Skok na osrednjo vsebino

Obvestila za javnost

mar  2022 31

Poročilo s 24. redne seje Občinskega sveta

Jesenice, 31. marec – Občinski svet občine Jesenice se je danes sestal na svoji 24. redni seji. Na dnevnem redu tokratne seje je bilo kar 30 točk.

Na začetku seje so svetniki in svetnice sprejeli predlog Zaključnega računa proračuna občine Jesenice za leto 2021 s poročilom o porabi splošne proračunske rezervacije in prerazporejanju proračunskih sredstev. Realizacija vseh prejemkov načrtovanih sredstev v letu 2021 je bila 91-odstotna, realizacija vseh odhodkov pa 76-odstotna. Prihodki in prejemki so bili lani realizirani v višini 22,3 milijona evrov, odhodki in izdatki pa prav tako v isti višini.  Za investicije je občina namenila 6,9 milijona evrov oziroma 56 % načrtovanih odhodkov. Realizacija je sicer nižja od predvidene, saj se je dinamika izvedbe oziroma financiranja več projektov zamaknila v leto 2022. Sredstva za te projekte so bila vključena v proračun letošnjega leta že pri pripravi proračuna za leto 2022, ki je bil sprejet konec preteklega leta. Med največjimi projekti, ki so se izvajali v letu 2021, je bila investicija v Ruardovo graščino, kjer pa se je izvedba podaljšala zaradi odkritja lesne gobe in načrtovanih nadaljnjih ukrepov sanacije. Posledično ima nižja realizacija odhodkov vpliv na nižje prihodke iz naslova sofinanciranja, a je Občina kljub temu za šest projektov uspela prejeti skupno preko 1,8 milijona sredstev sofinanciranja. V letu 2021 vse tri bilance financiranja v skupnem znesku izkazujejo presežek,  in sicer se je stanje sredstev na računu proračuna povečalo za 49 tisoč evrov. Upoštevaje stanje sredstev na računih preteklega leta (2020) je znašalo novo stanje sredstev na računu proračuna na dan 31.12.2021 5,1 milijona evrov.

Na seji sta bila sprejeta poročilo o realizaciji Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem za leto 2021 in poročilo o realizaciji Načrta ravnanja s premičnim premoženjem za leto 2021. Načrt ravnanja je sestavljen iz načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem v lasti Občine Jesenice za leto 2021, vključujoč zemljišča, dele stavb (stanovanja, poslovni prostori) in zemljišča s stavbami ter ostalimi objekti, in načrta pridobivanja nepremičnega premoženja v last Občine Jesenice za leto 2021. Predstavlja podlago za izvedbo posameznih postopkov pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Jesenice v letu 2021, oba dokumenta pa sta bila v letu 2021 dopolnjena štirikrat. Načrt ravnanja s premičnim premoženjem za leto 2021 vključuje Načrt pridobivanja premičnega premoženja v last Občine Jesenice za leto 2021, vanj pa je bil lani vključen nakup opreme za alarmni sistem Mobilni SIJA Koroška Bela.

 V drugi obravnavi je bil potrjen predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi JEKO, javnega komunalnega podjetja, d.o.o., Jesenice, ki določbe odloka usklajuje z zadnjo zakonodajno spremembo.

Potrjeni so bili tudi predlog Odloka o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Prežihovega Voranca Jesenice, predlog Odloka o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Poldeta Stražišarja Jesenice in predlog Odloka o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Jesenice. S spremembo vseh treh odlokov sledimo določbam nove zakonodaje, nanašajo pa se na sestavo sveta šole. Dosedanja zakonodaja je je določala, da je svet šole sestavljen iz treh predstavnikov ustanovitelja, petih predstavnikov delavcev šole in treh predstavnikov staršev, v skladu z veljavno zakonodajo pa šole po novem sestavljajo trije predstavniki ustanovitelja, trije predstavniki delavcev in trije predstavniki staršev.

Svetniki in svetnice so potrdili tudi predlog Odloka o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za šport Jesenice. S spremembo odloka Občina Jesenice Zavodu za šport Jesenice v upravljanje prenaša dodatna zemljišča, in sicer v Balinišču Baza, ob TVD Partizan Koroška Bela in na Kresu.

Potrjen je bil predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Jesenice, Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica. S spremembo odloka se na novo definirajo in določijo delitveni ključi, po katerih si delijo stroške občine ustanoviteljice, odstotki financiranja delovanja skupne občinske uprave in sistemizacija delovnih mest, ki se povečuje za tri dodatne redarje in občinskega inšpektorja. Tako kadrovska okrepitev kot spremenjeni ključ sofinanciranja sledita trenutno izjemno povečani potrebi po prisotnosti redarstva na območju občine Kranjska Gora, zato se zvišuje delež financiranja s strani Občine Kranjska Gora in zmanjšuje delež Občine Jesenice, medtem ko deleža financiranja Občine Gorje in Občine Žirovnica ostajata enaka.

