Zasedanja Občinskega sveta sklica 2010 - 2014

okt 2012 25

21. seja Občinskega sveta sklica 2010 - 2014

Kdaj: 25. oktober 2012 ob 17:00
Kje: sejna soba Občine Jesenice

Zapisnik 21. seje Občinskega sveta, ki je bila 25.10.2012

 

Dnevni red

 Sklic 21. seje Občinskega sveta, ki bo 25.10.2012

 1. Potrditev besedila zapisnika 20. redne seje, s poročilom o realizaciji sprejetih sklepov Občinskega sveta, ki je bila 20.09.2012.
 2. Aktivnosti na območju Hrenovice – predstavitev družbe Aleasing d.o.o. (predstavitev na seji Občinskega sveta).
 3. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o socialni pomoči v občini Jesenice – HITRI POSTOPEK.
 4. Odlok o socialni pomoči v občini Jesenice – URADNO PREČIŠČENO BESEDILO.
 5. Predlog Odloka o spremembi odloka o priznanjih občine Jesenice – HITRI POSTOPEK.
 6. Predlog Odloka o dodeljevanju sredstev za izobraževanje v občini Jesenice – DRUGA OBRAVNAVA.
 7. Predlog Odloka o dodeljevanju sredstev za programe s področja športa v občini Jesenice – DRUGA OBRAVNAVA.
 8. Predlog Odloka o dodeljevanju sredstev za programe in projekte s področja socialnega varstva v občini Jesenice – DRUGA OBRAVNAVA.
 9. Predlog Odloka o uporabi športnih objektov v lasti Občine Jesenice in subvencionirani ceni najema za izvajalce letnega programa športa – PRVA OBRAVNAVA.
 10. Predlog Pravilnika o dodeljevanju sredstev za programe in projekte s področja kulturne dejavnosti v občini Jesenice.
 11. Predlog Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem – 5. dopolnitev Načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem v lasti Občine Jesenice za leto 2012.
 12. Predlog Tržnega reda in cenika storitev gospodarske javne službe upravljanja in vzdrževanja Tržnice Jesenice – PRVA OBRAVNAVA.
 13. Predlog za subvencijo najemnine za upravljanje javne infrastrukture v lasti Občine Jesenice – vročevod.
 14. Volitve in imenovanja:
  14.1     Predlog za soglasje k imenovanju direktorice Gorenjskih lekarn za naslednje mandatno obdobje.
  14.2     Predlog za razrešitev in imenovanje novega člana v Svetu za preventivo in vzgojo v cestnem prometu.
  14.3     Predlog za razrešitev in imenovanje novega člana v Svetu javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Koroška Bela.
 15. Predlog Poročila št. 3 o realizaciji Akcijskega programa varstva okolja za leto 2012.
 16. Poročilo o izvrševanju sprejetega Terminskega plana za uveljavitev Splošnih pogojev za dobavo in odjem toplote iz distribucijskega omrežja v občini Jesenice.
 17. Informacija o Letnem poročilu JEKO-IN, d.o.o., Jesenice za leto 2011.
 18. Vprašanja in pobude.

Točka 1. Potrditev besedila zapisnika 20. redne seje, s poročilom o realizaciji sprejetih sklepov Občinskega sveta, ki je bila 20.09.2012

Točka 2. Aktivnosti na območju Hrenovice – predstavitev družbe Aleasing d.o.o.

 predstavitev na seji Občinskega sveta

Točka 3. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o socialni pomoči v občini Jesenice – HITRI POSTOPEK

Točka 4. Odlok o socialni pomoči v občini Jesenice – URADNO PREČIŠČENO BESEDILO

Točka 5. Predlog Odloka o spremembi odloka o priznanjih občine Jesenice – HITRI POSTOPEK

Točka 6. Predlog Odloka o dodeljevanju sredstev za izobraževanje v občini Jesenice – DRUGA OBRAVNAVA

Točka 7. Predlog Odloka o dodeljevanju sredstev za programe s področja športa v občini Jesenice – DRUGA OBRAVNAVA

Točka 8. Predlog Odloka o dodeljevanju sredstev za programe in projekte s področja socialnega varstva v občini Jesenice – DRUGA OBRAVNAVA

Točka 9. Predlog Odloka o uporabi športnih objektov v lasti Občine Jesenice in subvencionirani ceni najema za izvajalce letnega programa športa – PRVA OBRAVNAVA

Točka 10. Predlog Pravilnika o dodeljevanju sredstev za programe in projekte s področja kulturne dejavnosti v občini Jesenice

Točka 11. Predlog Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem – 5. dopolnitev Načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem v lasti Občine Jesenice za leto 2012

Točka 12. Predlog Tržnega reda in cenika storitev gospodarske javne službe upravljanja in vzdrževanja Tržnice Jesenice – PRVA OBRAVNAVA

Točka 13. Predlog za subvencijo najemnine za upravljanje javne infrastrukture v lasti Občine Jesenice – vročevod

Točka 14. Volitve in imenovanja

Točka 15. Predlog Poročila št. 3 o realizaciji Akcijskega programa varstva okolja za leto 2012

Točka 16. Poročilo o izvrševanju sprejetega Terminskega plana za uveljavitev Splošnih pogojev za dobavo in odjem toplote iz distribucijskega omrežja v občini Jesenice

Točka 17. Informacija o Letnem poročilu JEKO-IN, d.o.o., Jesenice za leto 2011

Točka 18. Vprašanja in pobude

Prebrano 5062 krat Nazadnje urejano na četrtek, 06 december 2012 07:45