Javne objave

Na podlagi 8. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS št. 86/2010 in spr.) in tretjega odstavka 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS št. 34/2011 in spr.), OBČINA JESENICE objavlja naslednjo

 

NAMERO:

 

OBČINA JESENICE kot lastnica služeče nepremičnine z ID znakom parcela 2175 1900/4 objavlja namero, da bo z družbo ELEKTRO GORENJSKA, d.d iz Kranja sklenila pogodbo o ustanovitvi stvarne služnosti:

  • dostopa preko služeče nepremičnine do gospodujoče nepremičnine z ID znakom parcela 2175 1900/1, na kateri je zgrajena transformatorska postaja in
  • vzdrževanja gospodujoče nepremičnine iz služeče nepremičnine.

Pogodba bo sklenjena po preteku 15- dnevnega roka od objave te namere na spletni strani OBČINE JESENICE.

Številka: 478-119/2009

                                                                                                 OBČINA JESENICE
                                                                                                            Župan
                                                                                          TOMAŽ TOM MENCINGER

Številka: 478-97/2016
Datum: 28. 11. 2016

 

Občina Jesenice, na podlagi tretjega odstavka 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list  RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16), objavlja naslednjo:

 

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

 

Občina Jesenice objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe o ustanovitvi neprave stvarne služnosti na nepremičninah s parc. št.  229/5, 591/11, 591/14, 591/30 2178 Koroška Bela.

Predmet pogodbe bo ustanovitev služnostne pravice dostopa (peš hoje in vožnje), uporabe, gradnje, obratovanja, vzdrževanja, nadzora in obnove telekomunikacijske kanalizacije.

Pogodba bo sklenjena po preteku 15 dni od dneva objave te namere na spletni strani Občine Jesenice.

 

OBČINA JESENICE
ŽUPAN
Tomaž Tom Mencinger

 

Namera o sklenitvi služnostne pogodbe
Številka: 478-83/2016
Datum: 13. 10. 2016

Občina Jesenice, na podlagi tretjega odstavka 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list  RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16), objavlja naslednjo:

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

Občina Jesenice objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe o ustanovitvi neprave stvarne služnosti na nepremičninah s parc. št.  2038/0 in 1858/0 obe k.o. 2176 Blejska.

Predmet pogodbe bo ustanovitev služnostne pravice dostopa (peš hoje in vožnje), uporabe, gradnje, obratovanja, vzdrževanja, nadzora in obnove KKS omrežja in z njim povezanih naprav.

Pogodba bo sklenjena po preteku 15 dni od dneva objave te namere na spletni strani Občine Jesenice.

 

OBČINA JESENICE
ŽUPAN
Tomaž Tom Mencinger

Na podlagi 8. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur list RS, št. 86/2010 in spremembe) in 1. odstavka 40. člena ter 3. odstavka 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS, št. 34/2011 in spremembe), Občina Jesenice objavlja naslednjo:

N A M E R O

Občina Jesenice, ki je po stanju Informacijskega sistema eZK Vrhovnega sodišča Republike Slovenije lastnica nepremičnin s parc. št. 1458/15 k.o. 2175 Jesenice (ID 6405274), ID znak 2175-1458/15-0 in s parc. št. 608/3 k.o. 2175 Jesenice (ID 4162118), ID znak 2175-608/3-0, objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe, za prodajo nepremičnine s parc. št. 1458/15 k.o. 2175 Jesenice (ID 6405274), ID znak 2175-1458/15-0 in sklenitev služnosti dostopa preko zemljišča s parc. št. 608/3 k.o. 2175 Jesenice (ID 4162118), ID znak 2175-608/3-0.

Pogodba bo sklenjena po preteku roka 15 dni od objave te namere na spletni strani Občine Jesenice.

Številka: 478-65/2015

Župan občine Jesenice
Tomaž Tom Mencingerja