Skok na osrednjo vsebino

Razvojni dokumenti

Regionalni razvojni program Gorenjske 2014-2020

Regionalni razvojni program Gorenjske 2014–2020 (v nadaljevanju RRP Gorenjske) je temeljni programski dokument na regionalni ravni. Opredeljuje prednosti razvojne regije, določa njene razvojne prioritete ter finančno ovrednotene programe in projekte. Izdelan je v skladu z Zakonom o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja1, Načrtom priprave RRP Gorenjske 2014–20202 in Uredbo o regionalnih razvojnih programih3.
RRP Gorenjske 2014–2020 obsega geografsko območje Gorenjske kot razvojne regije na ravni SKTE 3 in vključuje 18 občin: Bled, Bohinj, Cerklje na Gorenjskem, Gorenja vas - Poljane, Gorje, Jesenice, Jezersko, Kranj, Kranjska Gora, Naklo, Preddvor, Radovljica, Šenčur, Škofja Loka, Tržič, Železniki, Žiri in Žirovnica. Proces izdelave RRP Gorenjske je potekal od septembra 2012 do oktobra 2013 in je sledil načelnim izhodiščem:

  • dokument naj bo nadgradnja obstoječega RRP Gorenjske 2007–2013,
  • dokument naj bo osredotočen, jasen, kratek in operativen,
  • pomembna je izvedljivost in ne dokument,
  • sprejeti jasne odločitve o bistvenih prioritetah in ciljih ter temu podrediti vse,
  • poudarek je na dogovoru o ključnih regijskih projektih, zaradi katerih bo Gorenjska konkurenčno drugim regijam,
  • RRP Gorenjske mora temeljiti tudi na vizijah podjetij, države in slediti strategiji Evropa 2020,
  • postaviti se je treba na lastne noge, finančni viri Evropske unije (EU) in države so pomembni za zagon,
  • priložnost je v javno-zasebnem partnerstvu (JZP),
  • usmeritve na vseh področjih naj upoštevajo podjetniški pristop,
  • zagotoviti je treba povezljivost s prostorskimi dokumenti.

RRP Gorenjske je nastajal v partnerskem sodelovanju gospodarstva, javnega in nevladnega sektorja. V odbore in projektne skupine Regionalnega razvojnega sveta (RRS) in Razvojnega sveta gorenjske regije (RSGR) je bilo neposredno vključenih več kot 200 posameznikov iz različnih strokovnih področij ter 146 inštitucij oziroma podjetij.

Dokument je sestavljen iz analize regionalnih razvojnih potencialov, strategije in programsko-projektnega dela. Na osnovi pripravljenih analiz in ugotovitev smo si začrtali razvojne smernice ter postavili vizijo razvoja naše regije »Gorenjska, tu želim živeti, delati in se igrati.«.Za njeno uresničevanje je postavljenih pet razvojnih področij: tehnološki razvoj, podjetništvo in inovativnost, razvoj človeških virov, turizem, okolje, prostor in infrastruktura, podeželje ter 17 investicijskih ukrepov (spodbujanje podjetnosti in podjetništva; izboljšanje prenosa znanj iz inštitucij v gospodarstvo; povečanje inovacij, razvoj novih tehnologij ter povečanje konkurenčnosti; znanje in zaposlovanje; aktivno in kakovostno življenje; management destinacije Gorenjska – regionalna destinacijska organizacija; kreiranje integralnih turističnih proizvodov; aktiviranje naravne, kulturne in tehniške dediščine; naložbe v turistično infrastrukturo; javna infrastruktura; okolje; prostorski razvoj; varčna uporaba energije in uporaba obnovljivih virov; lokalna prehranska samooskrba; naravovarstvo in okoljevarstvo; gozd in les; dediščina podeželja). V času priprave razvojnega dokumenta je bilo za izvedbo oblikovanih in v dokumentu opisanih 41 regijskih projektov ter 18 regijskih projektov nacionalnega pomena. Priložen je tudi seznam 441 projektnih predlogov različnih predlagateljev, ki bodo za svojo uresničitev potrebovali razvojna sredstva in bodo z izvedbo pripomogli k uresničitvi razvojne vizije in ciljev regije do leta 2020. Skupna finančna ocena vrednosti regijskih projektov RRP Gorenjske 2014–2020 za dosego zadanih ciljev in izvajanje začrtanih aktivnosti je 591,3 milijonov evrov. Oblikovali smo razvojno zgodbo Gorenjske »S kolesom na vrh«, ki hkrati predstavlja razvojno ogrodje, krovno kolo razvoja in med seboj povezuje različna področja razvojnih projektov. K RRP Gorenjske 2014–2020 je podalo pozitivno mnenje Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, 3. 6. 2015 pa ga je sprejel Svet gorenjske regije, ki ga sestavljajo župani gorenjskih občin. Po sprejemu RRP Gorenjske 2014–2020 se za obdobje štirih let izdela in sprejme Dogovor za razvoj regije.

Nazadnje urejano na nedelja, 21 februar 2016 17:48