Javne objave

Damjan Mladenović

Spoštovani,
 
v prihajajočem šolskem letu bomo oktobra in novembra 2011 ter marca in aprila 2012 za osnovnošolce zadnje triade po vsej Sloveniji spet izvajali preventivno-zabavne prireditve Z glavo na zabavo. Želimo si še okrepiti sodelovanje z vsemi tistimi občinami, kjer smo bili z našimi aktivnostmi za osnovnošolce prisotni že v preteklih letih, prav tako pa je naš cilj, da se dobro uveljavljenemu konceptu prireditev ZGNZ pridružijo tudi tiste lokalne skupnosti, s katerimi doslej še nismo sodelovali. Predlagamo, da nas povabite na sestanek, kjer bi pristojnim na občini (praviloma se teh sestankov udeležijo župani), ravnateljem osnovnih šol in predstavnikom učencev, lahko bolj podrobno predstavili preventivno-zabavni koncept prireditev Z glavo na zabavo za osnovnošolce in pogoje za aktivno vlogo v tem vseslovenskem projektu, ki ima že več kot desetletno tradicijo.
 
Optimalno število otrok na teh dogodkih, ki jih pripravljamo v kulturnih domovih, kino dvoranah, mladinskih klubih in podobnih prireditvenih prostorih, je praviloma med 300 in 500, posamezni dogodki v šolskem letu 2011/2012 pa bodo tako kot doslej trajali po 90 minut.
 
Ciljno skupino mladostnikov med 12. in 15. letom je programski svet naše ustanove že pred leti prepoznal kot primarno, saj je najbolj ranljiva oz. dovzetna za kvarne vplive kapitala in nezdrav življenjski slog, zanjo pa smo od leta 2007 do danes izvedli že 160 tovrstnih prireditev. Seveda so to povsem drugačne zabave, kjer mladi prepoznajo odlično zabavo brez alkohola in drog.
 
Ob zaostreni zakonodaji in načrtnem delu pristojnih državnih institucij lahko le s stalno promocijo drugačne percepcije zabave in nasploh bolj zdravega življenjskega sloga pričakujemo pozitivne rezultate pri zmanjševanju škodljive rabe alkohola in drog med mladimi, samo tako pa si lahko obetamo tudi nadaljnje zmanjševanje števila prometnih nesreč s tragičnim izidom na naših cestah.
 
Lani je sicer naša nevladna organizacija praznovala prvih deset let delovanja, v okviru zelo uspešne jubilejne sezone projekta ZGNZ pa smo izvedli rekordnih 72 dogodkov ZGNZ (kar 48 smo jih namenili učencem zadnje triade). Prireditvene in medijske aktivnosti Fundacije Z glavo na zabavo so potekale pod častnim pokroviteljstvom predsednika Republike Slovenije, dr. Danila Türka.

Tudi letos bomo na prireditvah ZGNZ vztrajno širili prepričanje, da se je mogoče odlično zabavati brez alkohola, tobaka in prepovedanih drog, ob tem pa bomo opozarjali na nezdružljivost škodljivega in tveganega pitja z aktivno udeležbo v cestnem prometu. Povsem na novo pa bodo ponovno pripravljeni nekateri preventivni mehanizmi in povsem prenovljen glasbeno-animacijski program. Zanesljivo bo tudi s pomočjo najmodernejše tehnike, ki bo vključevala premišljeno video-projekcijo in atraktivnih programskih vložkov 15-članske programske ekipe ZGNZ, Generacije Nulanula, še kako zabavno, a hkrati poučno tudi za vse tiste mladostnike, ki so se prireditev ZGNZ udeležili že v preteklih letih.

 

V pričakovanju vašega odziva na elektronski naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled., oz. klica na telefonsko številko: 01 581 92 52 (vsak delavnik med 9. in 15. uro) in morebitnega vabila na sestanek (predlagamo začetek septembra), vas prav lepo pozdravljamo v upanju, da boste v šolskem letu 2011/2012 osnovnošolcem v vaši občini omogočili aktivno udeležbo v projektu Z glavo na zabavo,

 

mag. Franc Hočevar, predsednik uprave Fundacije ZGNZ
 
Saš Kravos, predsednik programskega sveta Fundacije ZGNZ

 

Fundacija Z glavo na zabavo

Koseška cesta 8, 1118 Ljubljana
 tel: +386 1 581 92 52, faks: +386 1 581 93 01
e-mail: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.


