Skok na osrednjo vsebino

Register predpisov

Dec 2023 28

Strategija za mlade v občini Jesenice za obdobje 2024–2033

Za mlade pogosto slišimo, da so steber naše družbe, pa vendar živimo v obdobju, ki pred mlado populacijo postavlja precejšnje prepreke, od splošne zaskrbljenosti nad prihodnostjo, velikih izzivov na področju reševanja stanovanjskega problema, začasne zaposlitve, pa tudi drugi vidiki prekarnosti ostajajo ključni problem, prav tako se slabša duševno zdravje, ugotavljajo raziskovalci položaja mladih v Sloveniji in tudi širše.

Demografska podoba Evrope se vse bolj spreminja. V njej prevladujejo starejši, medtem ko se število mladih v zadnjem obdobju bistveno zmanjšuje. Slovenija pri tem ni izjema. V zadnjih 30 letih je število mladih upadlo za 30 odstotkov. (Vir: Miran Lavrič idr.1:).

Za mlade pogosto slišimo, da so steber naše družbe, pa vendar živimo v obdobju, ki pred mlado populacijo postavlja precejšnje prepreke, od splošne zaskrbljenosti nad prihodnostjo, velikih izzivov na področju reševanja stanovanjskega problema, začasne zaposlitve, pa tudi drugi vidiki prekarnosti ostajajo ključni problem, prav tako se slabša duševno zdravje, ugotavljajo raziskovalci položaja mladih v Sloveniji in tudi širše.

Potrebno je izpostaviti tudi dejstvo, da je epidemija COVID–19 grobo posegla v življenja vseh nas in spremenila marsikatero dejavnost na področju mladih. Organizacije so bile primorane aktivnosti bodisi preseliti in prilagoditi za splet bodisi zaključiti njihovo izvajanje, po končani epidemiji pa programe postavljati na novo.

Največjo težavo za mlade je v času epidemije predstavljala odsotnost stikov z ljudmi, bodisi s konkretnimi osebami iz njihovega življenja (prijatelji, sorodniki, partnerji) kot odsotnost normalnih socialnih stikov nasploh. (Vir: Tanja Baumkirher2)

Vse večja težnja k individualizaciji mladih in družbe nasploh bo zagotovo ena izmed pomembnih tem na vseh področjih družbenega udejstvovanja. Prav zato je sistematičen pristop k urejanju mladinskega področja v lokalnem okolju še toliko pomembnejši, saj mora naslavljati lokalno problematiko z določanjem srednjeročnih ciljev Občine in postaviti prioritete, ki bodo mladim in mladinskim organizacijam omogočile pogoje za nadaljnji razvoj.

Občina Jesenice (v nadaljevanju: Občina) je prvi razvojni program za področje mladih sprejela leta 2004 (sprejet na 16. redni seji Občinskega sveta občine Jesenice dne 22. 4. 2004) ter področje mladih v nadaljevanju zajela tudi v Občinskem razvojnem programu 2011–2025 (sprejet na 11. seji Občinskega sveta občine Jesenice dne 27. 10. 2011) ter njegovi novelaciji (sprejeta na 12. redni seji Občinskega sveta občine Jesenice dne 31. 3. 2016), kjer je bilo med prioritetami izpostavljeno spodbujanje mladinskega dela in mladinskega organiziranja ter participacije mladih. Za uresničevanje prioritet iz občinskega razvojnega programa je Občina Jesenice v letu 2014 pristopila k pripravi področnega razvojnega programa – Strategiji za mlade v občini Jesenice za obdobje 2014–2018 (sprejeta na 36. seji Občinskega sveta občine Jesenice dne 22. 5. 2014), ki se je izvajala na različnih področjih (politika izobraževanja in zaposlovanja, stanovanjska politika, politika prostočasnih in družbeno-kulturnih dejavnosti ter na področju politike mladinskega dela in mladinskega organiziranja) in se je izkazala kot pomemben dokument na področju razvoja mladinske politike, v okviru katere so se izvajali različni ukrepi in za katere so se v občinskem proračunu tudi zagotavljala sredstva (so)financiranja. Tako se je sistematičen pristop k urejanju
mladinskega področja v lokalnem okolju nadaljeval s sprejetjem strategije za obdobje 2019–2023.

Na izvajanje ukrepov s tega obdobja je močno vplivala epidemija COVID–19, vendar se je prizadevanje za razvoj področja mladih ohranilo. Občina je v mesecu februarju 2023 v sodelovanju z Zavodom za šport Jesenice - Mladinskim centrom Jesenice pričela z aktivnostmi za pripravo lokalne strategije za mlade za naslednje programsko obdobje, to je za obdobje 2024–2033 (v nadaljevanju: strategija).

Prizadevanja lokalne skupnosti oz. različnih deležnikov v občini na področju mladih so izkazana tudi s certifikatom "Mladim prijazna občina", ki ga na podlagi posebnega poziva ter ob izpolnjevanju pogojev občinam podeljuje Inštitut za mladinsko politiko v sodelovanju s Skupnostjo občin Slovenije pod častnim pokroviteljstvom predsednice oz. predsednika Republike Slovenije. Certifikat Mladim prijazna občina s štiriletno veljavnostjo je priznanje samoupravnim lokalnim skupnostim, ki uspešno izvajajo ukrepe s področja t.i. vertikalnih in horizontalnih mladinskih politik, s pridobitvijo certifikata pa se Občina, ki se je pri svojem delu na področju mladih sicer že izkazala za uspešno, zaveže, da bo področje mladih še naprej sistemsko urejala in nivo učinkovitosti v štiriletnem obdobju dvignila oziroma ohranila. Občina Jesenice je nosilka certifikata od leta 2016 dalje (njegova veljavnost je bila v letu 2020 na podlagi izvedenih aktivnosti na področju mladinskih politik podaljšana do leta 2024) in si v sodelovanju z različnimi akterji prizadeva za nadaljnjo podporo in razvoj na tem področju (programi, projekti oz. aktivnosti).

Pričujoči dokument želi postaviti smernice lokalne politike, ki bodo mladim omogočale, da zrastejo v samostojne, ustvarjalne in družbeno odgovorne posameznike in jih podpirale pri premagovanju izzivov v lokalnem okolju, organizacijam in posameznikom, ki delujejo na mladinskem področju, pa omogočile delovanje in razvijanje idej za izboljšanje položaja mladih v občini.

Read 205 times Last modified on Thursday, 28 December 2023 09:38