Javni razpisi

Jun 2018 08

Razpis za podelitev priznanj KS Plavž

SVET KRAJEVNE SKUPNOSTI PLAVŽ
Tavčarjeva 3/b, 4270 JESENICE

Na podlagi 4. člena Pravilnika o načinu delovanja krajevne skupnosti, z dne 8. 12. 2014, Svet krajevne skupnosti objavlja

R  A  Z  P  I  S

za podelitev priznanj KS PLAVŽ

 

I. Priznanja se podeljujejo krajanom KS Plavž:

  • za uspešno delo, ki je pomembno prispevalo k razvoju, ugledu in sožitju v krajevni skupnosti,
  • za vsestransko pomoč pri izvedbah planiranih aktivnosti v krajevni skupnosti.

II. Predloge za priznanje na območju krajevne skupnosti lahko pošljejo:

  • Fizične osebe
  • Organizacije
  • Javni zavodi
  •  Društva

Pisni predlog mora vsebovati utemeljitev ter točne podatke predlaganega kandidata.

III. Rok razpisa

Razpis traja od od 8. 6. 2018 do 18. 6. 2018.

Priznanja bodo podeljena na prireditvi v počastitev praznika KS Plavž, dne 4. 7. 2018.

IV. Kraj in izvedba odpiranja prijav na razpis:

Predloge za priznanja pošljejo predlagatelji v zaprti kuverti na naslov: Krajevna skupnost Plavž, Komisija za podelitev priznanj, Tavčarjeva 3/b, 4270 Jesenice, do vključno 18. 6. 2018. Zapečatene kuverte morajo biti označene “Ne odpiraj - priznanje KS za leto 2018”

Odpiranje prispelih vlog bo 20. 6. 2018 na sedežu krajevne skupnosti ob 16. uri.

Nepravočasne, nepravilno označene in nepopolne vloge bo komisija zavrgla.

     Predsednica KS Plavž:
Ivanka Zupančič, l. r.

 

 

Additional Info

  • Veljavno od: 8. 6. 2018
  • Veljavno do: 18. 6. 2018
Read 1438 times Last modified on Saturday, 09 June 2018 09:13

Aktualno: Javna naročila, razpisi in objave