Novice

dec  2013 16

Projekt GORKI – Minister Dejan Židan in župan Tomaž Tom Mencinger podpisala tri pogodbe o sofinanciranju

V četrtek, 12. 12. 2013, ob 16.30, sta v prostorih Občine Jesenice minister za kmetijstvo in okolje mag. Dejan Židan ter župan občine Jesenice Tomaž Tom Mencinger podpisala sklop pogodb o sofinanciranju v okviru projekta Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Zgornje Save in na območju Kranjskega in Sorškega polja – 1. sklop, Izgradnja kanalizacije in nadgradnja ter rekonstrukcija Centralne čistilne naprave v občini Jesenice. Podpisane so bile tri pogodbe, in sicer za izgradnjo primarnega in sekundarnega omrežja za odvajanje komunalne odpadne vode, za rekonstrukcijo Centralne čistilne naprave Jesenice in za gradbeni nadzor. Izvajalci posameznih sklopov so podjetja Garnol d.o.o., Kranj (izgradnja primarnega in sekundarnega omrežja za odvajanje komunalne odpadne vode), Esotech d.d., Velenje (rekonstrukcija Centralne čistilne naprave Jesenice) ter DRI d.o.o., Ljubljana (nadzor). Skupna vrednost pogodb je 9.413.011,69 z DDV, predvideno pa je sofinanciranje s strani Kohezijskega sklada v višini 82,32 % upravičenih stroškov.

V projekt Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju zgornje Save in na območju Kranjskega in Sorškega polja – 1. sklop (na kratko projekt GORKI) so skupaj vključene občine Radovljica, Jesenice, Žirovnica in Bohinj. Namen projekta je izgradnja kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav v porečju zgornje Save. Izgradnja kanalizacijskega sistema zasleduje merila in kriterije Kohezijskega sklada – osrednji namen projekta je namreč s kanalizacijskim sistemom in čistilnimi napravami opremiti območja poselitve z obremenitvijo večjo od 2.000 PE do višine 95% priključenosti na sistem odvajanja in čiščenja odpadne vode. Občina Jesenice je v projekt vključena z izgradnjo kanalizacijskega sistema na območju Podmežakle in rekonstrukcijo centralne čistilne naprave Jesenice.

  • Izgradnja primarnega in sekundarnega omrežja za odvajanje komunalne odpadne vode

Območje Podmežakle v predmetni operaciji obsega izgradnjo kanalizacijskega sistema na Cesti 1. maja, Čopovi ulici, Ilirski cesti, Janševi ulici, Ledarski ulici, Medvedovi ulici, Mencingerjevi ulici, Ulici Franca Jerala, Ulici Heroja Verdnika, Podkočni in Cesta Alojza Travna.

Na območju Podmežakle kanalizacijski sistem še ni zgrajen oziroma je zgrajen le za nekaj objektov na Cesti 1. maja. Ostali objekti imajo komunalne odpadne vode speljane v individualne greznice. Iztoki iz greznic so speljani v ponikovalnice ali preko meteorne kanalizacije v reko Savo. Skladno s predpisi območje Podmežakle spada v prispevno območje občutljivih območij v porečju Save. Zaradi zmanjšanja emisij v okolje in doseganja ciljnega stanja najmanj 95% priključenosti celotne obremenitve (PE) s komunalno odpadno vodo na javno kanalizacijo v aglomeraciji Slovenski Javornik, je izgradnja kanalizacijskega sistema za odvajanje komunalne odpadne vode na območju Podmežakle nujna.

Na izgradnjo kanalizacije za odvajanje komunalne odpadne vode se navezuje izgradnja kanalizacije za odvajanje padavinske odpadne vode, obnova vodovodnega omrežja in javne razsvetljave, ki pa niso predmet sofinanciranja s strani Kohezijskega sklada.

Časovni obseg: Gradnja se bo predvidoma izvajala od julija 2013 do julija 2014.

