Obvestila za javnost

apr  2019 26

Poročilo s 4. redne seje Občinskega sveta

Jesenice, 26. april – Včeraj je v sejni sobi Občine Jesenice potekala 4. redna seja Občinskega sveta občine Jesenice, na kateri so svetniki in svetnice obravnavali 22 točk in podtočk. Med drugim na njej potrdili rebalans proračuna občine Jesenice za leto 2019 ter razpravljali o predstavljeni informaciji o delovanju Centra za ravnanje z odpadki Mala Mežakla in o postopkih za zagotovitev predpisanih ravnanj z mešanimi komunalnimi odpadki. Predstavljeni so bili tudi poročilo Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Jesenice, Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica za leto 2018, poročilo o delu Policijske postaje Jesenice za leto 2018 ter ocena izvajanja občinskega programa varnosti za leto 2018.

 

Na tokratni seji so svetniki in svetnice obravnavali in s tremi sprejetimi amandmaji (od štirih vloženih) tudi potrdili predlog rebalansa proračuna občine Jesenice za leto 2019, ki je bil na prejšnji seji umaknjen z dnevnega reda. Sprejem rebalansa proračuna, ki ga je Občinski svet občine Jesenice sicer potrdil že septembra v prejšnji sestavi, je bil potreben zaradi sprememb dinamike financiranja nekaterih projektov, novih znanih dejstev ter vključitve novih obveznosti v proračun.

V prvi obravnavi je včeraj Občinski svet sprejel predlog Odloka o ustanovitvi javnega lekarniškega zavoda Gorenjske lekarne. Predlog odloka je uskladitev določil z veljavnim Zakonom o lekarniški dejavnosti, ki je v slovenski pravni red vnesel spremembe v organizaciji izvajanja lekarniške dejavnosti in določil nov obseg lekarniške dejavnosti, nove pogoje za ustanovitev javnega lekarniškega zavoda, nove obveznosti ustanoviteljic, drugačno vsebino akta o ustanovitvi javnega lekarniškega zavoda, nove pristojnosti in naloge organov javnega lekarniškega zavoda ter pogoje za imenovanje direktorja in strokovnega vodje ter člane sveta javnega lekarniškega zavoda. Vezano na omenjeni zakon je bil pripravljen in na seji v prvi obravnavi obravnavan tudi predlog Odloka o ustanovitvi Sveta ustanoviteljic javnega lekarniškega zavoda Gorenjske lekarne, ki so ga svetniki in svetnice prav tako potrdili.

Sprejet je bil tudi predlog Odloka o določitvi nadomestila stroškov lokacijske preveritve v občini Jesenice, pri katerem so bile upoštevane določene pripombe iz prve obravnave. Sprejeti odlok določa postopek odmere nadomestila stroškov lokacijske preveritve ter način in višino plačila nadomestila stroškov, ki jih Občina Jesenice zaračuna pobudniku v postopku lokacijske preveritve. Lokacijska preveritev je namreč nov institut lani sprejetega Zakona o urejanju prostora, ki v zakonsko določenih primerih omogoča odstopanje prostorskega načrtovanja od ureditve v sprejetih občinskih prostorskih aktih. Vezano na omenjeni zakon je bil v drugi obravnavi sprejet tudi predlog Odloka o določitvi takse za obravnavanje zasebnih pobud za spremembo namenske rabe prostora v občinskem prostorskem načrtu občine Jesenice. Odlok določa postopek za vložitev pobude, višino in način plačila takse, ki jo Občina Jesenice zaračuna pobudniku za spremembo namenske rabe prostora v občinskem prostorskem načrtu Občine Jesenice.

Svetniki in svetnice so na seji v prvi obravnavi sprejeli tudi predlog Odloka o spremembah Odloka o ustanovitvi JEKO, javnega komunalnega podjetja, d.o.o., Jesenice. Sprememba odloka je potrebna zaradi dokapitalizacije podjetja v višini 500.000 € za potrebe investiranja v osnovna sredstva podjetja, od česar vložek Občine Jesenice znaša 464.650 € EUR, vložek Občine Žirovnica pa 35.350 €. Obe občini ustanoviteljici za povečanje osnovnega kapitala zagotavljata sredstva v razmerju obstoječih poslovnih deležev.

