Javni razpisi

feb  2015 27

Javni razpis za dodelitev sredstev za programe s področja športa v občini Jesenice za leto 2015

Na podlagi 9. člena Odloka o dodeljevanju sredstev za programe s področja športa v občini Jesenice (Ur. list RS, št. 84/2012 z dne 09.11.2012 in sprem.), objavljam naslednji

JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV SREDSTEV ZA PROGRAME S PODROČJA ŠPORTA V OBČINI JESENICE ZA LETO 2015

I.    Naročnik javnega razpisa:

Naročnik javnega razpisa je Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice.

II.   Nameni, za katere se dodeljujejo sredstva:

 

Ime programa

A 1

Interesna športna vzgoja predšolskih otrok

A 2

Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok

A 3

Športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport

A 5

Interesna športna vzgoja mladine

A 6

Športna vzgoja mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport

A 7

Športna vzgoja mladine s posebnimi potrebami

B

Športna rekreacija

C

Kakovostni šport

D

Vrhunski šport

E

Šport invalidov

F

Športne prireditve

III. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji za kandidiranje na javnem razpisu ter pogoji za pridobitev sredstev

Na javni razpis za izvajanje športnih programov ter razvojnih in strokovnih nalog v športu se lahko prijavijo (v nadaljnjem besedilu izvajalci športnih programov):

 • športna društva,
 • zveze športnih društev, ki jih ustanovijo društva za posamezna področja oziroma športne panoge,
 • zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, ki so na podlagi zakonskih predpisov registrirane za opravljanje dejavnosti na področju športa,
 • ustanove, ki so ustanovljene za opravljanje dejavnosti v športu in so splošno koristne in neprofitne in
 • javni zavodi s področja športa, vzgoje in izobraževanja.

Športna društva in njihova združenja imajo pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju nacionalnega programa.

Splošni pogoji

Splošni pogoji za prijavo na javni razpis so:

 • solventnost in neblokiranost transakcijskega računa vlagatelja na dan oddaje vloge, kar vlagatelj jamči s podpisano izjavo v vlogi na javni razpis,
 • da zoper vlagatelja ni bil uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek oz. drug postopek, katerega posledica ali namen je prenehanje vlagateljevega poslovanja, kar vlagatelj jamči s podpisano izjavo v vlogi na javni razpis,
 • da imajo vlagatelji zagotovljene materialne, kadrovske (izvajalce z ustrezno strokovno izobrazbo ali strokovno usposobljene za opravljanje posamezne dejavnosti), prostorske pogoje in organizacijske možnosti za uresničitev načrtovanih aktivnosti, kar vlagatelj jamči s podpisano izjavo v vlogi na javni razpis,
 • da pristojnemu občinskemu organu, določenemu s pogodbo, redno dostavljajo vsa zahtevana poročila, v kolikor na javni razpis ne kandidirajo prvič,
 • da imajo izdelan vsebinski plan dela in finančno konstrukcijo za tekoče leto, v kateri so predvideni prihodki in odhodki za izvedbo programa tako, kot je zahtevano v prijavi na javni razpis,
 • da imajo urejeno evidenco o članstvu za programe na katere kandidirajo na javnem razpisu (velja samo za društva), evidenco o plačani članarini (velja samo za društva) in evidenco o registriranih tekmovalcih, kar je razvidno iz priloženega dokazila,
 • da so registrirani za izvajanje športne dejavnosti, kar izkazujejo z dokazilom o registraciji, v kolikor prvič kandidirajo za sredstva za to področje,
 • da so na dan objave javnega razpisa registrirani v skladu s predhodno alineo in delujejo najmanj dve leti na področju športne dejavnosti,
 • da imajo sedež oz. podružnico v občini Jesenice,
 • da športna društva svojo vadbo in tekme pretežno izvajajo na območju občine Jesenice, kar vlagatelj jamči z izjavo v vlogi.

Deseta aliea prejšnjega odstavka tega člena se ne uporablja za smučarske in plavalne klube oz. društva.

Vlagatelji, ki želijo pridobiti status izvajalca letnega programa športa in s tem najem objekta, v katerem bodo izvajali svoj program športa po subvencionirani ceni, ne koristijo oz. ne kandidirajo pa na sredstva javnega razpisa, morajo ravno tako izpolnjevati vse zahtevane pogoje po tem odloku in podati vlogo na predpisanem obrazcu ter zahtevane priloge.

