Skok na osrednjo vsebino

Javni razpisi

avg 2015 24

Javni razpis o dodeljevanju finančnih vzpodbud za razvoj gospodarstva v občini Jesenice v letu 2015

I.        IZVAJALEC JAVNEGA RAZPISA IN PRAVNA PODLAGA

Izvajalec Javnega razpis o dodeljevanju finančnih vzpodbud za razvoj gospodarstva v občini Jesenice v letu 2015 (v nadaljevanju Javni razpis) je Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice. Pristojni oddelek za izvedbo Javnega razpisa je Oddelek za gospodarstvo.

Pravna podlaga:

 • 9. člena Odloka o proračunu Občine Jesenice za leto 2015 (Ur. list RS št.9/15, z dne 13.2.2015 in spr.),
 • Odlok o dodeljevanju finančnih vzpodbud za razvoj gospodarstva v občini Jesenice (Ur. list RS št 45/2015, z dne 24.6.2015) (v nadaljevanju Odlok).

II.        NAMEN, PREDMET JAVNEGA RAZPISA IN LETNI NABOR UKREPOV

Namen Javnega razpisa je vzpostavitev učinkovitega podpornega okolja za potencialne podjetnike in delujoča podjetja v vseh fazah njihovega razvoja, povečanje možnosti za ustanavljanje novih podjetij, spodbujanje njihove rasti ter ustvarjanje novih delovnih mest.

Skladno s 16. členom Odloka Občina Jesenice določa letni nabor ukrepov: Spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjene dejavnosti in razvoj, Spodbujanje odpiranja novih delovnih mest samozaposlovanja, Spodbujanje poslovne dejavnosti, Spodbujanje usposabljanja in promocijskih aktivnosti, Sofinanciranje stroškov oživljanja in ureditve poslovnih prostorov in obratov, Spodbujanje mentorstva, Delovanje društev, neprofitnih organizacij in strokovnih združenj.

Predmet sofinanciranja po tem javnem razpisu je naveden pri opisih posameznih ukrepov, ki so podrobneje navedeni v točkah V. do XI. tega besedila javnega razpisa.

III.        VIŠINA RAZPISANIH SREDSTEV

Za sofinanciranje finančnih vzpodbud so sredstva zagotovljena v Proračunu Občine Jesenice za leto 2015 na proračunski postavki 7050 Subvencije - držane pomoči, šifra NRP OB041-06-0032 Subvencije, državne pomoči v višini 69.000,00 €.

Višina sredstev za posamezni ukrep je navedena pri posameznem ukrepu, ki so podrobneje navedeni v točkah V. do XI. tega besedila javnega razpisa. V kolikor bodo zaprošena sredstva presegala predviden znesek sredstev za posamezni ukrep, se sredstva prerazporedijo iz drugih ukrepov, kjer bodo sredstva še na razpolago. V kolikor bodo skupna zaprošena sredstva višja od razpoložljivih sredstev, se bodo dodeljena sredstva sorazmerno znižala.

IV.        SPLOŠNA DOLOČILA OZ. POGOJI

 1. Upravičenec ne presega skupne vrednosti pomoči, dodeljenih enotnemu podjetju na podlagi pravila »de minimis«, 200.000,00 € v obdobju zadnjih treh proračunskih let, ne glede na obliko ali namen pomoči (v primeru podjetij, ki delujejo v cestnoprometnem sektorju, znaša zgornja dovoljena meja pomoči 100.000,00 €), skladno s 3. in 4. členom Odloka.
 2. Upravičenec izpolnjuje splošna določila skladno s 6. členom Odloka.
 3. Upravičenec izpolnjuje pogoje posameznega ukrepa.

V.        UKREP: SPODBUJANJE ZAČETNIH INVESTICIJ IN INVESTICIJ V RAZŠIRJENE DEJAVNOSTI IN RAZVOJ

Predmet je sofinanciranje začetnih investicij in sofinanciranje investicij v razširjanje in razvoj.

Namen, upravičeni stroški, višina sofinanciranja, instrument dodeljevanja je opredeljeno v 18.členu Odloka.   

Upravičenci: samostojni podjetniki in gospodarske družbe so opredeljeni v 7. členu Odloka.  

Obdobje upravičenosti: 1.1.2015 do 5.10.2015

Višina sredstev za ukrep: 15.000,00 €.

