Obvestila za javnost

mar  2019 29

Poročilo s 3. redne seje Občinskega sveta

Jesenice, 29. marec – Na včerajšnji seji Občinskega sveta občine Jesenice so svetniki in svetnice obravnavali 10 točk dnevnega reda. Med predvidenimi točkami je bil sicer tudi predlog rebalansa proračuna občine Jesenice za leto 2019, a ga je župan Blaž Račič umaknil s predvidenega dnevnega reda, saj ga predhodno niso obravnavala delovna telesa občinskega sveta.

Predlog rebalansa proračuna občine Jesenice za leto 2019 je bil sicer za obravnavo predviden tudi na sejah delovnih teles oziroma odborov Občinskega sveta Občine Jesenice, vendar so ga člani le-teh z dnevnega reda sej umaknili. Župan Blaž Račič je zato umik točke predlagal tudi na seji Občinskega sveta, ki so jo svetniki in svetnice potrdili.

Občinski svetniki pa so obravnavali in potrdili predlog Zaključnega računa proračuna občine Jesenice za leto 2018 s poročilom o porabi splošne proračunske rezervacije in prerazporejanju proračunskih sredstev. Ta izkazuje, da je Občina Jesenice v letu 2018 v bilanci prihodkov in odhodkov realizirala 17.313.020,76 € prihodkov, kar je 217.399,06 € manj od načrtovanih (98,8 % sprejetega plana), ter 17.605.744,39 € odhodkov, kar je 1.317.047,56 € manj od načrtovanega (93,0 %). V letu 2018 se Občina Jesenice ni zadolževala, odplačala pa je 769.555,58 € glavnic domačega dolga po že prej sklenjenih kreditnih pogodbah.

Svetniki in svetnico so na seji podali tudi soglasje k spremembi cene socialno varstvene storitve pomoč družini na domu. Mrežo javne službe za pomoč družini na domu so občine dolžne zagotavljati na podlagi Zakona o socialnem varstvu, za območje občin Jesenice, Kranjska Gora in Žirovnica pa to storitev od leta 2000 dalje izvaja Dom upokojencev dr. Franceta Bergelja Jesenice. Razlog za predlagano uskladitev cene storitve so višji stroški dela v kalkulaciji cene storitve zaradi podpisanega Aneksa h Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva. Cena storitve za uporabnike se s sprejeto uskladitvijo med delovniki ne spreminja, ob nedeljah se poviša za 0,09 €/uro, med prazniki in dela prostimi dnevi pa se poviša za 0,10 €/h. Cena in subvencija k ceni bosta od 1. aprila 2019 tako znašali:

Cena storitve pomoč na domu

Ekonomska cena

v €/uro

Prispevek občine

v €/uro

Cena za uporabnike v €/uro

Delovni dnevi

19,97

(prej 19,17)

16,28

(prej 15,48)

3,69

(prej 3,69)

Nedelja

25,28

(prej 24,26)

20,52

(prej 19,50)

4,76

(prej 4,67)

Prazniki in dela prosti dnevi

26,34

(prej 25,28)

21,37

(prej 20,31)

4,97

(prej 4,87)

V drugi obravnavi je bil sprejet predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o dodeljevanju državnih pomoči de minimis za pospeševanje malega gospodarstva v občini Jesenice. Predlog sprememb in dopolnitev odloka se nanaša na nekatere spremembe, za katere sta med izvajanjem odloka in dodeljevanjem pomoči pristojni oddelek za gospodarstvo in strokovna komisija ugotovila, da potrebne za učinkovitejše izvajanje odloka (nanašajo se na bolj natančno opredelitev oziroma pojasnitev določenih pojmov oziroma določil, podaljšanje roka za dopolnitve vlog vlagateljev, natančnejša opredelitev določenih stroškov, razširitev določenih ukrepov ipd.).

Občinski svet je v nadaljevanju potrdil 3. dopolnitev Načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem v lasti Občine Jesenice za leto 2019. S predlagano dopolnitvijo se predvideva prodaja štirih zemljišč, ki v naravi predstavljajo ožjo parcelo med strugo reke Save Dolinke in občinsko kategorizirano cesto na Spodnjem Plavžu, zemljišče, na katerem je postavljena transformatorska postaja, zemljišče ob betonarni na zahodnem delu poslovne cone na Plavškem Travniku (ob levem bregu Save Dolinke) in zemljišče k posameznemu delu večstanovanjske stavbe na Hrušici. Na seji so potrdili tudi Predlog Poročila o realizaciji Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem za leto 2018 in Predlog Poročila o realizaciji Načrta ravnanja s premičnim premoženjem za leto 2018.

Svetniki in svetnice so se strinjali tudi s predlogom za odpis terjatev iz naslova zapadlih in neplačanih najemnin za neprofitno stanovanje v višini 1.916,25 €. V postopku je bilo namreč ugotovljeno, da je dolg – kljub vsem predhodno izvedenim postopkom in nazadnje zaradi smrti dolžnice – neizterljiv.

V sklopu volitev in imenovanj so člani Občinskega sveta kot predstavnico Občine Jesenice v Svet javnega zavoda Zavod za šport Jesenice (namesto Žive Varl, ki je podala odstopno izjavo) imenovali Dejana Pavlovića, v Svet zavetišča za zapuščene živali so imenovali Boštjana Omerzela, imenovali pa so tudi Svet za varstvo uporabnikov javnih dobrin občine Jesenice za mandatno obdobje 2018–2022, in sicer v sestavi: Ivanka Zupančič (predsednica KS Plavž), Alma Rekić (predsednica KS Podmežakla), Janez Marinčič (predsednik KS Hrušica), Mitja Branc (predsednik KS Planina pod Golico), Matej Brus (predsednik KS Slovenski Javornik–Koroška Bela), Anton Hribar (predsednik KS Blejska Dobrava) in Tina Repovž (predsednica KS Sava).

Prebrano 1666 krat Nazadnje urejano na petek, 18 junij 2021 11:11

Oddajte komentar

Prepričajte se, da vnesete vse obvezne podatke, označene z zvezdico (*). HTML koda ni dovoljena.

Uporabne povezave