Sprejet je bil tudi osnutek Plana graditve in vzdrževanja občinskih cest v obdobju od leta 2019 do leta 2022. Štiriletni plan graditve in vzdrževanja občinskih cest se sprejema zaradi potrebnih postopkov same izvedbe gradnje in vzdrževanja cest. Za izvedbo je namreč potrebno predhodno zagotoviti projektno dokumentacijo in po potrebi upravno dovoljenje. Štiriletni plan tako opredeljuje prednostne naloge in je podlaga za sprejem letnega plana, ki se sprejema s sprejemom občinskega proračuna. Letni plan graditve in vzdrževanja cest je neposredno povezan tudi z gradnjami kanalizacij na območju občine, saj je istočasno z gradnjo potrebno obnoviti tudi cesto. Na 4. redni seji je Občinski svet obravnaval šele osnutek dokumenta, in sicer z namenom, da bi ob prvi obravnavi plana, ki je predviden na eni od prihodnjih sej Občinskega sveta, lahko v dokument vključili že čim več pripomb in predlogov. Iz trenutnega osnutka dokumenta pa izhaja, da bi bilo treba samo za obnovo občinskih kategoriziranih cest, ki so bile z izvedeno analizo stanja ugotovljene kot nujne, nameniti približno 6.880.000 €.

Občinski svet je v nadaljevanju potrdil 4. dopolnitev Načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem v lasti Občine Jesenice za leto 2019. S predlagano dopolnitvijo se predvideva prodaja dveh nepremičnin, za katera je bil izkazan interes za nakup. Nepremičnini v naravi predstavljata njivo in zemljišče ob stanovanjski stavbi, Občina Jesenice pa ju za opravljanje svojih nalog ne potrebuje, zato ju v skladu z načelom gospodarnosti vključuje v načrt razpolaganja. Sprejet je bil tudi Načrt pridobivanja premičnega premoženja v last Občine Jesenice za leto 2019. V letu 2019 Občina Jesenice namreč načrtuje pridobivanje premičnega premoženja, in sicer nakup kolesarskega poligona. Lokacija namestitve poligona je Gorsko kolesarski center Pristava, zavzemal pa bo površino približno 150 m2. Širina poligona bo 1 m in skupna dolžina 65 m. Poligon sestavlja 10 grbin različnih tipov, trije primarni nagnjeni zavoji in vmesna povezava z dvema priključitvenima elementoma ter dodatnima zavojema.

V sklopu volitev in imenovanj so člani Občinskega sveta v Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu za mandatno obdobje 2018–2022 imenovali Sebastjana Klukoviča, Miroslava Volmajerja, Primoža Turka, Ireno Perko, Aleša Koželja, Martino Šorn, Majo Kamenščak, Vinka Lavtižarja in Iva Ščavničarja, v Svet javnega zavoda Gledališče Toneta Čufarja Jesenice so kot predstavnici Občine Jesenice imenovali Darko Rebolj in Marijo Heberle Perat, v Svet zavoda Razvojna agencija Zgornje Gorenjske Igorja Arha, kot kandidata za člana Razvojnega sveta gorenjske regije pa Blaža Račiča. Ker je bil dosedanji predstavnik Občine Jesenice v Svetu javnega zavoda Gasilsko reševalna služba Jesenice, Robert Kejžar, aprila imenovan za direktorja zavoda, njegova funkcija pa tako ni več združljiva s funkcijo člana sveta omenjenega zavoda, so  ga svetniki in svetnice na današnji seji s funkcije člana sveta zavoda razrešili, na njegovo mesto pa so imenovali Roberta Presterela.

V sklopu poročil in informacij je Slavko Hrženjak, direktor podjetja Publikus d.o.o. in predstavnik podjetja Ekogor d.o.o., predstavil Poročilo o izvajanju koncesionirane dejavnosti obdelave mešanih komunalnih odpadkov za leto 2018, hkrati pa so se svetniki in svetnice seznanili tudi z informacijo o delovanju Centra za ravnanje z odpadki Mala Mežakla in o postopkih za zagotovitev predpisanih ravnanj z mešanimi komunalnimi odpadki. Sprejeli so tudi sklep, da se imenuje delovna skupina, ki bo spremljala poslovanje in delovanje gospodarske javne službe obdelave mešanih komunalnih odpadkov, ki bo sestavljena iz predstavnikov občinskega sveta, predstavnikov podjetja Ekogor in predstavnika občinske uprave. Hkrati so sprejeli tudi sklep, da Občinski svet od koncesionarja zahteva, da ne dovaža dodatnih količin odpadkov na malo mežaklo, če jih ne more obdelati in ustrezno zbalirati ali sproti odpeljati.

Namestnik komandirja Policijske postaje Jesenice Admir Midžan pa je predstavil Poročilo o delu Policijske postaje Jesenice za leto 2018. Iz poročila izhaja, da glede na leto 2017 jeseniški policisti beležijo nekaj večje število kaznivih dejanj – večino predstavlja premoženjska oziroma splošna kriminaliteta – vendar pa beležijo tudi višjo raziskanost le-teh. Stanje varnosti cestnega prometa na območju policijske postaje Jesenice je po ugotovitvah policistov sicer slabše kot leto prej, saj beležijo 185 prometnih nesreč (leto prej 159), na področju proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami pa ugotavljajo manj kršitev kot leto prej (v letu 2018 16 kršitev, v letu 2017 25).