OBČINA JESENICE
Ž U P A N

Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice

tel: 04 58 69 231 / fax: 04 58 69 270/ e-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
internet: http://www.jesenice.si

Številka: 478-70/2010-4
Datum:    21.6.2011

V skladu s prvim odstavkom 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011) Občina Jesenice objavlja:

 

Namero o sklenitvi neposredne pogodbe

 

Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice,  objavlja  namero  o  sklenitvi  prodajne  pogodbe za nepremičnini s parc. št. 493/8 in 510/3 obe k.o. Javorniški Rovt.

Za navedeni nepremičnini bo sklenjena neposredna pogodba.

Prodajna pogodba bo sklenjena po poteku najmanj 15 dni od objave te namere na spletni strani Občine Jesenice.

Župan občine Jesenice
Tomaž Tom Mencinger


OBČINA JESENICE
Oddelek za okolje in prostor

Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice

tel: 04 58 69 304 / fax: 04 58 69 213 / e-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
internet: http://www.jesenice.si

Številka: 352-2/2011
Datum: 09.06.2011

Na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 86/2010) in  44. člena Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 34/2011) ter 24. sklepa Občinskega sveta Občine Jesenice z dne 25.11.2010 objavlja  Občina Jesenice naslednje:

 

Javno zbiranje ponudb za prodajo  nepremičnega premoženja v lasti občine Jesenice

 

1. Predmet prodaje so:

 1. Stanovanje št. 113, v skupni izmeri 79,42 m2, na naslovu Cesta maršala Tita 94, 4270 Jesenice. Izklicna cena znaša 45.150,00 EUR. Najemnica stanovanja ima predkupno pravico.
 2. Stanovanje št. 4, v skupni izmeri 45,13 m2, na naslovu Ulica Staneta Bokala 13, 4270 Jesenice. Izklicna cena znaša 25.500,00 EUR. Najemnik stanovanja ima predkupno pravico.
 3. Stanovanje št. 21 v skupni izmeri 42,91 m2, na naslovu Kurirska pot 2 c, 4270 Jesenice. Izklicna cena znaša 22.800,00 EUR. Najemnik stanovanja ima predkupno pravico.
 4. Stanovanje št. 35 v skupni izmeri 76,30 m2, na naslovu Cesta maršala Tita 45, 4270 Jesenice. Izklicna cena znaša 48.900,00 EUR. Najemnik stanovanja ima predkupno pravico.
 5. Stanovanje št. 15 v skupni izmeri 78,90 m2, na naslovu Cesta maršala Tita 18, 4270 Jesenice. Izklicna cena znaša 50.160,00 EUR. Najemnik stanovanja ima predkupno pravico.
 6. Stanovanje št. 25 v skupni izmeri 36,14 m2  na naslovu Cesta maršala Tita 18, 4270 Jesenice. Izklicna cena znaša 22.644,00 EUR. Najemnica stanovanja ima predkupno pravico.
 7. Stanovanje št. 28 v skupni izmeri 53,18 m2 na naslovu Cesta maršala Tita 18, 4270 Jesenice. Izklicna cena znaša 33.438,00 EUR. Najemnica stanovanja ima predkupno pravico.
 8. Poslovni prostor št. 103 v skupni izmeri 41,92 m2, na naslovu Cesta Borisa Kidriča 35, 4270 Jesenice. Izklicna cena znaša 22.140,00 EUR.

2. Podatki o nepremičnini:

Nepremičnine, ki je predmet javnega zbiranja ponudb so last Občine Jesenice. Najemniki predmetnih stanovanj imajo predkupno pravico.

