Javne objave

Damjan Mladenović

Sestava sveta

Člani Sveta so predsedniki svetov krajevnih skupnosti v občine Jesenice.

#IME IN PRIIMEKFUNKCIJAKS
1. Ivanka ZUPANČIČ članica sveta KS PLAVŽ
2. Janez MARINČIČ član sveta KRAJEVNA SKUPNOST HRUŠICA
3. Aljoša ULČAR član sveta KRAJEVNA SKUPNOST PODMEŽAKLA
4. Nevenka KLINAR članica sveta KS PLANINA POD GOLICO
5. Maja OTOVIČ članica sveta KS SLOVENSKI JAVORNIK - KOROŠKA BELA
6. Anton HRIBAR član sveta KS BLEJSKA DOBRAVA
7. Tina REPOVŽ članica sveta KS SAVA

 

Zaporedna številka seje Planirano število sej Oddaja gradiva v tisk in distribucija četrtek Datum seje četrtek
04. 01. 13.01 2011 27.01.2011
05. 02. 10.02.2011 24.02.2011
06. 03. 17.03.2011 31.03.2011
07. 04. 07.04.2011 21.04.2011
08. 05. 05.05.2011 19.05.2011
09. 06. 09.06.2011 ali 16.06.2010 23.06.2011 ali 30.06.2011
10. 07. 15.09.2011 29.09.2011
11. 08. 13.10.2011 27.10.2011
12. 09. 10.11.2011 24.11.2011
13. 10. 08.12.2010 22.12.2011

Pravice intelektualne lastnine

To Spletno mesto je za namen tega pravnega obvestila pojem, ki zajema vse spletne strani na spletnem naslovu www.jesenice.si (v nadaljevanju: spletno mesto) .

Imetnik avtorskih pravic na vseh avtorskih delih, ki so na kakršenkoli način vključeni v spletno mesto je Občina Jesenice.

Vse pravice pridržane. Uporabnik lahko uporablja vsebine na Spletnem mestu izključno za svojo osebno, to je nekomercialno rabo. Vsaka druga oblika uporabe vsebin spletnega mesta (kot je npr. kopiranje, reproduciranje, distribuiranje in podobno) v komercialne namene je prepovedana.

OBČINSKI SVET
OBČINE JESENICE
KOMISIJA ZA MANDATNA VPRAŠANJA, VOLITVE IN IMENOVANJA

 

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja na podlagi 10. in 11. člena  Odloka o ustanovitvi javnega zavoda »Gledališče  Toneta Čufarja Jesenice« (Ur. List RS, št. 44/2009)


razpisuje delovno mesto

DIREKTORJA GLEDALIŠČA TONETA ČUFARJA Jesenice (m/ž),

 

Za direktorja je lahko imenovana oseba, ki ob splošnih pogojih, ki jih določa zakon, izpolnjuje tudi naslednje posebne pogoje:

 

 • univerzitetna izobrazba družboslovne usmeritve in najmanj 5 let delovnih izkušenj na področju kulture, od tega najmanj 2 leti na vodstvenih delovnih mestih,
 • poznavanje dela v javnem zavodu.

 

Ob prijavi na razpis je dolžan kandidat predložiti tudi predlog razvoja in dela javnega zavoda za mandatno obdobje.

 

Pogodbo o zaposlitvi sklene z direktorjem svet javnega zavoda, za določen čas, čas trajanja mandata. Mandat direktorja traja 5 let, po preteku mandata je lahko ponovno imenovan.

 

Prijavi naj kandidati predložijo življenjepis in dokazila o izpolnjevanju pogojev ter jih v roku 15 dni od dneva objave razpisa, oziroma najkasneje do vključno – 14. januarja 2011 pošljejo na naslov:

 

Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice, »Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja pri Občinskem svetu občine Jesenice«, s pripisom NE ODPIRAJ - PRIJAVA NA RAZPIS ZA DIREKTORJA »GLEDALIŠČA TONETA ČUFARJA Jesenice«.

 

Kandidati bodo o imenovanju obveščeni v zakonitem roku.

 

Predsednica
Komisije za mandatna vprašanja,volitve in imenovanja:
Vera Pintar

Pristojnosti kabineta župana

 • Koordinacija in vodenje razvojnih nalog občine
 • Priprava predlogov skupnega delovanja občin na posameznih področjih ali dejavnostih
 • Usklajevanje dela župana in občinskega sveta ter drugih organov občine
 • Sodelovanje in priprava gradiva za občinski svet, njegova delovna telesa in druge organe občine
 • Priprava pravno strokovnih podlag za odloke in druge občinske akte
 • Priprava strokovnih podlag za upravljanje in gospodarjenje z občinskim premoženjem
 • Nadzor nad uporabo predpisov v upravnem postopku
 • Nadzor zakonitosti splošnih aktov javnih zavodov, podjetij in drugih organizacij, ki jih potrjuje ali daje soglasje k njim občinski svet
 • Skrb za mednarodno in medobčinsko sodelovanje
 • Izvajane kadrovske politike
 • Skrb za protokol, za stike z javnostmi
 • Za potrebe organov občine pripravlja tolmačenja posameznih določil aktov občine
 • Skrb za izvajanje nalog občinske inšpekcije
 • Skrb za požarno varnost in organizira reševalno pomoč
 • Organizacija pomoči in reševanja za primere elementarnih in drugih nesreč
 • Kabinet župana neposredno vodi župan.