Skok na osrednjo vsebino

Javni razpisi

avg 2015 05

Ponovni poziv za javno zbiranje ponudb za prodajo premičnega premoženja v lasti Občine Jesenice

Številka: 478-40/2015

Na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010 in spr.) in 35. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011 in spr.) ter 20. sklepa 2. redne seje Občinskega sveta Občine Jesenice z dne 20.11.2014 objavlja Zavod za šport Jesenice naslednje:

JAVNO ZBIRANJE PONUDB ZA PRODAJO PREMIČNEGA PREMOŽENJA V LASTI OBČINE JESENICE

1. ORGANIZATOR JAVNEGA ZBIRANJA PONUDB:

ZAVOD ZA ŠPORT JESENICE, Ledarska 4, Jesenice - upravljalec stvarnega premoženja

2. PREDMET PRODAJE JE RABLJENA PRESOSTATIČNA HALA, KI VKLJUČUJE:

 • Membransko kritino sestavljata zunanje in notranje platno bele barve. Notranje platno v širini 36m, zelene barve v višini do 4m - 1 komplet
 • Zunanje platno izdelano iz poliestrske tkanine prevlečene s PVC folijo, odporna proti UV žarkom. Minimalna teža zunanjega platna 900g/m2 in teža notranjega platna 500g/m2 - 1 komplet
 • Ohišje platna za priklop vhodnih krožnih vrat, zasilnega izhoda in industrijskega tunela -1 komplet
 • Ventilacijska enota minimalne moči ogrevanja cca 330 kW s plinskim gorilcem - 2 kom
 • Pomožna ventilacijska enota - 1 komad
 • Platno za vpih/izpih ventilacijskega sistema v balon - 1 komplet
 • Vhodna krožna vrata dimenzij 204 x 240 cm - 1 kom
 • Zasilna vrata dimenzij 135 x 200 cm - 3 kom
 • Industrijska vrata dimenzij 376 cm x 360 cm x 600 cm z vhodnimi in izhodnimi vrati dimenzij 300 cm do 270 cm višine - 1 kom
 • Notranja razsvetljava s 400 W reflektorji in kompletno instalacijo ter električno omaro s prižigališči - 1 komplet
 • Sidrni elementi za pritrjevanje membranske kritine - 1 komplet

Premičnina, ki je predmet javnega zbiranja ponudb je last Občine Jesenice in je v upravljanju Zavoda za šport Jesenice.

3. IZHODIŠČNA CENA

Izhodiščna cena za premičnino - Rabljeno presostatično halo znaša 28.500,00 EUR neto.

V izhodiščno ceno ni vključen 22% DDV, ki bremeni izbranega ponudnika oziroma kupca.

4. NAČIN IN ROK PLAČILA KUPNINE:

Izbrani ponudnik je dolžan plačati kupnino v 30 dneh od izstavitve računa s strani prodajalca, katerega bo prodajalec izstavil na podlagi prodajne pogodbe, podpisane s strani obeh pogodbenih strank. Plačilo celotne kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe. Položena varščina se izbranemu ponudniku všteje v kupnino.

5. VIŠINA VARŠČINE:

Ponudniki, ki želijo sodelovati v javnem zbiranju ponudb, so pred vložitvijo ponudbe dolžni položiti varščino, kot garancijo za resnost ponudbe. Varščina znaša 10% (deset odstotkov) od izhodiščne cene za premičnino, za katero kandidira ponudnik. Varščino so dolžni ponudniki virmansko vplačati na podračun EZR Občine Jesenice, odprt pri Banki Slovenije št.: 01241- 0100007593, sklic 18 75400-2001004-47804015 s pripisom »varščina za nakup PRESOSTATIČNE HALE«. Plačana varščina bo izbranemu ponudniku vračunana v ceno, neuspelim ponudnikom pa bo varščina vrnjena v roku 15. dni od dneva odpiranja ponudb.