Vodja Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Jesenice, Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica za leto 2018 Boštjan Omerzel je predstavil Poročilo o delu Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Jesenice, Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica za leto 2018. Iz poročila izhaja, da je bilo v letu 2018 na področju inšpekcijskega nadzora prejetih in evidentiranih 80 prijav, opravljenih 78 inšpekcijskih ogledov, izdano šest pozivov k odpravi nepravilnosti in izdane štiri  inšpekcijske odločbe. Za ugotovljene kršitve so bili uvedeni štirje prekrškovni postopki in izdanih 33 opozoril ter pet odstopov zadev pristojnim inšpektoratom. Ukrepi v inšpekcijskih nadzorih so bili največkrat opravljeni zaradi prijav nedovoljenih posegov v ceste ter varovalne pasove cest (28), neustreznega odlaganja odpadkov (23), nedovoljene postavitve objektov (6) in posegov v javne površine (5). Izredni nadzori kažejo na nezadostno poznavanje zahtev pri individualnem ločevanju in odlaganju odpadkov, kar se kaže tudi na neurejenem videzu ekoloških otokov. Redarji so opravili na območju občine Jesenice 3045 delovnih ur na terenu, kar je predstavljalo 57,54 % vsega delovnega časa na terenu. Naloge so bile povezane z nadzorom mirujočega prometa, varstva javnih zelenih površin, varovanja javne infrastrukture, evidentiranjem neustreznega odlaganja odpadkov, merjenja hitrosti z radarskimi merilniki, uporabe varnostnega pasu, tehtanja vozil, odstranjevanja zapuščenih vozil ter s sodelovanjem pri varovanju otrok na poti v šolo in pri preventivnih akcijah SPV. Med delom so prejeli 685 prijav občanov o domnevnih kršitvah, ki so jih evidentirali v delovnih dnevnikih in okoliščine preverili na kraju dogodka. V letu 2018 je bilo zabeleženih 59 zapuščenih vozil. Na podlagi opozoril in odredb so lastniki vozil 55 vozil odstranili, štiri vozila so bila odpeljana.

Boštjan Omerzel je predstavil tudi Oceno izvajanja občinskega programa varnosti za leto 2018, ki se podaja na podlagi poročila Policijske postaje Jesenice, poročila varnostne službe Sintal in poročila MIR za območje občine Jesenice. Ključne ugotovitve ocene so:

  • stanje na področju varnosti cestnega prometa in na področju javnega reda in miru dobro. Enako velja tudi za področje kriminalitete, kar se kaže v še vedno visokem deležu preiskanosti kaznivih dejanj;
  • obstoječa prometna ureditev, kljub začetnim aktivnostim občinske uprave, onemogoča uveljavitev sodobnih oblik udeležbe v prometu, saj je le ta povezana tudi z obnovo in izgradnjo nove prometne infrastrukture. (npr. potrebe po površinah za pešce, kolesarje, večja uporaba javnih prevoznih sredstev in okolju prijaznih vozil, prednostno omogočanje parkirnih površin uporabnikom storitev, ipd.). Občina potrebuje predpis, ki bi urejal upravljanje in vzdrževanje javnih površin, ki niso »zelene površine« ali ceste (npr. trgi, igrišča, dvorišča javnih zgradb,…). Neurejenost področja onemogoča sistemsko ureditev in zavarovanje javnega interesa z učinkovitim ukrepanjem medobčinskega inšpektorata in redarstva v primerih posegov v javne površine. Težava se delno ublažila z uvajanjem »hišnih redov« na posameznih območjih, ki so tako postali del nadzora občinskih redarjev;
  • naloge varovanja okolja so zajete v obveznostih na področju ukrepov za zagotovitev oskrbe z vodo, ustreznega odvajanja odpadnih vod in ravnanja z odpadki. Stanje je zadovoljivo, izvajajo se tudi aktivnosti za izboljšanje stanja (gradnja kanalizacijskega sistema in izvajanje obveznih priklopov). Učinkovitost nadzora in stanje se lahko izboljša z izdelavo pregleda nad vodooskrbo, sistemom greznic, malih čistilnih naprav in kompostnikov);
  • ob splošnem izboljšanju stanja je vedno bolj moteče premalo dosledno ločevanje odpadkov, relativno dolg čas med trenutkom, ko občani pripravijo kosovne odpadke za odvoz in dejanskim odvozom, ter neprimerne površine za odlaganje.

Svetniki in svetnice so se nazadnje seznanili tudi s Poročilom župana o realizaciji sklepov, sprejetih na sejah Občinskega sveta občine Jesenice v mandatnem obdobju 2018–2022.

Prebrano 791 krat

Oddajte komentar

Prepričajte se, da vnesete vse obvezne podatke, označene z zvezdico (*). HTML koda ni dovoljena.

Uporabne povezave