Javni razpisi

apr  2011 11

Javno zbiranje ponudb za najem poslovnega prostora št. 104 na Cesti Cirila Tavčarja 3B

Na podlagi 8. člena Statuta Občine Jesenice (Ur. list RS, št. 1/2006 in spremembe), Zakona o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih (UL RS 18/74 in spremembe), Zakona o stvarnem premoženju države in lokalnih skupnosti (Ur. list RS, št. 86/2010) ter Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Ur. list RS, št. 84/2007 in spremembe), Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice, ki jo zastopa župan, Tomaž Tom Mencinger, objavlja

JAVNO ZBIRANJE PONUDB ZA NAJEM POSLOVNEGA PROSTORA
ŠT. 104 V STAVBI NA CESTI CIRILA TAVČARJA 3B, JESENICE


1. Naziv in sedež organizatorja javnega zbiranja ponudb: Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice, tel: 04 5869 272, fax: 04 5869 213.

2. Predmet oddaje v najem in opis predmeta, ki se oddaja v najem: Poslovni prostor št. 104 (v nadaljevanju: poslovni prostor), Cesta Cirila Tavčarja 3b, Jesenice, v izmeri 41,11 m2 s souporabo sanitarij. Poslovni prostor obsega dve pisarni s predprostorom.

3. Vrsta pravnega posla: Za poslovni prostor bo sklenjena Najemna pogodba. Poslovni prostor je namenjen izključno opravljanju pisarniške dejavnosti. Najemna pogodba se sklepa za obdobje 5-ih let z možnostjo podaljšanja. Pogodba o najemu poslovnega prostora se sklene v obliki notarskega zapisa.

4. Ponudbena cena: najnižja ponudbena cena za poslovne prostore, ki so predmet Javnega zbiranja ponudb, znaša 210,00 EUR/mesečno. Uspeli ponudnik bo tisti, ki bo organizatorju javnega zbiranja ponudb ponudil najvišjo najemnino za mesečni najem ponujene nepremičnine, vendar najmanj v višini ponudbene cene.

Mesečna najemnina se letno usklajuje z indeksom cen življenjskih potrebščin v Republiki Sloveniji. Če mesečna stopnja inflacije preseže 2%, se najemnina usklajuje mesečno.

Izklicna najemnina ne vključuje stroškov sklenitve najemne pogodbe v obliki notarskega zapisa, stroškov obratovanja poslovnega prostora, stroškov souporabe skupnih delov in naprav poslovnega prostora, nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča ter stroške tekočega vzdrževanja poslovnega prostora.

5. Ponudbi je potrebno priložiti: potrdilo o vplačani varščini v višini ponujene mesečne najemnine. Plačana varščina se uspelemu ponudniku vračuna v najemnino, neuspelim ponudnikom pa bo vrnjena brez obresti v roku 8 dni od zaključka dneva javnega zbiranja ponudb.

6. Čas in naslov za oddajo ponudbe: pisne ponudbe naj ponudniki pošljejo ali oddajo v zaprti ovojnici na naslov Občina Jesenice, Oddelek za okolje in prostor, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice, s pripisom »Javna ponudba za najem poslovnega prostora št. 104, C.C. Tavčarja 3b – 3528-12/2010 – NE ODPIRAJ! «. Ponudbe prispele po pošti ali oddane v sprejemni pisarni občine se bodo upoštevale le, če bodo pravilno označene in prispele na naslov Občina Jesenice, Oddelek za okolje in prostor, Cesta železarjev 6, Jesenice, najkasneje do 05.05.2011 do 12.00 ure. Na zadnji strani kuverte mora biti naveden naziv in naslov ponudnika.

Več o zbiranju ponudb si preberite v prloženih dokumentih.

Dodatne informacije

  • Veljavno od: 11-04-2011
  • Veljavno do: 05-05-2011
Prebrano 4258 krat Nazadnje urejano na sreda, 04 maj 2011 09:28