Javne objave

Damjan Mladenović

OBČINSKI SVET
OBČINE JESENICE
KOMISIJA ZA MANDATNA VPRAŠANJA, VOLITVE IN IMENOVANJA

 

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja na podlagi 10. in 11. člena  Odloka o ustanovitvi javnega zavoda »Gledališče  Toneta Čufarja Jesenice« (Ur. List RS, št. 44/2009)


razpisuje delovno mesto

DIREKTORJA GLEDALIŠČA TONETA ČUFARJA Jesenice (m/ž),

 

Za direktorja je lahko imenovana oseba, ki ob splošnih pogojih, ki jih določa zakon, izpolnjuje tudi naslednje posebne pogoje:

 

 • univerzitetna izobrazba družboslovne usmeritve in najmanj 5 let delovnih izkušenj na področju kulture, od tega najmanj 2 leti na vodstvenih delovnih mestih,
 • poznavanje dela v javnem zavodu.

 

Ob prijavi na razpis je dolžan kandidat predložiti tudi predlog razvoja in dela javnega zavoda za mandatno obdobje.

 

Pogodbo o zaposlitvi sklene z direktorjem svet javnega zavoda, za določen čas, čas trajanja mandata. Mandat direktorja traja 5 let, po preteku mandata je lahko ponovno imenovan.

 

Prijavi naj kandidati predložijo življenjepis in dokazila o izpolnjevanju pogojev ter jih v roku 15 dni od dneva objave razpisa, oziroma najkasneje do vključno – 14. januarja 2011 pošljejo na naslov:

 

Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice, »Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja pri Občinskem svetu občine Jesenice«, s pripisom NE ODPIRAJ - PRIJAVA NA RAZPIS ZA DIREKTORJA »GLEDALIŠČA TONETA ČUFARJA Jesenice«.

 

Kandidati bodo o imenovanju obveščeni v zakonitem roku.

 

Predsednica
Komisije za mandatna vprašanja,volitve in imenovanja:
Vera Pintar

Pristojnosti kabineta župana

 • Koordinacija in vodenje razvojnih nalog občine
 • Priprava predlogov skupnega delovanja občin na posameznih področjih ali dejavnostih
 • Usklajevanje dela župana in občinskega sveta ter drugih organov občine
 • Sodelovanje in priprava gradiva za občinski svet, njegova delovna telesa in druge organe občine
 • Priprava pravno strokovnih podlag za odloke in druge občinske akte
 • Priprava strokovnih podlag za upravljanje in gospodarjenje z občinskim premoženjem
 • Nadzor nad uporabo predpisov v upravnem postopku
 • Nadzor zakonitosti splošnih aktov javnih zavodov, podjetij in drugih organizacij, ki jih potrjuje ali daje soglasje k njim občinski svet
 • Skrb za mednarodno in medobčinsko sodelovanje
 • Izvajane kadrovske politike
 • Skrb za protokol, za stike z javnostmi
 • Za potrebe organov občine pripravlja tolmačenja posameznih določil aktov občine
 • Skrb za izvajanje nalog občinske inšpekcije
 • Skrb za požarno varnost in organizira reševalno pomoč
 • Organizacija pomoči in reševanja za primere elementarnih in drugih nesreč
 • Kabinet župana neposredno vodi župan.