Največje število vlog, ki jih lahko vloži en vlagatelj za ukrep: 2

Največji možen znesek sofinanciranja ene vloge: do 50% upravičenih stroškov posamezne investicije oz. do porabe sredstev; minimalni znesek sofinanciranja je 100,00 €

Vsebina vloge: 2. Prijavni obrazec za ukrep Spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjene dejavnosti in razvoj z obveznimi prilogami, ki so navedene v prijavnem obrazcu.

VI.        UKREP: SPODBUJANJE ODPIRANJA NOVIH DELOVNIH MEST IN SAMOZAPOSLOVANJA

Predmet je sofinanciranje novih delovnih mest.

Namen, upravičeni stroški, višina sofinanciranja, instrument dodeljevanja so opredeljeni v 20. členu Odloka. 

Upravičenci: samostojni podjetniki, gospodarske družbe, brezposelne osebe, ki so opredeljeni v 7. in 20. členu Odloka.   

Obdobje upravičenosti: 1.1.2015 do 5.10.2015

Višina sredstev za ukrep: 25.000,00 €.

Največje število vlog, ki jih lahko vloži en vlagatelj za ukrep: 2

Največji možen znesek sofinanciranja ene vloge: do 100% upravičenih stroškov oz. do porabe sredstev; minimalni znesek sofinanciranja je 100,00 €

Vsebina vloge: 3. Prijavni obrazec za ukrep Spodbujanje odpiranja novih delovnih mest samozaposlovanja z obveznimi prilogami, ki so navedene v prijavnem obrazcu

VII.        UKREP: SPODBUJANJE POSLOVNE DEJAVNOSTI

Predmet je sofinanciranje registrirane poslovne dejavnosti podjetja.

Namen, upravičeni stroški, višina sofinanciranja, instrument dodeljevanja so opredeljeni v 21. členu Odloka. 

Upravičenci: samostojni podjetniki in gospodarske družbe so opredeljeni v 7. členu Odloka.   

Obdobje upravičenosti: 1.1.2015 do 5.10.2015

Višina sredstev za ukrep: 8.000,00 €.

Največje število vlog, ki jih lahko vloži en vlagatelj za ukrep: 2

Največji možen znesek sofinanciranja ene vloge: do 70% vrednosti upravičenih stroškov oz. do porabe sredstev; minimalni znesek sofinanciranja je 100,00 €

Vsebina vloge: 4. Prijavni obrazec za ukrep Spodbujanje poslovne dejavnosti z obveznimi prilogami, ki so navedene v prijavnem obrazcu.

VIII.        UKREP: SPODBUJANJE USPOSABLJANJA IN PROMOCIJSKIH AKTIVNOSTI PODJETIJ

Predmet je sofinanciranje usposabljanja zaposlenih v podjetju in spodbujanje promocijskih aktivnosti podjetij.

Namen, upravičeni stroški, višina sofinanciranja, instrument dodeljevanja so opredeljeni v 22. členu Odloka. 

Upravičenci: samostojni podjetniki in gospodarske družbe so opredeljeni v 7. členu Odloka.  

Obdobje upravičenosti: 1.1.2015 do 5.10.2015

Višina sredstev za ukrep: 15.000,00 €.

Največje število vlog, ki jih lahko vloži en vlagatelj za ukrep: 5

Največji možen znesek sofinanciranja ene vloge: do 100% vrednosti upravičenih stroškov oz. do porabe sredstev; minimalni znesek sofinanciranja je 100,00 €

Vsebina vloge: 5. Prijavni obrazec za ukrep Spodbujanje usposabljanja in promocijskih aktivnosti podjetij z obveznimi prilogami, ki so navedene v prijavnem obrazcu

IX.        UKREP: SOFINANCIRANJE STROŠKOV OŽIVLJANJA IN UREDITVE POSLOVNIH PROSTOROV IN OBRATOV

Predmet je sofinanciranje stroškov najema in ureditve poslovnih prostorov in obratov.

Namen, upravičeni stroški, višina sofinanciranja, instrument dodeljevanja so opredeljeni v 23. členu Odloka. 

Upravičenci: samostojni podjetniki in gospodarske družbe so opredeljeni v 7. členu Odloka.  

Obdobje upravičenosti: 1.1.2015 do 5.10.2015

Višina sredstev za ukrep: 3.000,00 €.

