Skok na osrednjo vsebino

Občinska uprava

Oddelek za okolje in prostor

Pristojnosti oddelka za okolje in prostor

  • pripravlja programska izhodišča za sprejemanje prostorskih aktov in pripravlja smernice za izdelavo prostorskih izvedbenih aktov,
  • pripravlja prostorske akte občine,
  • ugotavlja in potrjuje usklajenost lokacijske dokumentacije z zakoni in podzakonskimi akti,
  • vodi evidenco posegov v prostor in analizira stanje posegov v prostor,
  • sodeluje pri izdelavi študij in projektov s svojega področja,
  • nudi strokovno pomoč pravnim in fizičnim osebam pri urejanju prostora,
  • pripravlja programe varstva okolja, operativne programe in študije ranljivosti okolja za območje občine,
  • pripravlja sanacijske programe za odpravo posledic in virov obremenitve okolja in skrbi za njihovo izvedbo,
  • opravlja druge naloge varstva okolja, ki jih določajo posebni predpisi s področja varstva okolja,
  • izvaja strokovne naloge in dela za področje stanovanjske dejavnosti, in sicer za stanovanja ter poslovne prostore, ki niso v uporabi javnih zavodov.