Ostali pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci športnih programov, v kolikor se prijavljajo na sledeče športne programe

A3 – Športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport

 • vlagatelj mora za prijavljen program zagotoviti najmanj 36 tednov redne vadbe v letu,
 • tekmovalci morajo biti registrirani pri Nacionalni panožni športni zvezi in
 • tekmovalci morajo nastopati na tekmovanjih Nacionalne panožne športne zveze ali na tekmovanjih višjega ranga.

A6 - Športna vzgoja mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport

 • vlagatelj mora za prijavljen program zagotoviti najmanj 36 tednov redne vadbe v letu,
 • tekmovalci morajo biti registrirani pri Nacionalni panožni športni zvezi in
 • tekmovalci morajo nastopati na tekmovanjih Nacionalne panožne športne zveze ali na tekmovanjih višjega ranga (upošteva se, da je bil v preteklem letu tekmovalec udeležen vsaj na treh tekmovanjih).

B – Športna rekreacija

 • vlagatelj mora za prijavljen program zagotoviti najmanj 80 ur redne vadbe v letu. Izvajalcem, ki izvajajo športno rekreacijo v objektih, kjer je predvidena subvencionirana cena najema, se sredstva ne dodelijo.

C – Kakovostni šport

 • vlagatelj mora za prijavljen program zagotoviti najmanj 36 tednov redne vadbe v letu,
 • tekmovalci morajo biti registrirani pri Nacionalni panožni športni zvezi,
 • tekmovalci morajo nastopati na tekmovanjih Nacionalne panožne športne zveze ali na tekmovanjih višjega ranga (upošteva se, da je bil v preteklem letu tekmovalec udeležen vsaj na treh tekmovanjih),
 • vlagatelj mora imeti organizirani najmanj dve starostni kategoriji otrok in mladine usmerjene v kakovostni šport,
 • tekmovalci morajo nastopati na tekmovanjih, v katerih nastopajo vsaj štiri ekipe iz drugih društev oz. vsaj dvanajst tekmovalcev v posamezni konkurenci iz štirih društev,
 • pri individualnih športih morajo biti športniki v društvu registrirani kot tekmovalci v članski kategoriji in se v preteklem letu udeležiti državnega prvenstva in
 • pri kolektivnih športih in miselnih igrah (šah) se poleg tistih, ki so bili udeleženi na državnem prvenstvu, upoštevajo tudi ostali registrirani tekmovalci v članski kategoriji.

D – Vrhunski šport

 • vlagatelj mora za prijavljen program zagotoviti najmanj 36 tednov redne vadbe v letu,
 • tekmovalci morajo biti registrirani pri Nacionalni panožni športni zvezi,
 • tekmovalci morajo nastopati na tekmovanjih Nacionalne panožne športne zveze ali na tekmovanjih višjega ranga (upošteva se, da je v preteklem letu tekmovalec udeležen vsaj na treh tekmovanjih) in
 • športniki morajo biti vpisani v zadnjih Obvestilih Olimpijskega komiteja Slovenije – Združenje športnih zvez pred zaključkom javnega razpisa za sofinanciranje programov športa in morajo biti člani vlagatelja.

F – Športne prireditve

 • športne prireditve, katerih namen je pospeševanje motivacije za šport, športne aktivnosti in imajo promocijski učinek na šport, gospodarstvo in turizem. Sem ne spadajo šolska tekmovanja.

IV. Višina sredstev za posamezni športni program

 

Ime programa

EUR

A 1

Interesna športna vzgoja predšolskih otrok

4.300,00

A 2

Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok

10.000,00

A 3

Športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport

60.100,00

A 5

Interesna športna vzgoja mladine

1.500,00

A 6

Športna vzgoja mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport

53.230,00

A 7

Športna vzgoja mladine s posebnimi potrebami

500,00

B

Športna rekreacija

7.000,00

C

Kakovostni šport

20.000,00

D

Vrhunski šport

8.000,00

E

Šport invalidov

800,00

F

Športne prireditve

3.000,00

 

SKUPAJ

168.430,00

V. Merila za vrednotenje programov

Merila za vrednotenje športnih programov so sestavni del razpisne dokumentacije.

VI.