Izvajalec: Garnol d.o.o., Kranj

Pogodbena vrednost: 1.297.587,94 € (z DDV)

  • Izgradnja terciarne stopnje čiščenja na Centralni čistilni napravi Jesenice (CČN Jesenice)

CČN Jesenice je bila zgrajena leta 1988. Locirana je ob izlivu potoka Javornik v reko Savo, namenjena pa je čiščenju odpadne vode in grezničnih gošč za občine Jesenice, Žirovnica in Kranjska Gora. Naprava je dimenzionirana za organsko obremenitev 30.000 ekvivalentov (PE). Obstoječa CČN Jesenice deluje po postopku aeracije. Zgrajena je iz mehanske stopnje čiščenja, v kateri so grablje, peskolov in bazen za predčiščenje ter iz kombiniranega bazena aeracije in sekundarnega čiščenja. Za obdelavo blata sta nameščeni dve gnilišči in dehidracija blata. Plin, ki nastane v čistilni napravi, se hrani v plinskem zalogovniku in koristi v toplarni. Na zemljišču je poleg tega razbremenilni bazen meteornih vod.

Obstoječa zmogljivost čiščenja čistilne naprave Jesenice za upoštevanje veljavnih zahtev ne zadostuje več in zahteva povečanje obsega njenega gradbenega dela ter uvedbo nadaljnjih procesnih tehnik pri obratovanju čistilne naprave. Rekonstrukcija čistilne naprave Jesenice je načrtovana kot enostopenjska oživitvena naprava z nadaljnjim čiščenjem odplak, in sicer z naslednjimi cilji čiščenja: razgradnja organskega ogljika, nitrifikacija, denitrifikacija in odstranjevanje fosforja.

Zasnova rekonstrukcije:

  • Mehanski del čistilne naprave se sanira.
  • Polžasto črpališče dotočne dvižne naprave se opremi s tremi novimi polži.
  • Grablje ne izpolnjujejo več sedanjih zahtev, ker je širina rež prevelika, zato se obnovijo.
  • Prostornina peskolova in predčiščenja je zadostna. Dopolnita se po en pralnik za smeti z grabelj in eden za smeti s peskolova.
  • Obstoječa upravna stavba ustreza sedanjim potrebam. Iz higienskih razlogov se dostop do območja grabelj določi tako, da je dostop mogoč le še od zunaj in nič več iz stavbe.
  • Aeracijski bazen se izvede v obliki štirikotnega bazena s petimi kaskadami tako, da omogoča znotraj ležeča žlebina ločeno polnjenje prve do četrte kaskade ali pete kaskade. S temi prilagodljivimi vodi obstaja možnost izvajanja očiščevalnih ali vzdrževalnih del v aeraciji, medtem ko 50 % volumna naprej deluje za nitrifikacijo in je s tem zagotovljeno vsaj delno čiščenje.
  • Z gradnjo dveh ločenih okroglih bazenov je tudi sekundarno čiščenje zasnovano tako, da je obratovanje mogoče voditi fleksibilno. Ob motnjah ali pri čiščenju se lahko tudi tu odklopi en bazen iz obratovanja, medtem ko se voda naprej čisti v drugem.

 

Časovni obseg: Gradnja se bo predvidoma izvajala od oktobra 2013 do septembra 2014.

Izvajalec: Esotech d.d., Velenje

Pogodbena vrednost: 7.929.983,75 € (z DDV)

  • Gradbeni nadzor

Pri gradbenem nadzoru gre za izvajanje storitev inženirja po določilih FIDIC in nadzornika po Zakonu o graditvi objektov pri gradnji kanalizacijskega omrežja in rekonstrukciji CČN Jesenice.

Izvajalec: DRI d.o.o., Ljubljana

Pogodbena vrednost: 185.440,00 € (z DDV)

Prebrano 4006 krat Nazadnje urejano na sreda, 23 marec 2016 23:11

Oddajte komentar

Prepričajte se, da vnesete vse obvezne podatke, označene z zvezdico (*). HTML koda ni dovoljena.

Uporabne povezave