Skok na osrednjo vsebino

Javni razpisi

May 2024 17

Javni razpis za prosto strokovno tehnično delovno mesto za nedoločen čas Poslovni sekretar VI na Komunalni direkciji

Občina Jesenice na podlagi 56. člena Zakona o javnih uslužbencih Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E, 40/12 – ZUJF, 158/20 – ZIntPK-C, 203/20 – ZIUPOPDVE, 202/21 – odl. US in 3/22 – ZDeb (in 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16, 15/17 – odl. US, 22/19 – ZPosS, 81/19, 203/20 – ZIUPOPDVE, 119/21 – ZČmIS-A, 202/21 – odl. US, 15/22, 54/22 – ZUPŠ-1 in 114/23) objavlja

javni razpis za prosto strokovno tehnično delovno mesto za nedoločen čas
POSLOVNI SEKRETAR VI na Komunalni direkciji  (šifra J026004, DM št. 49)

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

 1. Izobrazba:
 • višja strokovna izobrazba - 16101
 • višješolska izobrazba (prejšnja) - 16102
 1. Delovne izkušnje:
 • najmanj 6 mesecev delovnih izkušenj
 1. Posebni pogoji:
 • opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka

Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Za delovne izkušnje se štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih je javni uslužbenec pridobil z opravljanjem del na delovnem mestu, za katero se zahteva za eno stopnjo nižja izobrazba, razen pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja izobrazbe. Delovne izkušnje se dokazujejo z verodostojnimi listinami, iz katerih sta razvidna čas opravljanja dela in stopnja izobrazbe.

V kolikor izbrani kandidat ne bo imel opravljenega strokovnega izpita iz upravnega postopka, ga bo moral opraviti v roku treh mesecev od sklenitve pogodbe o zaposlitvi.

Delovne naloge poslovnega sekretarja VI:

 • koordiniranje poslovnih stikov,
 • vodenje evidenc,
 • sodelovanje pri internem usklajevanju dela,
 • strokovne in organizacijske naloge za Komunalno direkcijo,
 • pridobivanje upravnih dovoljenj za investicije v komunalno infrastrukturo,
 • sodelovanje pri pripravi predpisov in drugih zahtevnejših gradiv,
 • spremljanje dejavnosti gospodarskih javnih služb,
 • druge naloge s področja dela.

Prijava se odda na priloženem obrazcu in mora obvezno vsebovati:

 • izpolnjevanje pogoja glede zahtevane izobrazbe (razvidna mora biti stopnja in smer izobrazbe, datum (dan, mesec, leto) zaključka izobraževanja ter ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena),
 • pisno izjavo o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka (če ga je kandidat opravil) oz. fotokopijo potrdila o opravljenem strokovnem izpitu,
 • izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj - opis naj vsebuje navedbo delodajalca, skupen čas trajanja dela, kandidat naj navede datum (dan, mesec, leto) sklenitve in datum (dan, mesec, leto) prekinitve delovnega razmerja pri posameznem delodajalcu, ter kratko opiše delo (z navedbo stopnje zahtevnosti del in nalog, ki ga je opravljal pri tem delodajalcu) ter
 • funkcionalna znanja.

Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis, ter da kandidat v tej navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.

Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Občine Jesenice, Cesta železarjev 6.  Delovno razmerje bo sklenjeno za nedoločen čas, s 3-mesečnim poskusnim delom, ter s polnim delovnim časom.

Kandidati vložijo prijave v pisni obliki, ki jo pošljejo v zaprti ovojnici z označbo " javni razpis , št. 110-4/2024 – poslovni sekretar VI« na naslov: Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice, in sicer v roku 10 dni po objavi na spletni strani Občine Jesenice ter na Zavodu RS za zaposlovanje, to je do vključno 27/5-2024. Za pisno obliko prijave šteje tudi elektronska, poslana na naslov: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni. Informacije o izvedbi javnega razpisa lahko dobite na telefonski številki 04 5869 231 pri Aidi Fočaković.

V besedilu javnega razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

Številka: 110-8/2024
Datum: 16.5.2024

Additional Info

 • Veljavno od: 17. 5. 2024
 • Veljavno do: 27. 5. 2024
Read 320 times Last modified on Wednesday, 12 June 2024 11:46

Aktualno: Javna naročila, razpisi in objave