Javni razpisi

jan  2016 06

Javni razpis za zbiranje pobud za podelitev priznanj občine Jesenice v letu 2016

Na podlagi 2. člena Odloka o priznanjih občine Jesenice (Ur. list RS, št. 79/2004 in 84/2012) ter 3. člena Pravilnika o metodah dela komisije za izbiro kandidatov za priznanja občine Jesenice (Ur. list RS, št. 79/2004), Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja objavlja

JAVNI RAZPIS
ZA ZBIRANJE POBUD ZA PODELITEV PRIZNANJ OBČINE JESENICE V LETU 2016

I. Priznanja občine Jesenice se podeljuje enkrat letno za posebne uspehe na področjih družbenega in gospodarskega življenja in dela za občino Jesenice. Vrsta priznanj občine Jesenice je določena v 4. členu Odloka o priznanjih in se podeljujejo fizičnim in pravnim osebam (posameznikom in kolektivom).

II. Priznanji občine Jesenice sta:

  1. Podelitev naziva Častni občan občine Jesenice (podeli se največ en naziv).
  2. Plaketa občine Jesenice (podeli se največ tri plakete).

1.  Podelitev naziva Častni občan občine Jesenice

Naziv Častni občan občine Jesenice se podeli državljanom Republike Slovenije, ki so s svojim dolgoletnim delom pomembno prispevali k utrjevanju miru, razvoju in dosežkom na raznih področjih človekove ustvarjalnosti, oziroma k ugledu in razvoju občine. Podelitev naziva Častni občan občine Jesenice ni vezana na denarno nagrado.

2. Plaketa občine Jesenice

Plaketa občine Jesenice je najvišje priznanje v občini Jesenice in se jo podeljuje državljanom Republike Slovenije za njihove izjemne uspehe na posameznih področjih družbenega življenja in dela, s katerim so pomembno prispevali k razvoju in ugledu občine, gospodarskim družbam, zavodom, organizacijam in skupnostim ter društvom za izredne uspehe in dosežene rezultate, zaradi znanstvenega odkritja, inovatorstva, racionalizatorstva in za razvoj novih organizacijskih oblik, pomembnih in koristnih za ožjo in širšo skupnost.
Plaketo občine Jesenice se podeli, če predlagani kandidat najmanj 20 let dela in ustvarja na posameznih področjih, navedenih v 1. odstavku tega besedila.

III. Dokumentacija, ki jo je potrebno priložiti pobudi

Pobuda za priznanje mora poleg osnovnih in osebnih podatkov o posamezniku ali kolektivu vsebovati tudi utemeljenost pobude, v katerem mora biti podrobno opisano delo predlaganega kandidata oziroma kandidatke ali kolektiva s posameznega področja, upoštevaje I. točko tega razpisa, ki je v skladu z besedilom 14. člena Odloka in določil Pravilnika o izbiri kandidatov za občinska priznanja občine Jesenice.

IV. V utemeljitvi posameznih pobud mora biti točno navedeno, za katero priznanje je pobuda predlagana.

V. Kraj in izvedba odpiranja poslanih pobud za občinska priznanja

Pobude za priznanja občine Jesenice morajo pobudniki poslati v zaprti ovojnici na naslov Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice, »Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja«, najkasneje do ponedeljka, 11. januarja 2016, do 12.00 ure.

Zapečatena ovojnica mora biti jasno označena z napisom »NE ODPIRAJ – PRIZNANJA OBČINE JESENICE V LETU 2016«. Zapečatena ovojnica se lahko odda tudi v sprejemni pisarni sedeža Občine Jesenice, na Jesenicah, Cesta železarjev 6 (na naslov Komisije).

Odpiranje ovojnic bo v sredo, 13. januarja 2016, v sejni sobi Občine Jesenice, Cesta železarjev 6 (nizko pritličje), ob 16.15 uri.

Nepravočasne ali nepravilno označene ovojnice in vsebinsko pomanjkljive pobude bo Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja v skladu z določili Pravilnika zavrgla.

Priznanja občine Jesenice v letu 2016 bo podelil župan občine Jesenice na prireditvi ob praznovanju občinskega praznika občine Jesenice 20. marca 2016.

Dodatne informacije glede razpisa lahko dobite na telefonski številki 04 5869 233 pri Mojci Levstik.
 
Številka:  094-1/2015
Datum:    11. 12. 2015

Predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
Boštjan ŽIGON, l.r.

Dodatne informacije

  • Veljavno od: 11-12-2015
  • Veljavno do: 11-01-2016
Prebrano 2389 krat Nazadnje urejano na ponedeljek, 18 januar 2016 14:23

Aktualno: Javna naročila, razpisi in objave