3. Pogoji za udeležbo na razpisu:

V postopku lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki bodo prevzele pripravljeno Razpisno dokumentacijo. Ponudniki naj predložijo svoje ponudbe v zaprti kuverti z oznako » NE ODPIRAJ – PONUDBA ZA ODKUP  NEPREMIČNINE – STANOVANJA oz. POSLOVNEGA PROSTORA (Z NAVEDBO NASLOVA IN ŠTEVILKE STANOVANJA oz. POSLOVNEGA PROSTORA) « na vložišče Občine Jesenice ali priporočeno po pošti na naslov: Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice. Na zaprti kuverti naj ponudniki navedejo tudi ime, točen naslov, telefonsko številko , ter e-mail pošiljatelja.

Ponudniki, ki želijo sodelovati v  javni ponudbi, so pred vložitvijo ponudbe dolžni položiti  varščino, kot garancijo za resnost ponudbe. Varščina znaša 10% (deset odstotkov) od izhodiščne cene za nepremičnino, za katero kandidira  ponudnik. Varščino so dolžni ponudniki virmansko vplačati na podračun EZR Občine Jesenice, odprt pri Banki Slovenije št.:01241-0100007593, sklic 18  75400-2001004-00000011 s pripisom » varščina  za nakup stanovanja - oz. poslovnega prostora (z navedbo  stanovanja oz. poslovnega prostora)«. Plačana  varščina bo izbranemu ponudniku vračunana v ceno, neuspelim ponudnikom pa bo varščina vrnjena v roku 15. dni od dneva odpiranja ponudb.

4. Potek razpisa: 

Dokazila, ki jih mora vsebovati ponudba, specifični podatki o stanovanju in številka stanovanja oz. poslovnega prostora, ki je predmet javne ponudbe, ter posebni pogoji in zahteve, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki, kakor tudi merila za izvedbo javne ponudbe, so razvidni iz razpisne dokumentacije. Razpisno dokumentacijo interesenti prevzamejo na Občini Jesenice, na Oddelku za okolje in prostor, pisarna št. P10, vsak delovni dan, od dne objave javne ponudbe dalje.

Rok za oddajo ponudb je ponedeljek 04.07.2011 do 15.00 ure. O dokončni izbiri najugodnejšega ponudnika bodo ponudniki obveščeni v roku 60 dni od poteka roka za oddajo ponudb. Do tega datuma so kupci vezani na svojo ponudbo.

Nepopolne ponudbe in ponudbe, ki bodo prispele po 04.07.2011 po 15.00 uri ne bodo upoštevane.

Občina Jesenice si pridržuje pravico, da v postopku javne ponudbe ne izbere nobene izmed prispelih ponudb, oziroma, da začeti postopek kadarkoli do sklenitve pravnega posla ustavi.

Vsa dodatna pojasnila interesenti dobijo na Občini Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice, Oddelek za okolje in prostor, Marija Lah, tel. 04/ 5869 304.

 

Pripravila:
Marija Lah, mag.

Predsednik strokovne komisije
Marko Markelj

Sekcija dimnikarjev pri Gospodarski zbornici Slovenije, Zbornica komunalnega gospodarstva
Sekcija dimnikarjev pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije

in

Sila oglaševanje d.o.o.
Koroška 2A , LjubljanaZaključek kurilne sezone konec maja je tudi čas, ko z vidika požarne in  zdravstvene varnosti ter okoljskih dejavnikov ocenimo preteklo dogajanje, povezano s kurilnimi, dimovodnimi in prezračevalnimi napravami v gospodinjstvih. 

Pregledi na terenu kažejo, da v zadnjih letih Slovenci zopet bolj pogosto uporabljamo peči na trdna goriva. Verjetno k temu pripomorejo ekološki krediti,  ponudba biomase in cene drugih energentov. Manjša kupna moč pa morda botruje ponovni uporabi starejših kaminov in drugih peči na trdna goriva, ki so jih stanovalci v preteklosti že nehali uporabljati in so jih nadomestili z drugačnimi sistemi.