Največje število vlog, ki jih lahko vloži en vlagatelj za ukrep: 2

Največji možen znesek sofinanciranja ene vloge: do 100% vrednosti upravičenih stroškov oz. do porabe sredstev; minimalni znesek sofinanciranja je 100,00 €

Vsebina vloge: 6. Prijavni obrazec za ukrep Spodbujanje usposabljanja in promocijskih aktivnosti podjetij z obveznimi prilogami, ki so navedene v prijavnem obrazcu

X.        UKREP: SPODBUJANJE MENTORSTVA 

Predmet je sofinanciranje mentorstva za izvajanje praktičnega pouka za deficitarne poklice in poklice, ki so pomembni za podjetništvo in obrtništvo.

Namen, upravičeni stroški, višina sofinanciranja, instrument dodeljevanja so opredeljeni v 29.členu Odloka.   

Upravičenci: samostojni podjetniki in gospodarske družbe, ki so opredeljeni v 7. členu Odloka.   

Obdobje upravičenosti: 1.1.2015 do 5.10.2015

Višina sredstev za ta ukrep: 2.000,00 €.

Največje število vlog, ki jih lahko vloži en vlagatelj za ta ukrep: 2

Največji možen znesek sofinanciranja ene vloge: do 100% upravičenih stroškov oz. do porabe sredstev minimalni znesek sofinanciranja je 100,00 €.

Vsebina vloge: 7. Prijavni obrazec za ukrep Spodbujanje mentorstva  z obveznimi prilogami, ki so navedene v prijavnem obrazcu

XI.        UKREP: DELOVANJE DRUŠTEV, NEPROFITNIH ORGANIZACIJ IN STROKOVNIH ZDRUŽENJ

Predmet je sofinanciranje delovanja društev, neprofitnih organizacij in strokovnih združenj, ki delujejo na področju spodbujanja razvoja podjetništva in obrtništva.

Namen, upravičeni stroški, višina sofinanciranja, instrument dodeljevanja, omejitve so opredeljeni v 31.členu Odloka. 

Upravičenci: društva, strokovna združenja nevladne organizacije, ki delujejo na področju spodbujanja razvoja podjetništva in obrtništva, ki so opredeljeni v 31. členu Odloka.   

Obdobje upravičenosti: 1.1.2015 do 5.10.2015

Višina sredstev za ta ukrep: 1.000,00 €.

Največje število vlog, ki jih lahko vloži en vlagatelj za ta ukrep: 1

Največji možen znesek sofinanciranja ene vloge: do 100% upravičenih stroškov oz. do porabe sredstev.

Vsebina vloge: 8. Prijavni obrazec za ukrep Delovanje društev, neprofitnih organizacij in strokovnih združenj z obveznimi prilogami, ki so navedene v prijavnem obrazcu ter

XII.        MERILA ZA OVREDNOTENJE VLOG

Vloge bodo ocenjene na podlagi Meril za vrednotenje vlog, ki so sestavni del razpisne dokumentacije.

XIII.        OBRAVNAVA VLOG

Postopek obravnave izvaja strokovna komisija skladno z 12. in 13. členom Odloka. Odpiranje vlog bo izvedeno najkasneje 8 dni po preteku roka za oddajo vlog. Na podlagi končnega predloga komisije direktor občinske uprave oziroma pooblaščena oseba odloči o dodelitvi sredstev z upravnim aktom, ki ga posreduje vsem vlagateljem. Potencialni prejemniki – upravičenci bodo najkasneje v roku 60 dni obveščeni o izidu javnega razpisa. Zoper upravni akt ima vlagatelj pravico do pritožbe. O pritožbi odloča župan občine.

XIV.        POGODBA O SOFINANCIRANJU IN POROČANJE O UČINKIH POMOČI

Po pravnomočnosti upravnega akta o sofinanciranju, se z upravičenci sklene pogodba o sofinanciranju, ki jo podpiše župan skladno s 14. členom Odloka.

Upravičenci, s katerimi bo sklenjena pogodba in bodo prejeli pomoč de minimis po tem razpisu, so zavezani za poročanje o učinkih dodeljene pomoči tretje leto (leto 2018) od prejema pomoči.  