Sredstva za programe s področja športa se dodelijo po postopku, ki je določen z Odlokom o dodeljevanju sredstev za programe s področja športa v občini Jesenice (Ur. list RS, št. 84/2012 z dne 09.11.2012 in sprem).

VII.

Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2015.

VIII. Oblika, rok in način oddaje prijav

Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih razpisnih obrazcih in mora vsebovati vse obvezne priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji.

Vlagatelji morajo prijave (vloge) poslati po pošti kot priporočeno pošiljko na naslov: Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice, oz. jih lahko oddajo v sprejemni pisarni Občine Jesenice (pritličje) najkasneje do srede, 11.3.2015. Prijava (vloga) mora biti oddana v zaprti ovojnici na kateri mora biti navedeno naslednje besedilo: "Javni razpis za dodelitev sredstev za programe s področja športa v letu 2015 - ne odpiraj!". Na ovojnici mora biti naveden tudi vlagatelj, njegov naziv in naslov (sedež).

 

Za pravilno oddajo prijave je v pomoč vlagateljem priložena že izdelana naslovnica, ki jo lahko vlagatelji prilepite na kuverto za oddajo vloge na javni razpis.

Šteje se, da je prijava (vloga) prispela pravočasno, če je bila zadnji dan roka za oddajo prijav oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali oddana v sprejemni pisarni Občine Jesenice (pritličje) do 16:30 ure.

IX. Potrebna dokumentacija za prijavo

Razpisno dokumentacijo pripravi pristojni oddelek občinske uprave z vsemi podatki, ki omogočajo vlagateljem izdelati popolno vlogo.

Razpisna dokumentacija vsebuje:

 • podatke o programu, ki je predmet razpisa;
 • okvirno višino sredstev, ki so na razpolago za predmet javnega razpisa;
 • obrazec vloge z navodili;
 • način določanja deleža, ki ga prejme posamezni vlagatelj;
 • osnutek pogodbe;
 • navedbo potrebnih dokumentov, ki jih mora vlagatelj predložiti kot dokazilo, da izpolnjuje pogoje za kandidiranje na razpisana sredstva;
 • navedba vrste meril s pomočjo katerih se med tistimi, ki izpolnjujejo pogoje izberejo prejemniki sredstev, način njihove uporabe in pomen posameznih meril;
 • navedba o tem, kdo z upravnim aktom odloči o dodelitvi sredstev in kdo o pritožbi zoper ta sklep;
 • navedbo, da bo vloga, ki jo vlagatelj pošlje po preteku razpisnega roka prepozna.

X. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo

Razpisna dokumentacija (vloga) je na voljo na spletni strani www.jesenice.si pod rubriko »Javna naročila in razpisi«. Vlagatelji lahko prevzamejo razpisno dokumentacijo tudi na Občini Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice, vsak delavnik od 8.00 do 12.30 ure (v sobi II / 7). Dodatne informacije lahko vlagatelji dobijo po tel. 04/ 5869 212 pri Barbari Toman in pri Gabru Šornu po tel. 04/5884 665.

XI. Datum obravnavanja vlog

Komisija za odpiranje bo 13.3.2015 odprla pravočasno prispele vloge in ugotovila ali izpolnjujejo razpisne pogoje. Odpiranje vlog ni javno. Vloge, ki bodo prispele po preteku razpisnega roka, bodo s sklepom zavržene.

XII. Rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu javnega razpisa

Vsi vlagatelji bodo v roku 30 dni po sprejeti odločitvi obveščeni o izidu javnega razpisa. Na podlagi končnega predloga komisije, direktor občinske uprave oziroma pooblaščena oseba, odloči o dodelitvi sredstev z upravnim aktom, ki jo posreduje vsem vlagateljem. V obrazložitvi mora navesti razloge za svojo odločitev. Vlagatelj lahko vloži zoper upravni akt pritožbo v roku 15 (petnajst) dni od vročitve upravnega akta. O pritožbi odloča župan. Po pravnomočnosti upravnega akta, se sklene z izbranimi vlagatelji pogodba o sofinanciranju programa.

ŽUPAN
Tomaž Tom Mencinger

Dodatne informacije

 • Veljavno od: 27-02-2015
 • Veljavno do: 11-03-2015
Prebrano 1606 krat Nazadnje urejano na petek, 13 marec 2015 13:39