Uprava RS za Zaščito in reševanje je v letu 2010 evidentirala skupno 446 požarov, ki so nastali iz vzrokov: vžig saj, iskrenje in neustrezno tehnično stanje dimniških naprav. To je za 121 požarov manj kot leta 2009 in 47 manj kot leta 2008. Manjše število dimniških požarov je razveseljivo, vendar pa bi tovrstne nesreče z rednimi dimnikarskimi pregledi in odpravljanjem pomanjkljivosti lahko skoraj povsem preprečili. Hkrati bi tako pripomogli tudi k manjši porabi energije ter čistejšemu okolju. Žal še vedno preveč Slovencev zavrne obvezen dimnikarski pregled, ne odpravi ugotovljenih nepravilnosti ali pa svoje kurilne naprave sploh ne prijavi dimnikarskemu podjetju. 

Obvezne dimnikarske storitve v Sloveniji izvaja 57 podjetij, koncesionarjev dimnikarske službe, ki skrbijo za posamezna področja. Vsak delovnik dimnikarji očistijo, pregledajo, preverijo delovanje itd. približno 5000 kurilnih, dimovodnih in prezračevalnih naprav po vsej državi, po oceni sekcij dimnikarjev pri GZS, Zbornici komunalnega gospodarstva ter Obrtno-podjetniški zbornici v enem letu tako izvedejo skupno približno 1.250.000 dimnikarskih storitev.

Dimnikarska služba je obvezna za vse. Tudi v večstanovanjskem objektu, ki je npr. priključen na toplovod, je pomembno, da dimnikar redno pregleda zračnike ter iz njih odstrani prah, živalske iztrebke, smeti itd. Koristno je tudi vedeti, ali so zračniki še prehodni ali pa je morda sosed pri prenovi stanovanja v katerega napeljal (verjetno nevede) svojo kuhinjsko napo oziroma vanj celo odložil svoj odpadni gradbeni material…Čeprav si je težko predstavljati, se to pogosto dogaja.

Dimnikarsko podjetje, odgovorno za posamezno področje, je stanovalce dolžno pravočasno obvestiti o obveznem pregledu, ti pa se z njimi uskladijo za ustrezen termin. Resnično pa je pomembno, da pregleda in morebitne sanacije svoje peči, dimnika, plinskega grelnika, zračnika itd. ne odklonimo. Zavrnitev pomeni, da  v neposredno nevarnost spravljamo svoje zdravje in premoženje, ogrožamo svojo družino, sostanovalce, sosede ter onesnažujemo okolje.  Če dimnikarski pregled zavrnemo ali v danem roku ne odpravimo pomanjkljivosti, nas je dimnikar dolžan prijaviti inšpekciji, kar nam prinese še kazen za prekršek.

T.i. nekurilna sezona, ki traja od junija do oktobra je primeren čas, da na svojih ogrevalnih sistemih, prezračevalnih napravah, dimnikih itd. odpravimo poškodbe, pomanjkljivosti, nastavimo gorilnike, zamenjamo iztrošene dele, obstoječe naprave nadomestimo z novimi itd. ter jih pripravimo za brezhibno delovanje v naslednji kurilni sezoni.

Pri nakupu nove peči se je priporočljivo posvetovati z dimnikarjem, ki oceni ustreznost izbrane peči in vse pogoje obratovanja. Takšen posvet pred izbiro in vgradnjo nove kurilne naprave je veliko cenejši od morebitnih naknadnih sanacij ali celo nesreče. Po  vgradnji ali namestitvi kakršne koli nove, tudi dodatne kurilne naprave pa je o tem čim prej treba obvestiti svojega dimnikarja. Opraviti mora obvezen prvi pregled, pri katerem preveri, ali je nova naprava vgrajena v skladu s tehnično dokumentacijo in predpisi ter jo vpiše v evidenco kurilnih naprav.  Za nadaljnje preglede potem skrbi dimnikarsko podjetje. Če naprava ni prijavljena, ne more nihče skrbeti za njeno pravilno delovanje in redne preglede.

Poletje pa je tudi čas, ko mnogi prenavljajo svoje domove.  Pomembno je vedeti, da lahko tudi prenove, ki na prvi pogled nimajo ničesar skupnega s kurilno ali grelno napravo,  bistveno vplivajo na njeno varno uporabo. Npr. tesnjenje oken in vrat oz. zamenjava oken in vrat z novimi, vgradnja rešetk na kanalih za prezračevanje, vgradnja ventilatorjev na zračnike, kuhinjske nape, klimatske naprave, sušilni stroji ipd. spreminjajo dovod zraka ali vplivajo na tlačne pogoje v prostoru. Ob vsaki takšni spremembi je z dimnikarjem potrebno preveriti, ali je tudi v novih pogojih obratovanje kurilne naprave varno. Še posebej pomembno je to pri napravah na plinasta goriva (npr. plinski grelniki). Zaradi neustreznih pogojev lahko pride do izhajanja dimnih plinov. Posledice so zastrupitve, ki se lahko tudi usodno končajo.