XV.        RAZPISNA DOKUMENTACIJA IN INFORMACIJE

Javni razpis je bil dne 24.8.2015 2015 objavljen na uradni spletni strani Občine Jesenice www.jesenice.si, kjer je na voljo celotna razpisna dokumentacija, ki obsega:

 1. Besedilo javnega razpisa
 2. Prijavni obrazec za ukrep Spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjene dejavnosti in razvoj
 3. Prijavni obrazec za ukrep Spodbujanje odpiranja novih delovnih mest samozaposlovanja
 4. Prijavni obrazec za ukrep Spodbujanje poslovne dejavnosti
 5. Prijavni obrazec za ukrep Spodbujanja usposabljanja in promocijskih aktivnosti podjetij
 6. Prijavni obrazec za ukrep Sofinanciranje stroškov oživljanja in ureditve poslovnih prostorov in obratov
 7. Prijavni obrazec za ukrep Spodbujanje mentorstva 
 8. Prijavni obrazec za ukrep Delovanje društev, neprofitnih organizacij in strokovnih združenj
 9. Merila za vrednotenje vlog
 10. Vzorec pogodbe o sofinanciranju
 11. Primer pravilno opremljene ovojnice  
 12. Odlok o dodeljevanju finančnih vzpodbud za razvoj gospodarstva v občini Jesenice (Ur. list RS št 45/2015, z dne 24.6.2015)

Vse dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom dobijo zainteresirani na Občini Jesenice, Oddelku za gospodarstvo, soba 11 (2. nadstropje) ali preko elektronske pošte Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. pri kontaktni osebi Aleksandri Orel v času uradnih ur. 

Za prijavitelje bo organizirana tudi predstavitev javnega razpisa, ki bo v torek 15.9.2015 ob 10.00 uri v Sejni sobi Občine Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice. Obvezne so prijave do 14.9.2015 na Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.. Prijave se sprejema do zapolnitve prostih mest.

XVI.        ROK IN NAČIN ODDAJE VLOG

Vlagatelji oddajo vloge s predpisano dokumentacijo osebno v sprejemni pisarni Občine Jesenice ali pošljejo na naslov: Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice.

Vloge morajo biti najpozneje do vključno ponedeljka, 5.10.2015, oddane v sprejemno pisarno v času uradnih ur oz. ta dan oddane na pošto kot priporočena pošiljka.

Vloga za posamezno prireditev mora biti oddana v zaprti ovojnici ter ustrezno označena. Na sprednji strani ovojnice mora biti izpisano: »NE ODPIRAJ – VLOGA –JAVNI RAZPIS FINANČNE VZPODBUDE ZA RAZVOJ GOSPODARSTVA – sklic 302-8/2015– Ime ukrepa _________«. Na ovojnici mora biti naveden ime in polni naslov pošiljatelja.

Nepravilno označene in nepravočasne prispele ovojnice bodo neodprte vrnjene pošiljatelju. V primeru, da se vlagatelj prijavlja z več prireditvami, vsako vlogo vloži v svojo ovojnico.

XVII.        NADZOR NAD PORABO NAMENSKIH SREDSTEV IN VRAČILO SREDSTEV

Nadzor nad namensko porabo sredstev se lahko opravi največ 10 let od podpisa pogodbe o sofinanciranju v skladu z 32. členom Odloka.

Vračilo sredstev se izvede skladno z 15. členom Odloka.

Številka: 302-8/2015

ŽUPAN
TOMAŽ TOM MENCINGER

DOPOLNITEV IN POPRAVEK JAVNEGA RAZPIS O DODELJEVANJU FINANČNIH VZPODBUD ZA RAZVOJ GOSPODARSTVA V OBČINI JESENICE V LETU 2015

V razpisni dokumentaciji Javnega razpis o dodeljevanju finančnih vzpodbud za razvoj gospodarstva v občini Jesenice v letu 2015 št. 302-8/2015, ki je bil dne 24.8.2015 objavljen na spletni strani www.jesenice.si, se:

 1. dodajo Merila za vrednotenje za ukrep Sofinanciranje stroškov oživljanja in ureditve poslovnih prostorov in obratov.
 2. zamenja se prijavni obrazec 6. Prijavni obrazec za ukrep sofinanciranje stroškov oživljanja in ureditve poslovnih prostorov in obratov.

Dopolnitev javnega razpisa se objavi na uradni spletni strani Občine Jesenice www.jesenice.si.

Ostala določila navedenega javnega razpisa ostanejo nespremenjena.

ODGOVORI IN VPRAŠANJA

Vsi odgovori na vprašana, postavljena v zvezi z javnim razpisom, bodo objavljeni na spletni strani. Dokumenta Odgovori in vprašanja 2015 se bo sproti dopolnjevala do roka za oddajo prijav (5.10.2015).

Dodatne informacije

 • Veljavno od: 24-08-2015
 • Veljavno do: 05-10-2015
Prebrano 2290 krat Nazadnje urejano na petek, 28 avgust 2015 11:43

Aktualno: Javna naročila, razpisi in objave