Skok na osrednjo vsebino

Javni razpisi

Mar 2024 15

Javni natečaj za prosto delovno mesto (m/ž) direktorja Razvojne agencije Zgornje Gorenjske Featured

Svet zavoda Razvojna agencija Zgornje Gorenjske skladno z Zakonom o zavodih (Ur.l. SRS, št. 12/91, Ur. l. RS, št. I-17/91,  55/92, 13/93, 66/93, 45/94, 8/96, 36/2000 in 127/206) in Statutom Razvojne agencije Zgornje Gorenjske (16., 17., 18., 19., in 20. člen), razpisuje prosto delovno mesto

Direktorja (m/ž) Razvojne agencije Zgornje Gorenjske

Za direktorja Razvojne agencije Zgornje Gorenjske je lahko imenovan kandidat, ki poleg splošnih, z zakonom določenih pogojev, izpolnjuje še naslednje:

  • da ima visoko strokovno ali univerzitetno izobrazbo družboslovne ali tehnične smeri,
  • da ima najmanj pet let izkušenj na vodilnih delovnih mestih,
  • aktivno znanje slovenskega jezika in vsaj enega svetovnega jezika.

Merilo za izbor kandidatov je kvaliteta predloženega programa dela in vizije razvoja zavoda ter poznavanje problematike lokalnega in regionalnega razvoja.

Kandidat mora prijavi na razpis predložiti program dela in vizijo razvoja zavoda za mandatno obdobje štirih let ter kratek življenjepis. Statut zavoda Razvojna agencija Zgornje Gorenjske je dosegljiv na www.ragor.si.

Mandat direktorja zavoda traja 4 leta. Direktor je po izteku mandatne dobe lahko ponovno imenovan.

Kandidati, ki izpolnjujejo pogoje, naj najkasneje do 27. 3. 2024 pošljejo prijave z dokazili o izpolnjevanju razpisanih pogojev in kratkim življenjepisom na naslov:

Razvojna agencija Zgornje Gorenjske
Spodnji Plavž 24 e

4270 Jesenice

Zaprte ovojnice naj imajo oznako »Ne odpiraj – prijava na razpis direktorja RAGOR«.

Šteje se, da je prijava prispela pravočasno, če je prispela na zadnji dan roka za oddajo prijav. Za pravočasno se šteje tudi prijava, ki je bila oddana na pošti s priporočeno pošiljko na zadnji dan roka za oddajo prijav.

Obvestilo o odločitvi Sveta zavoda bodo kandidati prejeli v 30 dneh po poteku roka za prijavo.

V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot

nevtralni za ženske in moške.

Predsednik sveta Razvojne agencije Zgornje Gorenjske
Igor Arh l.r.

Vir: RAGOR

 

Additional Info

  • Veljavno od: 15. 3. 2024
  • Veljavno do: 27. 3. 2024
Read 392 times Last modified on Tuesday, 26 March 2024 16:30

Aktualno: Javna naročila, razpisi in objave