Še tako skrbna priporočila, zakonski predpisi ali uredbe pa nimajo nobenega pomena, če jih ne upoštevamo. Zato je zares pomembno, da svojo kurilno napravo prijavimo in da se odzovemo na pozive za obvezne dimnikarske preglede ter odpravo ugotovljenih nepravilnosti. Le tako lahko ustrezno poskrbimo za svoje zdravje in premoženje, zdravje in premoženje naših najbližjih in za čistejše okolje nas vseh.

Vsi podrobnejši podatki o državni dimnikarski službi so na voljo na spletni strani Ministrstva RS za okolje in prostor (www.mop.gov).

Priloge sporočilu:

Fotografija 1: Pogled na strehe, Sila oglaševanje d.o.o.

Fotografija 2: Izgradnja novega dimnika, ABD dimnikarstvo d.o.o.,  Priporočen komentar k fotografiji: Dimnikar naj bo prisoten takoj ob začetku izgradnje dimnika, le tako bo slednji pravilno zgrajen.
 

Kontaktni podatki:

Aleksander Županek, predsednik Sekcije dimnikarjev pri GZS,  Zbornica komunalnega gospodarstva
Tel. št.: 041 788 486
E-naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Bojan Brenčič, predsednik Sekcije dimnikarjev pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije
Tel. št.: 070 269 516
E-naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Karmen Stariha, predstavnica za odnose z javnostmi, Sila oglaševanje d.o.o.
Tel. št.: 040 636 877
E-naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Spremembe na področju javnih prireditev - obvestilo
V četrtek, 9 junija 2011, je pričel veljati Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnih zbiranjih (Ur. list RS, št. 39/2011, ZJZ-E).
 
Zakon prinaša nekaj bistvenih novosti:
 

 • določa prireditve, na katerih je obvezno vzdrževanje reda z varnostniki,
 • spremenjen je rok za vložitev vloge za izdajo dovoljenja za javno prireditev, in sicer 10 dni pred dnevom javne prireditve in ne več 7 dni pred dnevom prireditve,
 • določa kdaj je potrebno dovoljenje upravne enote za shod ali prireditev na javni cesti in sicer, če predstavljata izredno uporabo ceste. Shod ali prireditev predstavljata izredno uporabo javne ceste, če je promet na njej oviran zaradi neobičajno velikega števila udeležencev cestnega prometa, ali takšne uporabe javne ceste, da na njej udeleženci zavzemajo več prostora, kot je običajno, ali zaradi njihovega ravnanja v cestnem prometu, ki ni v skladu s cestnoprometnimi predpisi),
 • na novo je dodano poglavje, ki se nanaša na posebne določbe za prireditve na cesti. Za prireditev, ki poteka na območju dveh ali več upravnih enot in za tekmovalne športne prireditve v kolesarstvu ter avto-moto športu na javni cesti mora organizator vlogo za dovoljenje vložiti najmanj 30 dni pred dnevom prireditve.

 
Več informacij:
http://www.uradni-list.si/1/content?id=103814

Varna hiša za ženske in otroke, žrtve nasilja je za področje Gorenjske pričela delovati v letu 2002 v organizaciji Društva za pomoč ženskam in otrokom žrtvam nasilja iz Kranja. Osnovna naloga varne hiše je nudenje zaščite in podpore pri zavestnem spreminjanju lastnega življenja žrtev nasilja.

Socialno varstvena storitev je namenjena polnoletni osebi s težko motnjo v duševnem razvoju ali polnoletni težko gibalno ovirani osebi, ki potrebuje pomoč pri opravljanju vseh osnovnih življenjskih potreb (zakon jih imenuje invalidne osebe).