6. POTEK RAZPISA:

V postopku lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki bodo prevzele pripravljeno Razpisno dokumentacijo. Ponudniki naj predložijo svoje ponudbe v zaprti kuverti z oznako » NE ODPIRAJ - PONUDBA ZA ODKUP PREMIČNINE - PRESOSTATIČNE HALE« v tajništvo Zavoda za šport Jesenice ali priporočeno po pošti na naslov: Zavod za šport Jesenice, Ledarska ulica 4, Jesenice. Na zaprti kuverti naj ponudniki navedejo tudi ime, točen naslov, telefonsko številko , ter e-mail pošiljatelja.

Dokazila, ki jih mora vsebovati ponudba, specifični podatki o presostatični hali, ki je predmet javne ponudbe, ter posebni pogoji in zahteve, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki, kakor tudi merila za izvedbo javnega zbiranja ponudb, so razvidni iz razpisne dokumentacije. Razpisno dokumentacijo interesenti prevzamejo na Zavodu za šport Jesenice, Ledarska ulica 4, Jesenice., vsak delovni dan, od dne objave javne ponudbe dalje. Osnutek pogodbe je sestavni del razpisne dokumentacije.

Iz ponudbe ponudnika mora biti razviden čas veljavnosti ponudbe in sicer mora biti ponudba veljavna najmanj 60 dni od dneva odpiranja ponudb.

Občina Jesenice si po prejemu pravočasnih in popolnih ponudb pridržuje pravico, da, v kolikor je to potrebno, s ponudniki izvede dodatna pogajanja (z vsemi, ki so predložili pravočasne in popolne ponudbe). Kdaj se lahko izvedejo pogajanja je določeno v Navodilih ponudnikom za izdelavo ponudbe, ki so sestavni del razpisne dokumentacije. Ne glede na navedeno si Občina Jesenice, v primeru več najugodnejših ponudb pridržuje pravico izvesti javno dražbo in sicer s ponudniki katerih ponudbe so najugodnejše (zaprta javna dražba).

Če v postopku javnega zbiranja ponudb v roku ne prispe nobena ponudba oziroma nobena ponudba ni pravočasna ali popolna ali ne bo dosežena vsaj izhodiščna cena za predmetno nepremičnino se šteje, da je bilo javno zbiranje ponudb neuspešno razen, če Navodila ne določajo drugače.

Postopek javnega odpiranja ponudb in izbiro najugodnejšega ponudnika vodi Komisija za javno zbiranje ponudb, ki jo imenuje župan Občine Jesenice. Pristojna komisija lahko s soglasjem župana Občine Jesenice, postopek prodaje ustavi vse do sklenitve prodajne pogodbe.

7. ROK ZA ODDAJO PONUDB:

Rok za oddajo ponudb je petek 21. 8. 2015 do 13.00 ure.

Nepopolne ponudbe in ponudbe, ki bodo prispele po 21. 8. 2015 po 13.00 uri ne bodo upoštevane.

Odpiranje bo javno dne 24. 8. 2015 ob 11.00 v sejni sobi Športne dvorane Podmežakla, sejna soba 1. nadstropje.

Občina Jesenice si pridržuje pravico, da v postopku javne ponudbe ne izbere nobene izmed prispelih ponudb, oziroma, da začeti postopek kadarkoli do sklenitve pravnega posla ustavi.

Vsa dodatna pojasnila interesenti dobijo na Zavodu za šport Jesenice, Ledarska ulica 4, Jesenice, direktorju Zoranu Kramarju, telefon 041 652 709 ali Gabru Šornu telefon 04 5884665.

Pripravila:
Tanja Antonič univ. dipl. prav.

Zavod za šport Jesenice
Direktor Zoran Kramar

Dodatne informacije

 • Veljavno od: 05-08-2015
 • Veljavno do: 21-08-2015
Prebrano 2231 krat Nazadnje urejano na ponedeljek, 31 avgust 2015 09:54

Aktualno: Javna naročila, razpisi in objave