Obvestila za javnost

nov  2019 14

Poročilo z 8. redne seje Občinskega sveta

Jesenice, 14. november – Občinski svet občine Jesenice se je danes sestal na svoji 8. redni seji. Na tokratnem dnevnem redu je bilo 13 točk, od katerih so svetniki in svetnice dve umaknili z dnevnega reda že na začetku seje. Seznanili so se tudi s poročilom o analizi stanja s področja socialnega varstva v občini Jesenice in podali pozitivno mnenje k imenovanju novega ravnatelja OŠ Toneta Čufarja Jesenice.

Na pobudo enega od svetnikov je Občinski svet občine Jesenice že na začetku seje z dnevnega reda umaknil dve točki, in sicer predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v občini Jesenice in predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o predmetu in pogojih za dodelitev koncesije za opravljanje obvezne občinske gospodarske javne službe obdelave mešanih komunalnih odpadkov v občini Jesenice. Predloga obeh odlokov sta bila sicer pripravljena na osnovi Poročila o opravljeni notranji reviziji gospodarske javne službe obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov, izdelanega junija 2019, in sledita priporočilom in ugotovitvam tega poročila, hkrati pa odlok usklajujeta z veljavno zakonodajo.

Svetniki in svetnice so v drugi obravnavi sprejeli predlog Odloka o sofinanciranju letnega programa športa v občini Jesenice. V sprejetem odloku določbe usklajujemo z novim zakonom v športu, ki ureja dodeljevanje sredstev za programe s področja športa. Z odlokom se določajo izvajalci posameznih programov in področij letnega programa športa, pogoji za izbiro in sofinanciranje izvajanja letnega programa športa, način določitve višine sofinanciranja, postopek izbire in sofinanciranja izvajanja, način sklepanja in vsebino pogodb o sofinanciranju ter način izvajanja nadzora nad njimi.

V drugi obravnavi je bil sprejet tudi predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju samostojnega visokošolskega zavoda Visoka šola za zdravstveno nego Jesenice v Fakulteto za zdravstvo Angele Boškin. Spremembe se nanašajo pretežno na postopek izbire dekana fakultete.

Po skrajšanem postopku so svetniki in svetnice sprejeli predlog Odloka o dopolnitvi odloka o ustanovitvi javnega zavoda »Zavod za šport Jesenice« - UPB1. Občina Jesenice s predlagano dopolnitvijo Odloka v upravljanje Zavodu za šport Jesenice prenaša novi nepremičnini, ki sodita v območje kopališča Ukova in ju je Občina Jesenice odkupila s strani podjetja Elektro Gorenjska d.d. za potrebe ureditve (razširitve) kopališča.

Svetniki in svetnice so potrdili tudi predlog sklepa o določitvi vrednosti točke po Odloku o občinskih taksah v občini Jesenice. Vrednost točke se vsako leto določi v skladu z indeksom letnega porasta cen življenjskih potrebščin. Glede na slednjega se tako vrednost točke od 1. 1. 2020 zvišuje za 1,7 %, in sicer znaša 0,0615 € (v letu 2019 0,0605 €).

Na seji je bil sprejet tudi predlog Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem – 7. dopolnitev Načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem v lasti Občine Jesenice za leto 2019. Predmeta omenjene dopolnitve načrta ravnanja sta bili sicer dve: prodaja zemljišča k delu stanovanjske stavbe na Hrušici v izmeri 4 m2, ki je Občina Jesenice za opravljanje svojih nalog ne potrebuje, ter prodaja solastniškega deleža dveh nepremičnin na območju Republike Hrvaške in v naravi predstavljata del avtokampa Finida. Svetniki in svetnice so se s prodajo zemljišča na Hrušici strinjali, medtem ko so prodajo nepremičnin v Republiki Hrvaški umaknili z dnevnega reda že na začetku seje ter o tem niso razpravljali in glasovali.

Svetniki in svetnice so na seji podali tudi pozitivno mnenje k imenovanju Gabra Klinarja za ravnatelja Osnovne šole Toneta Čufarja Jesenice. Dosedanji ravnateljici Branki Ščap namreč poteče mandat zaradi upokojitve.

Svetniki in svetnice so se seznanili tudi s poročilom o analizi stanja s področja socialnega varstva v občini Jesenice, ki ga je predstavila Anita Bregar, pomočnica direktorice CSD Gorenjska, enota Jesenice, s poročilom št. 3 o realizaciji akcijskega programa varstva okolja za leto 2019 ter s Poročilom župana o realizaciji sklepov, sprejetih na sejah Občinskega sveta občine Jesenice v mandatnem obdobju 2018–2022.

Prebrano 1703 krat Nazadnje urejano na petek, 18 junij 2021 11:12

Oddajte komentar

Prepričajte se, da vnesete vse obvezne podatke, označene z zvezdico (*). HTML koda ni dovoljena.

Uporabne povezave