Obvestila za javnost

jun  2018 21

Poročilo z 28. redne seje Občinskega sveta

Jesenice, 22. junij 2018 – Na junijski seji Občinskega sveta občine Jesenice so svetnice in svetniki obravnavali 16 točk dnevnega reda. Med najpomembnejšimi točkami dnevnega reda je bil predlog Proračuna občine Jesenice za leto 2019 v prvi obravnavi, ki ga je Občinski svet občine Jesenice, tako kot ostale sklepe, vezane na predlog proračuna za prihodnje leto, potrdil.

Občinski svet občine Jesenice je na junijski seji v drugi obravnavi potrdil predlog Odloka o turistični in promocijski taksi v občini Jesenice, s katerim se na novo določa višina turistične takse v občini Jesenice in posledično uvaja tudi promocijska taksa, ki jo bodo morali pobirati in odvajati nastanitveni ponudniki. S sprejetim Odlokom se višina turistične takse za prenočitev na osebo na dan določi v znesku 1,20 EUR, na osnovi slednje znaša promocijska taksa 0,30 EUR, skupna višina obeh taks pa tako znaša 1,50 EUR na osebo na dan.

Po skrajšanem postopku je Občinski svet obavnaval in sprejel predlog Odloka o dopolnitvi odloka o dodeljevanju sredstev za izobraževanje v občini Jesenice, ki po novem določa, da se denarna pomoč za izobraževanje v občini Jesenice, na podlagi javnega razpisa lahko nameni tudi izrednim študentom, ki se na Fakulteti za zdravstvo Angele Boškin vpišejo na magistrski študijski program Zdravstvena nega in Promocija zdravja, 2. bolonjske stopnje, ter predlog Odloka o določitvi volilnih enot za volitve članov svetov krajevnih skupnosti na območju občine Jesenice, katerega je bilo zaradi bližajočih se lokalnih volitev v letu 2018 potrebno uskladiti z dejanskim stanjem ulic in hišnih številk po posameznih volilnih enotah za volitve članov svetov krajevnih skupnosti.

Na seji sta bila potrjena Sklep o povprečni gradbeni ceni kvadratnega metra koristne stanovanjske površine v občini Jesenice za leto 2019, ki znaša 903,00 EUR ter Sklep o delnem povračilu stroškov za organiziranje in financiranje volilne kampanje za lokalne volitve 2018 v občini Jesenice, s katerim se določajo upravičenci in kriteriji za delno povrnitev stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v letu 2018 v občini Jesenice.

Sprejet je bil tudi Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra - nepremičnini s parc. št. 1957 k.o. 2176 Blejska Dobrava in parc. št. 408/2 k.o. 2172 Hrušica. Gre za zemljišči, na katerih v zemljiški knjigi še ni vpisana lastninska pravica v korist Občine Jesenice, ampak je lastnina vpisana kot javno dobro, ker je po njih v preteklosti potekala občinska javna pot. Glede na dejansko stanje nepremičnini nista več v funkciji javnega dobra, zato ne izpolnjujeta pogojev za ohranitev tega statusa. S tem so izpolnjeni pogoji za ukinitev statusa javnega dobra, saj zemljišči predstavljata v naravi opuščeno javno pot.

Svetniki so v nadaljevanju seje obravnavali predlog Načrta pridobivanja nepremičnega premoženja v last občine Jesenice za leto 2019, predlog Načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem v lasti občine Jesenice za leto 2019 ter predlog Letnega programa prodaje občinskega finančnega premoženja za leto 2019. Pri obravnavi predloga Načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem v lasti občine Jesenice za leto 2019 je Občinski svet sprejel dodatna sklepa, da se iz predlaganega Načrta izključi zemljišče pod zapisno št. 18 (Finida), Občinsko upravo pa se pooblasti, da stopi v kontakt s sosednjima občinama in preveri skupni interes za prodajo ter da Občina Jesenice s solastnicama prouči možnost zvišanja najemnine za nepremičnino Finida.

Najpomembnejša točka dnevnega reda junijske seje je bila prva obravnava predloga Proračuna občine Jesenice za leto 2019. Po trenutnem predlogu proračuna prihodki in prejemki proračuna, skupaj s predvidenim zadolževanjem v letu 2019, znašajo cca. 23,17 milijonov evrov, odhodki in izdatki, vključno z odplačili kredita, pa so predvideni v višini okoli 23,44 milijonov evrov. Izkazana razlika se bo pokrivala iz ostanka sredstev na računu iz preteklih let. V letu 2019 je načrtovano novo zadolževanje v skupni višini 2,1 milijon evrov za investicije, predvidene v občinskem proračunu. V letu 2019 bo Občina Jesenice med večjimi projekti pristopila k obnovi Ceste Franceta Prešerna, nadaljevanju obnove objekta Ruardove graščine, izgradnji kanalizacije Lipce, ter k nadaljevanju ureditve ceste na odlagališče Mala Mežakla. Sredstva proračuna so tudi v prihodnjem letu namenjena za razpise s področja kulture, športa, sociale, humanitarnih projektov, izobraževanja ter kmetijstva in gospodarstva. Občina Jesenice bo v letu 2019 največ sredstev namenila za področje prometa, prometne infrastrukture in komunikacije, in sicer 20,74 % (4,6 mio EUR), sledita pa mu področji izobraževanja z 18,22 % (4,0 mio EUR) in področje kulture, športa in nevladnih organizacij s 14,93 % (3,3 mio EUR). 22 prisotnih svetnikov je predlog proračuna v prvi obravnavi s pripombami, danimi v razpravi, sprejelo z 20 glasovi za in nobenim glasom proti. Občinska uprava bo prejete pripombe proučila in jih v okviru zmožnosti vključila v predlog proračuna občine Jesenice za leto 2019 v drugi obravnavi.

V nadaljevanju seje je Občinski svet sprejel 4. dopolnitev načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem v lasti Občine Jesenice za leto 2018, v sklopu volitev in imenovanj pa so člani Občinskega sveta Franca Rožiča, Vero Pintar in Edito Oštraković imenovali za nove člane Sveta javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Jesenice, Iva Ščavničarja pa za novega člana Sveta javnega zavoda Občinska knjižnica Jesenice.

Občinski svet je za mandatno obdobje 2018–2022 imenoval novo Občinsko volilno komisijo občine Jesenice. Predsednica Občinske volilne komisije bo tudi v tem mandatnem obdobju Martina Hrovat, namestnik predsednice dr. Primož Ažman, člani Fikret Avdić, Zvonka Arh, Anton Mohorč, namestniki članov pa Marija Smolej, Žarko Štrumbl in Zdenko Meglič.

Prebrano 1392 krat Nazadnje urejano na petek, 22 junij 2018 08:14

Oddajte komentar

Prepričajte se, da vnesete vse obvezne podatke, označene z zvezdico (*). HTML koda ni dovoljena.

Uporabne povezave