Skok na osrednjo vsebino

Občinski proračun

okt 2023 02

Drugi rebalans proračuna občine Jesenice za leto 2023

Občinski svet občine Jesenice je na svoji 22. redni seji, dne 9. 12. 2021, sprejel Odlok o proračunu občine Jesenice za leto 2023, ki je določal predvidene prihodke in druge prejemke ter odhodke in druge izdatke občine za leto 2023 (Ur. l. RS, št. 199/21 z dne 22. 12. 2021).

Zaradi sprememb na strani odhodkov in prihodkov proračuna 2023 ter predvsem zaradi sprememb temeljnih ekonomskih izhodišč in predpostavk za pripravo proračunov je Občinski svet občine Jesenice na svoji 3. redni seji, dne 9. 3. 2023, sprejel prvi rebalans proračuna za leto 2023 (Ur. l. RS, št. 32/23, z dne 17. 3. 2023).

Zaradi naraščajočih tekočih stroškov na vseh področjih financiranja, spremembe dinamike financiranja nekaterih projektov, novih znanih dejstev ter vključitve novih obveznosti v proračun, predlagamo spremembe načrtovanih prihodkov in prejemkov ter odhodkov in izdatkov proračuna 2023 oz. drugi rebalans proračuna občine Jesenice za leto 2023.

Drugi rebalans proračuna predstavlja predlog sprememb veljavnega plana za leto 2023. Veljavni plan, poleg podatkov zadnjega sprejetega plana, vključuje še vse prerazporeditve pravic porabe na osnovi Zakona o javnih financah ter 10. in 14. člena Odloka o proračunu Občine Jesenice za leto 2023 ki so v skladu z Odlokom o proračunu v pristojnosti župana, ter  z zaključnim računom za leto 2022 prenesena neporabljena namenska sredstva - iz naslova neporabljenih donacij v skupni višini 5.935,08 € ter neporabljena sredstva požarne takse (v višini 3.089,39 €). Tabela vseh izvedenih prerazporeditev v pristojnosti župana je v prilogi »Prerazporeditev plana za leto 2023«.

Več o drugem rebalansu med priloženimi dokumenti.

Prebrano 513 krat