Potrjen je bil tudi sklep o ugotovitvi javne koristi za ustanovitev služnosti in izvedbe odkupa zemljišč za gradnjo mostu čez potok Jesenica na Žerjavcu na nepremičninah s parc. št. 527/98, 527/39, 526/14, 526/32 vse k.o. 2637 Prihodi. Sprejeti sklep predstavlja podlago za nadaljevanje postopkov pridobitve gradbenega dovoljenja za gradnjo novega mostu na Žerjavcu skladno z zakonodajo, ki dopušča razlastitev tako v smislu odkupa nepremičnin kot tudi služnostnih pravic. Ta je dopustna le v javno korist, s sprejetim sklepom pa bo omogočena razlastitev v primerih, kjer dogovora z lastniki za gradnjo mostu potrebnih zemljišč ni možno doseči.

S potrditvijo predloga Sklepa o prenehanju statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena je omenjeni status prenehal nepremičninam na Koroški Beli z ID znaki: parcela 2178 700/2, 700/3, 700/4, 700/5 in 700/6 ter z ID znakom: parcela 2178 410/2, saj dejansko stanje zaradi prostorskih sprememb ne odraža več stanja, zaradi katerih so omenjene nepremičnine imele status grajenega javnega dobra lokalnega pomena.

V drugi obravnavi je bil sprejet tudi predlog Stanovanjskega programa občine Jesenice za obdobje 2022–2027. Ta dokument, s katerim je začrtana smer razvoja stanovanjskega področja v občini Jesenice, je bil za omejeno časovno obdobje pripravljen in sprejet leta 2008 ter noveliran leta 2013, v tem času pa so se spremenile tudi ekonomske in socialne razmere v občini, zato je občinska uprava pripravila osnutek novega Stanovanjskega programa Občine Jesenice za obdobje 2022–2027. Stanovanjski program je podlaga/usmeritev za določitev stanovanjske rabe kot podrobnejše namenske rabe prostora v občinskih prostorskih aktih, torej za aktivno zemljiško politiko, kjer bodo namenjena območja za individualno stanovanjsko gradnjo, ter gradnjo večstanovanjskih stavb, v katerih bodo neprofitna stanovanja; za zagotovitev sredstev za izvedbo komunalne opreme stavbnih zemljišč za potrebe stanovanjske gradnje; za zagotovitev sredstev za urejenost javnih prostorov in grajenega javnega dobra v stanovanjskih soseskah; in za zagotovitev sredstev za izvedbo tekočega in investicijskega vzdrževanja stanovanjskega fonda.

Svetniki in svetnice so sprejeli predlog 2. dopolnitve Načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem v lasti Občine Jesenice za leto 2022. Predmet dopolnitve je prodaja funkcionalnega zemljišča k zgornji postaji žičnice Španov vrh in solastniškega deleža na zemljišču okrog srednje postaje žičnice Španov vrh ter prodajo oziroma menjavo zemljišča, ki v naravi predstavlja industrijski tir v lasti skupine SIJ Acroni, s predmetno menjavo pa bo Občina Jesenice pridobila zemljišča v Poslovni coni Jesenice, preko katerih je predvidena izgradnja nove komunalne ureditve na tem območju. Sprejeli so tudi predlog 1. dopolnitve Načrta pridobivanja nepremičnega premoženja v last Občine Jesenice za leto 2022. S predlagano dopolnitvijo Občina Jesenice z namenom ureditve cestnega omrežja in izgradnje ostale komunalne infrastrukture znotraj Poslovne cone Jesenice načrtuje pridobitev nepremičnin, ki v naravi predstavljata del nekategorizirane javne ceste in obcestni svet v t. i. Starih obratih Poslovne cone Jesenice, nadalje pridobitev javne občinske obvozne ceste na Plavškem travniku v lasti Slovenskih železnic d.o.o., ki bo omogočilo razpolaganje z zemljiščem v smislu kategorizacije in ustanavljanja pravice graditi za morebitne investitorje na tem območju, pridobitev nakup nepremičnin v Javorniškem Rovtu, kar bo omogočilo ureditev obračališča in postajališča za avtobuse, ter del zemljišča vodnega zajetja Peričnik z namenom trajnega lastništva na objektih, napravah in omrežjih infrastrukture za izvajanje gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo. Z dopolnitvijo Načrta pridobivanja Občina Jesenice načrtuje tudi nakup makadamskega parkirišča za Gorenjsko banko, ki se uporablja kot javno parkirišče, s tem pa bi  lastniško zaokrožili območje trenutnega makadamskega parkirišča, dolgoročno pa zagotovili površine za gradnjo garažne hiše, ki je v navedenem območju zaradi reševanja problematike mirujočega prometa nujno potrebna.

