Skok na osrednjo vsebino

Javni razpisi

Feb 2023 03

Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov s področja socialnega varstva za leto 2023

Številka: 410 - 2 / 2023 - 1

Na podlagi 8. člena Odloka o dodeljevanju sredstev za programe in projekte s področja socialnega varstva v občini Jesenice dejavnosti (Uradni list RS, št. 84/12) ter Letnega programa humanitarnih društev in invalidskih organizacij v občini Jesenice za leto 2022 (sprejet na 22. redni seji Občinskega sveta občine Jesenice dne 9. 12. 2021), objavljam naslednji

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV IN PROJEKTOV S PODROČJA SOCIALNEGA VARSTVA V OBČINI JESENICE  ZA LETO 2023

 

Predmet javnega razpisa:

Sofinanciranje programov in projektov humanitarnih društev in invalidskih organizacij s področja socialnega varstva v občini Jesenice.

Nameni, za katere se dodeljujejo sredstva:

Sredstva so namenjena za naslednja področja:

PROGRAMI SOCIALNEGA VARSTVA

  • sofinanciranje humanitarnih organizacij, ki opravljajo humanitarno dejavnost na področju socialnegain zdravstvenega varstva in katerih cilji delovanja so v skladu s 5. členom Zakona o humanitarnih organizacijah (ZHO) in
  • sofinanciranje invalidskih organizacij, katerih cilji delovanja za doseganje kakovosti življenja invalidov so v skladu z 9. členom Zakona o invalidskih organizacijah (Z InvO).

PROJEKTI SOCIALNEGA VARSTVA

  • sofinanciranje humanitarnih projektov, ki jih izvajajo organizacije, ki opravljajo humanitarno dejavnost na področju socialnega in zdravstvenega varstva in katerih cilji delovanja so humanitarni in dobrodelni nameni, delujejo preventivno na področju zdravstva in so namenjenim ljudem, potrebnih materialne in nematerialne pomoči, zaradi materialne in duševne stiske, invalidnosti, bolezni, zasvojenosti ipd.,
  • sofinanciranje projektov invalidskih organizacij, katerih cilji so zlasti uveljavljanje človekovih pravic invalidov, vključenost v družbo in sodelovanje v vsakdanjem življenju, nediskriminacija invalidov, vzpodbujanje invalidov za opiranje na lastne moči in sposobnosti, avtonomnost invalidov kot uporabnikov storitev, ekonomsko, socialno, zdravstveno in pravno varstvo invalidov, socialna pravičnost in enake možnosti.

Oblika, rok in način oddaje prijav

Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih razpisnih obrazcih za posamezno področje in mora vsebovati vse obvezne priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji.

Vlagatelji morajo prijave poslati po pošti kot priporočeno pošiljko na naslov: Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice, oz. jih lahko oddajo v sprejemni pisarni Občine Jesenice (pritličje) najkasneje do ponedeljka 20. 2. 2023. Prijava mora biti oddana v zaprti ovojnici na kateri mora biti navedeno naslednje besedilo: "Javni razpis za dodelitev sredstev za programe in projekte s področja socialnega varstva v občini Jesenice za leto 2023;  PROGRAMI SOCIALNEGA VARSTVA- ne odpiraj!" oziroma "Javni razpis za dodelitev sredstev za programe in projekte s področja socialnega varstva v občini Jesenice za leto 2023;   PROJEKTI SOCIALNEGA VARSTVA –ne odpiraj! "

Na ovojnici mora biti naveden tudi vlagatelj, njegov naziv in naslov (sedež).

Za pravilno oddajo prijave je v pomoč vlagateljem priložena že izdelana naslovnica, ki jo lahko vlagatelji prilepite na kuverto za oddajo vloge na javni razpis.

Šteje se, da je prijava prispela pravočasno, če je bila zadnji dan roka za oddajo prijav oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali oddana v sprejemni pisarni Občine Jesenice (pritličje) do 14:30 ure.

Navedba udeležencev za dajanje informacij v zvezi z javnim razpisom ter kraj, čas in osebe, pri katerih lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo

Vlagatelji dobijo dodatne informacije na Občini Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice, vsak delavnik od 8.00 do 12.30 ure po telefonu 04 5869 278 (Aleksandra Potočnik).

Obrazci so na voljo na spletni strani www.jesenice.si. (pod rubriko »Javna naročila in razpisi« – Javni razpis za programe in projekte s področja socialnega varstva v letu 2023) oz. zainteresirani lahko dvignejo razpisno dokumentacijo v času trajanja javnega razpisa v sprejemni pisarni Občine Jesenice, in sicer vsak delovni dan od 8.30 do 12. ure.

Več o razpisu v priloženih dokumentih

Additional Info

  • Veljavno od: 3. 2. 2023
  • Veljavno do: 20. 2. 2023
Read 587 times Last modified on Thursday, 28 December 2023 10:01

Aktualno: Javna naročila, razpisi in objave