Javna naročila

mar  2016 17

Priprava in izdelava celostne prometne strategije občine Jesenice

POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Na podlagi 30.a člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 12/2013 – UPB5 in spremembe – v nadaljevanju ZJN-2), Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice (v nadaljevanju: naročnik), vabi ponudnike, da podajo svojo pisno ponudbo v skladu z razpisno dokumentacijo, na osnovi javnega naročila za oddajo naročila storitev po postopku naročila male vrednosti za Pripravo in izdelavo celostne prometne strategije občine Jesenice, št. 430-12/2016.

Ponudbe morajo biti v celoti pripravljene v skladu z razpisno dokumentacijo ter izpolnjevati vse pogoje za udeležbo tega javnega naročila. Javno naročilo ni razdeljeno na sklope, ponudnik mora podati ponudbo za celotno javno naročilo.

Vrsta in obseg del za Pripravo in izdelavo celostne prometne strategije občine Jesenice je navedena v G. delu te razpisne dokumentacije.

Operacijo delno financira Evropska unija in sicer iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostne osi št. 4: Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja, prednostne naložbe št. 4.4: Spodbujanje nizkoogljičnih strategij za vse vrste območij, zlasti za urbana območja, vključno s spodbujanjem trajnostne multimodalne urbane mobilnosti in ustreznimi omilitvenimi prilagoditvenimi ukrepi v okviru specifičnega cilja Razvoj urbane mobilnosti za izboljšanje kakovosti zraka v mestih.

 

PREDLOŽITEV PONUDBE

Ponudba se šteje za pravočasno, če je predložena naročniku do dne 05.04.2016 najkasneje do 10.00 ure.

Ponudniki oddajo ponudbe po pošti ali osebno na naslov naročnika: OBČINA JESENICE, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice, za ponudbe poslane po pošti, za osebno dostavljene ponudbe pa Sprejemna pisarna Občine Jesenice (soba št. 1).

Vse nepravočasno predložene ponudbe bo naročnik izločil iz postopka odpiranja ponudb in jih neodprte vrnil ponudnikom.

ODPIRANJE PONUDB

Javno odpiranje ponudb bo v TOREK, 05.04.2016, ob 11.00 uri na naslovu: Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice, v sejni sobi.

Prisotni predstavniki ponudnikov morajo pred pričetkom javnega odpiranja ponudb komisiji izročiti pisna pooblastila za zastopanje ponudnika. Pooblastila ne potrebujejo predstavniki ponudnikov, ki so registrirani za zastopanje. Nepooblaščeni predstavniki ne morejo opravljati dejanj, ki pomenijo zastopanje ponudnika.

S spoštovanjem,

Tomaž Tom Mencinger

                                ŽUPAN

 

 

 

 

 

 

Dodatne informacije

  • Veljavno od: 17-03-2016
  • Veljavno do: 05-04-2016
Prebrano 1951 krat Nazadnje urejano na torek, 19 april 2016 10:49