Javni razpisi

Jan 2017 16

Javni razpis za dodelitev sredstev za programe s področja ljubiteljske kulturne dejavnosti v letu 2017

Na podlagi 8. člena Pravilnika o dodeljevanju sredstev občinskega proračuna za programe in projekte s področja kulturne dejavnosti (Ur. list RS, št. 84/2012), objavljam naslednji

 

JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV SREDSTEV ZA PROGRAME S PODROČJA LJUBITELJSKE KULTURNE DEJAVNOSTI V LETU 2017

    

I.    Naročnik javnega razpisa:

Naročnik javnega razpisa je Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice.

II.   Nameni, za katere se dodeljujejo sredstva:

sofinanciranje kulturnih programov ljubiteljskih kulturnih društev in zveze kulturnih društev v občini Jesenice v letu 2017.

III. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu:

Splošni pogoji

Splošni pogoji za prijavo na javni razpis za sofinanciranje programov s področja ljubiteljske kulturne dejavnosti so:

 • da imajo vlagatelji zagotovljene materialne, kadrovske (izvajalce z ustrezno strokovno izobrazbo ali strokovno usposobljene za opravljanje posamezne dejavnosti), prostorske pogoje in organizacijske možnosti za uresničitev načrtovanih aktivnosti, kar vlagatelj jamči s podpisano izjavo v vlogi na javni razpis,
 • da pristojnemu občinskemu organu, določenemu s pogodbo, redno dostavljajo vsa zahtevana poročila,
 • da imajo izdelan vsebinski plan dela in finančno konstrukcijo za tekoče leto, v kateri so predvideni prihodki in odhodki za izvedbo programa tako, kot je zahtevano v prijavi na javni razpis in
 • da imajo urejeno evidenco o članstvu za programe oz. projekte za katere kandidirajo na javnem razpisu (velja samo za društva) in evidenco o plačani članarini.

 

Poleg zgoraj navedenih splošnih pogojev, morajo vlagatelji izpolnjevati še naslednje pogoje:

Na javni razpis za izvajanje ljubiteljskih kulturnih programov se lahko prijavijo ljubiteljska kulturna društva in zveze kulturnih društev, ki poleg splošnih pogojev izpolnjujejo še naslednje pogoje:

 • da so registrirani za izvajanje kulturne dejavnosti, kar izkazujejo z dokazilom o registraciji, v kolikor prvič kandidirajo za sredstva za topodročje,
 • da so na dan objave javnega razpisa s področja družbenih dejavnosti registrirani v skladu s predhodno alineo in delujejo oz. so delovali več kot eno leto kot sekcija ali društvo na področju kulturne dejavnosti,
 • da imajo sedež v občini Jesenice,
 • da pretežno delujejo v občini Jesenice, kar dokazujejo z izjavo v vlogi in
 • da opravljajo dejavnost na neprofitni osnovi.

IV. Merila za vrednotenje:

Merila za vrednotenje programov ljubiteljskih kulturnih društev in zveze so sestavni del razpisne dokumentacije.

V. Višina razpisanih sredstev

 

 

 

višina v €

skupaj razpisana sredstva - C/1

 

59.584,84

1. faza razdelitve

delež

 

delež od razpisanih sredstev za event. pritožbe v 1. fazi razdelitve

3%

1.787,55

kvota - pripadajočih oz. razpoložljiv. sredstev za posamezno vrsto programa

 

 

1.1. PEVSKE SKUPINE

 

8.611,29

1.2. INSTRUMENTALNE SKUPINE

 

946,00

1.3. ODR. IN OTR.GLEDALIŠKE IN LUTKOVNE SKUPINE

 

3.870,00

1.4. FOLKOLORNE SKUPINE

 

7.783,00

1.4.1. LJUDSKI GODCI IN PEVCI

 

4.515,00

1.5. PLESNE SKUPINE

 

516,00

1.6. LIKOVNA DEJAVNOST - KLUBI - SKUPINE

 

1.462,00

1.7. FOTOGRAFSKA DEJAVNOST - KLUBI - DRUŠTVA

 

2.150,00

1.8. RAZSTAVNA DEJAVNOST - RAZSTAVIŠČA

 

16.512,00

1.9. KROŽKI ROČNIH DEL

 

2.752,00

1.10. ORGANIZAC. TRADIC.KONCERTOV V KOSOVI GRAŠČINI

 

430,00

1.11. DELOVANJE ZVEZE KULTURNIH DRUŠTEV

 

8.250,00

skupaj program - 1. faza

 

57.797,29

vrednost točke - 1. faza

 

0,86

2. faza razdelitve

odvisno od ost. sred. iz 1. faze

delež od razpisanih sredstev za event. pritožbe v 2. fazi razdelitve

5%

 

VI.

