Skok na osrednjo vsebino

Javni razpisi

Feb 2021 10

Javni razpis za prosto strokovno tehnično delovno mesto za nedoločen čas v Medobčinskem inšpektoratu in redarstvu KOORDINATOR VII/1 za Civilno zaščito

Številka: 110-4/2021

Občina Jesenice na podlagi 56. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur. list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E in 40/12 – ZUJF) in 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16 in 15/17 – odl. US) objavlja

javni razpis za prosto strokovno tehnično delovno mesto za nedoločen čas v Medobčinskem inšpektoratu in redarstvu občin Jesenice, Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica (v nadaljevanju MIR)

KOORDINATOR VII/1 za CZ  (šifra J017050, DM št.12)

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo imeti naslednje pogoje:

1. izobrazba:

 • Specializacija po višješolski izobrazbi (prejšnja) - 16201
 • Visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja) - 16202
 • Visokošolska strokovna izobrazba – 16203
 • Visokošolska univerzitetna izobrazba – 16204

2. delovne izkušnje:

 • najmanj 8 mesecev delovnih izkušenj

Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Za delovne izkušnje se štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih je javni uslužbenec pridobil z opravljanjem del na delovnem mestu, za katero se zahteva za eno stopnjo nižja izobrazba, razen pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja izobrazbe. Delovne izkušnje se dokazujejo z verodostojnimi listinami, iz katerih sta razvidna čas opravljanja dela in stopnja izobrazbe.

Delovne naloge koordinatorja VII/1 za CZ:

 • izvajanje nalog s področja zaščite in reševanja (administriranje, priprava in ažuriranje načrtov ZiR)
 • izdelava analiz, mnenj, poročil s strokovnega področja
 • vodenje predpisanih evidenc v operativnih načrtih s področja zaščite in reševanja,
 • predlaganje usmeritev in postopkov pri izvajanju ukrepov zaščite, reševanja in pomoči v skladu s predpisi,
 • sodelovanje v projektnih skupinah, koordinacijah poveljstva ZIR in drugah strukturah ZIR na regijski in nacionalni ravni 
 • sodelovanje in pomoč pri intervencijah na območju delovanja SOU MIR ter zagotavljanje logistične in strokovne podpore pri delovanju sil ZIR
 • sodelovanje pri izvajanju postopkov iz delovnega področja
 • izvajanje nadzora nad pravilnim in pravočasnim izvajanjem pogodbenih in zakonskih obveznosti z delovnega področja
 • opravljanje nalog pri pripravah, organizaciji in izvedbi zakonskih obveznosti s področja ZIR (vaje, usposabljanja, preizkusi, varstvo pri delu, obrambne zadeve…)
 • opravljanje drugih nalog z delovnega področja po odredbi nadrejenega.

Prijava se odda na priloženem obrazcu in mora obvezno vsebovati:

 • izpolnjevanje pogoja glede zahtevane izobrazbe (razvidna mora biti stopnja in smer izobrazbe, datum (dan, mesec, leto) zaključka izobraževanja ter ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena),
 • izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj - opis naj vsebuje navedbo delodajalca, skupen čas trajanja dela, kandidat naj navede datum (dan, mesec, leto) sklenitve in datum (dan, mesec, leto) prekinitve delovnega razmerja pri posameznem delodajalcu, ter kratko opiše delo ( z navedbo stopnje zahtevnosti del in nalog, ki ga je opravljal pri tem delodajalcu) ter
 • funkcionalna znanja.

Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis, ter da kandidat v tej navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil, predvsem s področja zaščite in reševanja.

Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Medobčinskega inšpektorata in redarstva na Cesti železarjev 6a na Jesenicah oz. v drugih prostorih in na terenu, kjer MIR opravlja svoje naloge. Delovno razmerje bo sklenjeno za nedoločen čas, s 3-mesečnim poskusnim delom, ter s polnim delovnim časom.

Kandidati vložijo prijave v pisni obliki, ki jo pošljejo v zaprti ovojnici z označbo " javni razpis , št. 110-4/2021 – koordinator VII/1 za CZ« na naslov: Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice in sicer v roku 15 dni po objavi na spletni strani Občine Jesenice ter na Zavodu RS za zaposlovanje, to je do vključno 25.2.2021. Za pisno obliko prijave šteje tudi elektronska, poslana na naslov: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni. Informacije o izvedbi javnega razpisa lahko dobite na telefonski številki 04 5869 231 pri Alenki Justin. Obvestilo o končanem postopku bo objavljeno na spletni strani Občine Jesenice www.jesenice.si.

V besedilu javnega razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

Additional Info

 • Veljavno od: 10. 2. 2021
 • Veljavno do: 25. 2. 2021
Read 1231 times Last modified on Tuesday, 02 March 2021 09:35

Aktualno: Javna naročila, razpisi in objave