Skok na osrednjo vsebino

Občinska uprava

Komunalna direkcija

Pristojnosti komunalne direkcije

  • opravlja strokovne, tehnične in organizacijske naloge v zvezi z načrtovanjem, izgradnjo in vzdrževanjem infrastrukturnih objektov in naprav, potrebnih za izvajanje javnih služb,
  • opravlja naloge financiranja javnih služb,
  • opravlja strokovne, tehnične in organizacijske naloge v zvezi z javnimi razpisi in izbiro izvajalcev javnih služb,
  • opravlja naloge vodenja postopkov s področja cestne in prometne ureditve,
  • določa pogoje in daje soglasja k dovoljenjem za posege v prostor, če ti zadevajo infrastrukturne objekte in naprave,
  • vrši naloge vodenja postopkov za obračunavanje komunalnih taks.