Svetniki in svetnice so podali tudi soglasje k spremembi cene socialnovarstvene storitve pomoč na domu. Za območje občin Jesenice, Kranjska Gora in Žirovnica storitev od leta 2000 dalje izvaja Dom upokojencev dr. Franceta Bergelja. Ta je na Občino Jesenice posredoval predlog za izdajo soglasja k ceni storitve, ki se zvišuje zaradi dviga zneska minimalne plače, ki jo trenutno presega le tretjina socialnih oskrbovalk, ter ostalih sprememb stroškov dela. Ekonomska cena v €/uro se tako za delovne dneve zvišuje iz 20,83 € na 21,54 €, za nedelje iz 27,47 € na 28,26 € ter za praznike in dela proste dneve iz 29,69 € na 30,50 €. Zakon določa, da morajo občine iz svojih proračunov zagotavljati najmanj 50 % subvencijo k ekonomski ceni storitve. Povprečna višina subvencij občin v Sloveniji je po zadnje veljavnih podatkih za leto 2020 znašala 73,96 %, medtem ko Občina Jesenice zagotavlja 81,52-odstotno subvencijo. Cena na uro za uporabnika po novem tako znaša 3,98 € za delovne dneve (prej 3,85 €), 5,29 € za nedelje (prej 5,14 €) ter 5,73 € za praznike in dela proste dneve (prej 5,57 €). Ekonomska cena za obračun rezervacije storitve pomoč družini na domu se iz 16,66 € (80 % cene ure pomoči na domu) zvišuje na 17,23 €, od tega ta za uporabnika znaša 3,18 €/uro (prej 2,95 €), ostalo sofinancira Občina Jesenice. Nove cene storitve bodo veljale od aprila 2022 dalje.

Svetniki in svetnice so kot direktorja javnega zavoda Zavod za šport Jesenice za naslednje petletno mandatno obdobje imenovali dozdajšnjega direktorja Almina Gorinjaca ter k imenovanju direktorja Ljudske univerze Jesenice pozitivno mnenje dali kandidatki Poloni Knific.

Na seji je načelnik Policijske postaje Jesenice Marko Panič predstavil informacijo o delu Policijske postaje Jesenice za leto 2021, vodja Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Jesenice, Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica Gregor Jarkovič pa poročilo o delu Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Jesenice, Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica za leto 2021 ter oceno izvajanja občinskega programa varnosti v letu 2021. Svetniki in svetnice so se seznanili s poročilom o izvrševanju Programa dela Razvojne agencije Zgornje Gorenjske s finančnim poročilom za leto 2021, ki ga je predstavila Eldina Čosatović z Razvojne agencije Zgornje Gorenjske, ter informacijo o Poslovnem načrtu JEKO, d.o.o., Jesenice za leto 2022, ki ga je predstavil direktor javnega podjetja Uroš Bučar.

Svetniki in svetnice so se seznanili tudi s tremi poročili Nadzornega odbora Občine Jesenice, in sicer s poročilom o opravljenem nadzoru investicije: Izgradnja komunalne infrastrukture v naselju Murova (predstavila ga je podpredsednica Nadzornega odbora Mirjam Noč; nadzorni odbor ni ugotovil nobenih nepravilnosti), s poročilom o opravljenem nadzoru nad področjem proračunske porabe 20: izvajanje programov socialnega varstva in cene zavodskega varstva (predstavila ga je podpredsednica Nadzornega odbora Mirjam Noč; nadzorni odbor ni ugotovil nobenih nepravilnosti) ter s poročilom o opravljenem nadzoru poslovanja javnega zavoda Ljudska univerza Jesenice (predstavila ga je predsednica Nadzornega odbora Simona Štravs; nadzorni odbor ni ugotovil nobenih nepravilnosti). Predsednica Nadzornega odbora Simona Štravs je svetnikom in svetnicam predstavila tudi poročilo o delu Nadzornega odbora Občine Jesenice v letu 2021 in program dela Nadzornega odbora Občine Jesenice v letu 2022.

 

Gradivo, obravnavano na seji, je dosegljivo TUKAJ.

Prebrano 676 krat Nazadnje urejano na petek, 01 april 2022 15:05

Oddajte komentar

Prepričajte se, da vnesete vse obvezne podatke, označene z zvezdico (*). HTML koda ni dovoljena.

Uporabne povezave