Obvestila za javnost

jun  2016 23

Poročilo s 14. redne seje Občinskega sveta

Jesenice, 23. 6. 2016 – Na včerajšnji seji Občinskega sveta občine Jesenice so svetniki in svetnice obravnavali 19 točk. Med drugim so potrdili mandat novi članici Občinskega sveta Almi Rekić, sprejeli poenotene pogoje za imenovanje direktorjev javnih zavodov, obravnavali predlog novega Odloka o priznanjih občine Jesenice ter sprejeli sklep o ukinitvi statusa javnega dobra in sklep o zadolžitvi občinskega proračuna. Obravnavali so tudi predlog Novelacije Programa urejanja in vzdrževanja otroških igrišč v lasti in upravljanju Občine Jesenice, predlog Strategije ohranjajanja zdravja starejših na območju Zgornje Gorenjske za obdobje 2017 – 2021, ter podali soglasje k prečiščenemu besedilu Statuta Osnovnega zdravstva Gorenjske. Seznanili so se še s poročilom Nadzornega odbora o opravljenem nadzoru Zaključnega računa za leto 2015, s poročilom Akcijske skupine o izvajanju Lokalnega energetskega koncepta ter z informacijo o Letnem poročilu Javnega komunalnega podjetja JEKO-IN, d.o.o., Jesenice za leto 2015.

Občinski svet Občine Jesenice je na včerajšnji seji potrdil mandat novi članici Občinskega sveta občine Jesenice, Almi Rekić, ki je bila hkrati imenovana tudi za novo članico Odbora za gospodarstvo in gospodarske javne službe.

V drugi obravnavi so bili sprejeti predlogi treh odlokov o ustanovitvi javnih zavodov, in sicer predlog Odloka o spremembi odloka o ustanovitvi javnega zavoda Občinska knjižnica Jesenice, predlog Odloka o spremembi odloka o ustanovitvi javnega zavoda Gornjesavski muzej Jesenice in predlog Odloka o spremembi odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za šport Jesenice. Namen sprememb odlokov je bil poenotiti določene posebne pogoje, ki jih mora poleg splošnih pogojev izpolnjevati posameznik, da lahko kandidira za mesto direktorja posameznega javnega zavoda, z manjšimi odstopanji glede na naravo dela, ki ga posamezni javni zavod opravlja, ter razširiti krog ustrezno usposobljenih kandidatov za imenovanje na mesto direktorja posameznega javnega zavoda.

V prvi obravnavi je bil obravnavan predlog Odloka o priznanjih občine Jesenice, ki se spreminja na podlagi večkrat izraženih pobud članov Občinskega sveta in njegovih delovnih teles. Predlagane vrste priznanj občine Jesenice ostajajo iste kot do sedaj, so pa pri posameznih vrstah priznanj nekoliko spremenjeni pogoji za podelitev. Kot novost pa se z novim odlokom predlaga podelitev priznanja župana občine Jesenice odličnim dijakom in študentom za njihove uspehe v času šolanja. Na podlagi prejetih predlogov in pripomb bodo strokovne službe le-te preučile do druge obravnave odloka in ga nato predlagale Občinskemu svetu v končno potrditev.

Svetniki in svetnice so na včerajšnji seji potrdili tudi Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra, na podlagi katerega se bo nepremičninama s parc. št. 1940/6 in 1940/7 , obe k.o. Blejska Dobrava ukinil status javnega dobra.

Občina Jesenice je za izgradnjo obvozne ceste Lipce – Črna vas na javnem razpisu izbrala izvajalca, katerega vrednost ponudbe je nižja od prvotno predvidene vrednosti. Sredstva iz naslova zadolževanja v letu 2017 za to investicijo ne bodo potrebna, zato bo sproščena sredstva Občina Jesenice namenila za prestavitev vodovoda Hrušica s sedanje lokacije na mostu Hrušica. Zato je Občinski svet sprejel nov Sklep o zadolžitvi občinskega proračuna za leto 2017, s katerim je potrdil ta namen. Na seji so člani Občinskega sveta sprejeli dopolnitev Letnega programa prodaje občinskega finančnega premoženja ter 3. dopolnitev Načrta pridobivanja nepremičnega premoženja v last Občine Jesenice za leto 2016, s katero se načrtuje pridobitev zemljišča, ki v naravi predstavlja otroško igrišče na Hrušici in pripadajoče zemljišče k večnamenskemu objektu Hrušica 55/a – parkirišče. Občina Jesenice bo z odkupom navedenih zemljišč uredila mesebojna premoženjsko pravna razmerja s Kulturnim športnim društvom Hrušica. Sprejeta pa je bila tudi 3. dopolnitev Načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjam v lasti Občine Jesenice za leto 2016.

Na seji je bil predstavljen predlog Novelacije Programa urejanja in vzdrževanja otroških igrišč v lasti in upravljanju Občine Jesenice za obdobje 2016 – 2019. Razlog za pripravo novelacije Programa je dejstvo, da se je stanje posameznih igrišč spremenilo, na igriščih so se pojavile nove potrebe, določile pa so se tudi nove prioritete vzdrževanja, posodabljanja in gradnje otroških igrišč za novo obdobje.

Članom Občinskega sveta sta Petra Dečman, vodja Oddelka za družbene dejavnosti in splošne zadeve ter mag. Maja Radinovič Hajdič, direktorica Ljudske univerze Jesenice predstavili Strategijo ohranjanja zdravja starejših na območju občin Zgornje Gorenjske za obdobje 2017 – 2021 ter izvedbeni del, ki zajema program aktivnosti za območje občine Jesenice iz zastavljenih skupnih ukrepov. Občina Jesenice je skupaj s preostalimi šestimi občinami Zgornje Gorenjske in ostalimi partnerji leta 2014 pristopila k projektu »Čili in zdravi starosti naproti! 3 FIT«, ki ga je pripravila in izvajala Ljudska univerza Jesenice. Glavni cilj projekta, ki se je pričel izvajati v letu 2015 in se zaključi v letu 2016, je promocija zdravja med starejšimi prebivalci Zgornje Gorenjske. Poleg izvedbe individualnih svetovalnih razgovorov ter izobraževanj za ohranjanje zdravja, ki so potekala v vseh sedmih občinah Zgornje Gorenjske od septembra 2015 do maja 2016 je bil eden od glavnih delovnih sklopov tudi priprava strategije promocije zdravja starejših

Na seji so člani Občinskega sveta podali soglasje k prečiščenemu besedilu statuta Osnovnega zdravstva Gorenjske, predstavljeni pa sta jim bili tudi dve poročili, in sicer poročilo Nadzornega odbora o opravljenem nadzoru Zaključnega računa proračuna občine Jesenice za leto 2015 (predstavil ga je predsednik Nadzornega odbora Rajko Skubic) ter poročilo Akcijske skupine o izvajanju Lokalnega energetskega koncepta občine Jesenice. Direktor javnega komunalnega podjetja JEKO-IN, d.o.o. , Jesenice, Uroš Bučar, je predstavil še informacijo o letnem poročilu javnega komunalnega podjetja za leto 2015.

Prebrano 1932 krat Nazadnje urejano na petek, 24 junij 2016 22:51

Oddajte komentar

Prepričajte se, da vnesete vse obvezne podatke, označene z zvezdico (*). HTML koda ni dovoljena.

Uporabne povezave