Javna naročila

okt 2016 19

Dobava električne energije za potrebe Občine Jesenice in javnih zavodov v občini Jesenice

POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Na podlagi 47. člena Zakona o javnem naročanju, ZJN-3 (Uradni list RS, št. 91/15), Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice (v nadaljevanju: naročnik), vabi ponudnike, da podajo svojo pisno ponudbo v skladu z razpisno dokumentacijo, na osnovi javnega naročila za oddajo naročila blaga po odprtem postopku za dobavo električne energije za potrebe Občine Jesenice in javnih zavodov v občini Jesenice za obdobje 2017-2019, št. 430-29/2016, objavljenega na portalu Ministrstva za finance in Urada za uradne objave Evropskih skupnosti.

Naročnik: OBČINA JESENICE, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice

zase in po pooblastilu za:

 • OSNOVNO ŠOLO TONETA ČUFARJA JESENICE, Cesta Cirila Tavčarja 21, 4270 Jesenice;
 • OSNOVNO ŠOLO PREŽIHOVEGA VORANCA JESENICE, Cesta Toneta Tomšiča 5, 4270 Jesenice;
 • OSNOVNO ŠOLO KOROŠKA BELA JESENICE, Cesta talcev 2, 4270 Jesenice;
 • OSNOVNO ŠOLO POLDETA STRAŽIŠARJA JESENICE, Ulica Viktorja Kejžarja 35, 4270 Jesenice;
 • VRTEC JESENICE, Cesta Cirila Tavčarja 3A, 4270 Jesenice;
 • GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA JESENICE, Trg Toneta Čufarja 4, 4270 Jesenice;
 • OBČINSKO KNJIŽNICO JESENICE, Trg Toneta Čufarja 4, 4270 Jesenice;
 • GORNJESAVSKI MUZEJ JESENICE, Cesta Franceta Prešerna 45, 4270 Jesenice;
 • FAKULTETA ZA ZDRAVSTVO, Spodnji Plavž 3, 4270 Jesenice;

Občina Jesenice izvaja javno naročilo po pooblastilu za vse navedene naročnike, ponudnik pa bo sklenil pogodbe z vsakim izmed naročnikov  in izdajal račune ločeno za vsakega naročnika posebej.

Ponudbe morajo biti v celoti pripravljene v skladu z razpisno dokumentacijo ter izpolnjevati vse pogoje za udeležbo tega javnega naročila.

PREDLOŽITEV PONUDBE

Ponudba se šteje za pravočasno, če je predložena naročniku do dne 23.11.2016, najkasneje do 10.00 ure.

Ponudniki oddajo ponudbe po pošti ali osebno na naslov naročnika: OBČINA JESENICE, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice, za ponudbe poslane po pošti, za osebno dostavljene ponudbe pa Sprejemna pisarna Občine Jesenice (soba št. 1).

Vse nepravočasno predložene ponudbe bo naročnik izločil iz postopka odpiranja ponudb in jih neodprte vrnil ponudnikom.

ODPIRANJE PONUDB

Javno odpiranje ponudb bo v SREDO, dne 23.11.2016, ob 11.00 uri na naslovu: Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice, v sejni sobi.

Prisotni predstavniki ponudnikov morajo pred pričetkom javnega odpiranja ponudb, komisiji izročiti pisna pooblastila za zastopanje ponudnika. Pooblastila ne potrebujejo predstavniki ponudnikov, ki so registrirani za zastopanje. Nepooblaščeni predstavniki ne morejo opravljati dejanj, ki pomenijo zastopanje ponudnika.

S spoštovanjem!

Tomaž Tom Mencinger
ŽUPAN

Dodatne informacije

 • Veljavno od: 19.10.2016
 • Veljavno do: 23.11.2016
Prebrano 1896 krat Nazadnje urejano na petek, 02 december 2016 07:56