Sredstva proračuna občine se dodelijo po postopku, ki je določen s Pravilnikom o dodeljevanju sredstev občinskega proračuna za programe in projekte s področja kulturne dejavnosti (Ur. list RS, št. 84/2012).

VII. Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2017.

VIII. Oblika, rok in način oddaje prijav

Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih razpisnih obrazcih in mora vsebovati vse obvezne priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji.

Vlagatelji morajo prijave (vloge) poslati po pošti kot priporočeno pošiljko na naslov: Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice, oz. jih lahko oddajo v sprejemni pisarni Občine Jesenice (pritličje) najkasneje do vključno četrtka, 16.2.2017. Prijava (vloga) mora biti oddana v zaprti ovojnici na kateri mora biti navedeno naslednje besedilo:

"Javni razpis za dodelitev sredstev za programe s področja ljubiteljske  kulturne dejavnosti v letu 2017 - ne odpiraj!". Na ovojnici mora biti naveden tudi vlagatelj, njegov naziv in naslov (sedež).

Za pravilno oddajo prijave je v pomoč vlagateljem priložena že izdelana naslovnica, ki jo lahko vlagatelji prilepite na kuverto za oddajo vloge na javni razpis.

Šteje se, da je prijava (vloga) prispela pravočasno, če je bila zadnji dan roka za oddajo prijav oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali oddana v sprejemni pisarni Občine Jesenice (pritličje) do 14:30 ure.

IX.  Navedba udeležencev za dajanje informacij v zvezi z javnim razpisom ter kraj, čas in osebe, pri katerih lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo

Razpisna dokumentacija je na voljo na spletnih straneh Občine Jesenice na naslovu: www.jesenice.si, pod rubriko »Javna naročila in razpisi«. Vlagatelji lahko prevzamejo razpisno dokumentacijo tudi na Občini Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice, vsak delavnik od 8.00 do 12.30 ure (v sobi št. II / 7). Dodatne informacije lahko vlagatelji dobijo na tel. 04/ 5869 310 pri Moniki Makovec.

X. Razpisna dokumentacija

Razpisna dokumentacija vsebuje:

 • podatke o programu, ki je predmet razpisa,
 • okvirno višino razpisanih sredstev za posamezne namene javnega razpisa,
 • obrazec vloge z navodili,
 • način določanja deleža sofinanciranja, ki ga prejme posamezni prejemnik,
 • osnutek pogodbe,
 • navedbo potrebnih dokumentov, ki jih mora vlagatelj predložiti upravnemu organu kot dokazilo, da izpolnjuje pogoje za kandidiranje na razpisana sredstva,
 • merila za vrednotenje kulturnih programov in projektov,
 • navedbo o tem kdo z upravnim aktom odloči o dodelitvi sredstev in kdo o pritožbi zoper ta upravni akt.

Vlagatelj mora ob prijavi posameznega projekta oz. programa na javni razpis predložiti naslednjo dokumentacijo:

 • v celoti izpolnjen prijavni obrazec z vsemipodpisanimi in žigosanimi izjavami in
 • obvezne priloge in dokazila, ki so navedeni v prijavnem obrazcu.

XI.  Datum obravnavanja vlog

Komisija za odpiranje vlog bo 22.2.2017 odprla pravočasno prispele vloge in ugotovila ali izpolnjujejo razpisne pogoje. Odpiranje vlog ni javno. Vloge, ki bodo prispele po preteku razpisnega roka, bodo s sklepom zavržene.

XII. Rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu javnega razpisa

Vsi vlagatelji bodo v roku 30 dni po sprejeti odločitvi obveščeni o izidu javnega razpisa. Na podlagi končnega predloga strokovne komisije direktor občinske uprave oz. od njega pooblaščen organ izda o vseh ustreznih vlogah upravni akt, s katerim odloči o odobritvi ter deležu sofinanciranja ali o zavrnitvi sofinanciranja posameznega programa. Z izbranimi izvajalci bo župan sklenil pogodbo o sofinanciranju.

ŽUPAN
Tomaž Tom Mencinger

Additional Info

 • Veljavno od: 16.1.2017
 • Veljavno do: 16.2.2017
Read 2633 times Last modified on Thursday, 18 May 2017 15:31

Aktualno: Javna naročila, razpisi in objave