Skok na osrednjo vsebino

Občinski proračun

jan  2024 17

Proračun občine Jesenice za leto 2024 Izpostavljeno

Proračun občine je akt, s katerim so predvideni prihodki in drugi prejemki in odhodki ter drugi izdatki občine za eno leto. S tem aktom se določijo programi občinskih organov in sredstva za izvedbo teh programov. Pri določitvi proračuna občine je najprej potrebno upoštevati dani makroekonomski okvir, v katerem se določi fiskalna kapaciteta občine (ocena prihodkov).

V skladu z Zakonom o javnih financah (v nadaljevanju ZJF) in internimi akti občine je župan dolžan predlagati občinskemu svetu v sprejem:

  • Predlog občinskega proračuna za leto 2024, ki ga sestavljajo splošni del, posebni del in načrt razvojnih programov z obrazložitvami (sestavni del obrazložitev je tudi kadrovski načrt),
  • Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem občine
  • Načrt ravnanja s premičnim premoženjem občine
  • Letni program prodaje in pridobivanja občinskega finančnega premoženja
  • predloge predpisov občine, ki so potrebni za izvršitev predloga občinskega proračuna.

Občinski svet sprejema vse dokumente hkrati.

Osnova za pripravo državnega in občinskega proračuna predstavlja jesenska napoved gospodarskih gibanj Urada Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj. Podatki iz te napovedi so podlaga tudi za pripravo proračuna občine Jesenice za leto 2024.

Temeljne predpostavke, ki se upoštevajo za pripravo državnega proračuna, javnofinančno načrtovanje in načrtovanje razvojnih politik, so zajete v »Jesenski napovedi gospodarskih gibanj 2023«, Urada za makroekonomske analize in razvoj (v nadaljevanju: UMAR), objavljena dne 13. 9. 2023.

Glavne makroekonomske okvire razvoja Slovenije, ki izhajajo iz omenjene Jesenske napovedi, so podlaga tudi za pripravo proračuna občine Jesenice za leto 2024.

Prebrano 849 krat