po ceni, ki jo bo določil zapriseženi sodni izvedenec in cenilec, ki ga bosta pogodbeni stranki izbrali sporazumno.

DATUM, ČAS IN KRAJ JAVNE DRAŽBE

Javna dražba bo potekala dne 29.06.2016 ob 15.00 uri v mali sejni sobi, klet, Občine Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice.

VIŠINA VARŠČINE

Najkasneje do vključno z 27.06.2016 morajo dražitelji, ki želijo sodelovati na javni dražbi, položiti varščino za nakup nepremičnin/zemljišč s parc. št. 597/448, 597/449, 598/20 in 707/6 vse k.o. 2175 – Koroška Bela, v višini 3.424,50 EUR (z besedo: tri tisoč štiristo štiriindvajset EUR 50/100), ki predstavlja 10% izklicne cene, na pod-račun EZR Občine Jesenice, odprt pri Banki Slovenije št.: SI56 01241-0100007593, sklic SI18 75400-2001004-47884016 s pripisom »varščina za javno dražbo – Koroška Bela«.

Dražiteljem, ki na javni dražbi ne bodo uspeli, se varščina brez obresti vrne v roku 15 dni od zaključka javne dražbe, na njihov transakcijski račun.

Additional Info

  • Veljavno od: 10.6.2016
  • Veljavno do: 27.6.2016
Read 3366 times Last modified on Friday, 12 August 2016 09:36

Aktualno: Javna naročila, razpisi in objave