Skok na osrednjo vsebino

Obvestila za javnost

okt 2017 27

Poročilo s 23. redne seje Občinskega sveta

Jesenice, 27. 10. 2017 – Na oktobrski seji Občinskega sveta občine Jesenice so svetnice in svetniki obravnavali 15 točk dnevnega reda. Med najpomembnejšimi točkami dnevnega reda je bil predlog Proračuna občine Jesenice za leto 2018 v prvi obravnavi, ki ga je Občinski svet občine Jesenice, tako kot ostale sklepe, vezane na predlog proračuna za prihodnje leto, potrdil. Občinski svet je podal tudi soglasje k spremembi cene socialno varstvene storitve pomoč družini na domu ter sprejel Informacijo o Letnem poročilu javnega komunalnega podjetja JEKO, d.o.o., Jesenice za leto 2016.

Občinski svet Občine Jesenice je na oktobrski seji najprej potrdil mandat novemu članu Občinskega sveta občine Jesenice, Andreju Muharju, ki je bil imenovan tudi za člana Komisije za mandatna vprašanja volitve in imenovanja ter za člana Statutarno pravne komisije.

Direktor javnega komunalnega podjetja JEKO, d.o.o., Jesenice, Uroš Bučar, je v prvem delu seje predstavil Informacijo o Letnem poročilu JEKO, d.o.o., Jesenice za leto 2016. Direktor je poudaril, da je bilo poslovanje podjetja v letu 2016 pozitivno na ravni obeh občin lastnic podjetja ter da je podjetje tekom celega leta poslovalo finančno stabilno pri večini svojih dejavnosti. Ne gre pa prezreti tudi, da so v podjetju v letu 2016 pričeli s projektom »Srcu prijazno podjetje«. 

Na seji sta bila potrjena Sklep o vrednosti točke po Odloku o občinskih taksah v občini Jesenice v višini 0,0605 EUR ter Sklep o povprečni gradbeni ceni kvadratnega metra koristne stanovanjske površine v občini Jesenice za leto 2018, ki znaša 903,00 EUR.

Svetniki so v nadaljevanju seje obravnavali predlog Načrta pridobivanja nepremičnega premoženja v last občine Jesenice za leto 2018, predlog Načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem v lasti občine Jesenice za leto 2018, predlog Načrta ravnanja s premičnim premoženjem za leto 2018 ter predlog Letnega programa prodaje občinskega finančnega premoženja za leto 2018.

Občinski svet je na predlog Doma upokojencev dr. Franceta Bergelja Jesenice podal soglasja k spremembi cene socialno varstvene storitve pomoč družini na domu. Razlog za povišanje cene storitve je sprejem Aneksa h kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva. Občinski svet je podal soglasje k sorazmerni razdelitev povišanja cene storitve med Občino Jesenice in uporabniki storitve. Ob delovnih dneh bi se prispevek Občine Jesenice povečal za 1,14 €/uro (iz 14,34/uro € na 15,48 €/uro), za uporabnika pa za 0,27 €/uro (iz 3,42 €/uro na 3,69 €/uro). Nove cene bodo stopile v veljavo s 1. novembrom 2017. Občinski svet je hkrati sprejel tudi sklep, da se preko skupnosti občin Slovenije in skupnosti socialnih zavodov vloži pobuda za spremembo zakona, ki ureja pomoč na domu, tako, da se tudi na področju pomoči na domu upošteva socialno – ekonomski status upravičenca.

Najpomembnejša točka dnevnega reda oktobrske seje je bila prva obravnava predloga Proračuna občine Jesenice za leto 2018. Po trenutnem predlogu proračuna prihodki in prejemki proračuna, skupaj s predvidenim zadolževanjem v letu 2018, znašajo cca. 18,5 milijonov evrov, odhodki in izdatki, vključno z odplačili kredita, pa so predvideni v višini nekaj več kot 20 milijonov evrov. Izkazana razlika se bo pokrivala iz ostanka sredstev na računu iz preteklih let. V v letu 2018 je načrtovano novo zadolževanje v skupni višini 1,1 milijon evrov za investicije, predvidene v občinskem proračunu. V primeru, da bo Občina Jesenice pričela z izvedbo projekta obnove Ruardove graščine in projektov, kjer je predvideno sofinanciranje iz evropskih sredstev, se bo zadolžila za višino lastnih sredstev (največ do 1 milijona evrov), izkoristila pa bo tudi možnost po Zakonu o financiranju občin za pridobitev povratnih sredstev financiranja projektov, ki so za Občino Jesenice predvidena v višini 107.543,00 evrov, ki se bodo namenila za izvedbo projekta Energetska sanacija strehe in fasade na Osnovni šoli Toneta Čufarja. V letu 2018 bo Občina Jesenice med večjimi projekti prednostno pristopila k nadaljevanju energetske sanacije strehe in fasade na Osnovni šoli Toneta Čufarja, k obnovi Ruardove graščine, k sofinanciranju ureditve regionalne ceste R2, k izgradnji komunalne infrastrukture na območju Murove ter k nadaljevanju ureditve ceste na odlagališče Mala Mežakla. Sredstva proračuna pa so tudi v prihodnjem letu namenjena za razpise s področja kulture, športa, sociale, humanitarnih projektov, izobraževanja ter kmetijstva in gospodarstva. Občina Jesenice bo tudi v letu 2018 največ sredstev namenila za področje izobraževanja, in sicer 22,45 % (4,3 mio EUR), sledita pa mu področji prometa, prometne infrastrukture in komunikacij s 15,12 % (2,9 mio EUR) in področje kulture, športa in nevladnih organizacij s 14,27 % (2,7 mio EUR). 25 prisotnih svetnikov je predlog proračuna v prvi obravnavi s pripombami, danimi v razpravi, sprejelo z 22 glasovi za in nobenim glasovom proti. Občinska uprava bo prejete pripombe proučila in jih v okviru zmožnosti vključila v predlog proračuna občine Jesenice za leto 2018 v drugi obravnavi.

Občinski svet občine Jesenice je na seji določil dodatne prireditvene prostore na območju občine Jesenice. Občinski svet je v letu 2008 za območje občine Jesenice že sprejel sklep o določitvi osmih prireditvenih prostorov, na katerih se lahko na javnih prireditvah izvaja prekomerna obremenitev okolja s hrupom, v okvirih, ki jih narekuje Uredba o načinu uporabe zvočnih naprav, ki na shodih in prireditvah povzročajo hrup. S sprejetim sklepom na 23. redni seji pa je Občinski svet določil še dva dodatna prireditvena prostora, in sicer prireditveni prostor vaško jedro na Blejski Dobravi ter prireditveni prostor pred okrepčevalnico Žičnica v Planini pod Golico.

V okviru točke volitve in imenovanja je Občinski svet Rabijo Babača imenoval za novo članico Nadzornega odbora občine Jesenice ter sprejel tudi ugotovitveni sklep o prenehanju mandata članu Občinskega sveta občine Jesenice, namestniku predsednice Statutarno pravne komisije ter članu Odbora za gospodarstvo in gospodarske javne službe Janezu Poljšaku, ki je preminil prejšnji mesec.

Prebrano 2326 krat

Oddajte komentar

Prepričajte se, da vnesete vse obvezne podatke, označene z zvezdico (*). HTML koda ni dovoljena.

Uporabne povezave