Javne objave

nov  2017 21

Namera o sklenitvi služnostne pravice

Na podlagi 8. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS št. 86/2010 s spremembami) in tretjega odstavka 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS št. 34/2011 s spremembami), OBČINA JESENICE objavlja naslednjo

NAMERO O USTANOVITVI SLUŽNOSTNE PRAVICE:

OBČINA JESENICE, ki je zemljiškoknjižna lastnica nepremičnin z ID znakom:

  • parcela 2175 182/1,
  • parcela 2175 182/8 in
  • parcela 2175 182/9,

objavlja namero, da bo z družbo ELEKTRO GORENJSKA, d.d iz Kranja sklenila pogodbo o ustanovitvi neprave stvarne služnostne pravice za potrebe dostopa, vgradnje, obnove in vzdrževanja nizkonapetostnega elektro kablovoda na zgoraj navedenih nepremičninah, zaradi oskrbe večstanovanjske stavbe na naslovu Cesta maršala Tita 102, 4270 Jesenice.

Pogodba bo sklenjena po preteku roka 15 dni od objave te namere na spletni strani OBČINE JESENICE.

                                                                                                 OBČINA JESENICE
                                                                                                            Župan
                                                                                          TOMAŽ TOM MENCINGER

Številka:        478-41/2017

Prebrano 1544 krat

Aktualno: Javna naročila, razpisi in objave