Javni razpisi

feb  2016 26

Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin

Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice, na podlagi 20. in 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS, št. 86/2010 in spremembe), v skladu s 35. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS, št. 34/2011 in spremembe), objavlja

 POZIV ZA javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin

I. NAZIV IN SEDEŽ ORGANIZATORJA JAVNEGA ZBIRANJA PONUDB:

Lastnica nepremičnin, ki so predmet prodaje, je Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice.

II. VRSTA PRAVNEGA POSLA:

Prodaja nepremičnin na podlagi prodajne pogodbe.

III. PREDMET PRODAJE:

Predmet prodaje so nepremičnine s parc. št.:

  • 902/222 k.o. 2175 – Jesenice (ID 6551718), v izmeri 2.301 m2;
  • 902/71 k.o. 2175 – Jesenice (ID 761691), v izmeri 335 m2;
  • 901/5 k.o. 2175 - Jesenice (ID 1019399), v izmeri 69 m2;
  • 902/57 k.o. 2175 – Jesenice (ID 4289027), v izmeri 1.056 m2;
  • 901/6 k.o. 2175 - Jesenice (ID 3538800), v izmeri 14 m2.

Nepremičnine s parc. št. 902/222, 902/71 in 901/5, vse tri k.o. 2175 Jesenice, predstavljajo zemljišče, na katerem stoji industrijska stavba – lužilnica, ki se nahaja v poslovno - industrijski coni FIPROM na območju Stare Save, nepremičnini s parc. št. 902/57 in 901/6, obe k.o. 2175 – Jesenice pa predstavljata makadamsko parkirišče, neposredno ob zgoraj navedenem industrijskem objektu.

V skladu z veljavnimi prostorskimi akti Občine Jesenice ležijo nepremičnine s parc. št.  902/222 k.o. 2175 – Jesenice (ID 6551718), 902/71 k.o. 2175 – Jesenice (ID 761691), 901/5 k.o. 2175 - Jesenice (ID 1019399), 902/57 k.o. 2175 – Jesenice (ID 4289027) in 901/6 k.o. 2175 - Jesenice (ID 3538800) v območju J2/CU11-X - območje centralnih dejavnosti in se obravnavajo kot stavbno zemljišče.

Na nepremičninah s parc. št. 902/222 k.o. 2175 - Jesenice, 902/71 k.o. 2175 - Jesenice in 902/57 k.o. 2175 - Jesenice je vknjižena predkupna pravica.

Predmet prodaje se prodaja izključno kot celota. Ponudniki lahko ponudbe oddajo kot posamezne pravne ali fizične osebe, oziroma lahko več partnerjev odda skupno ponudbo.

Nepremičnine bodo prodane po načelu videno - kupljeno, zato se morebitne reklamacije po sklenitvi prodajne pogodbe ne bodo upoštevale.

Vse stroške v zvezi s prenosom lastništva (davek na promet nepremičnin, overitve, takse, vpis v zemljiško knjigo in drugo) plača kupec.

IV. IZHODIŠČNA CENA

Izhodiščna cena je 251.770,00 EUR.

V. NAČIN IN ROK PLAČILA KUPNINE:

Izbrani ponudnik je dolžan plačati kupnino v 30 dneh od izstavitve računa s strani prodajalca, katerega bo prodajalec izstavil na podlagi prodajne pogodbe, podpisane s strani obeh pogodbenih strank. Plačilo celotne kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe. Položena varščina se izbranemu ponudniku všteje v kupnino.

VI. ROK ZA ODDAJO PONUDB:

Rok za oddajo ponudb je do vključno 16.3.2016 (osebno v sprejemno pisarno Občine Jesenice do 14.00 ure ali priporočeno po pošti do 00.00 ure). Javno odpiranje ponudb bo potekalo v ponedeljek, dne 21.3.2016 ob 12.00 uri, v mali sejni sobi, v kleti Občine Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice. O dokončni izbiri najugodnejšega ponudnika bodo ponudniki obveščeni v roku 8 dni od dneva odpiranja ponudb, oziroma od izvedbe postopka dodatnih pogajanj, ali izvedbe postopka javne dražbe (zaprta javna dražba).

VII. VIŠINA VARŠČINE:

Ponudniki, ki želijo sodelovati v javnem zbiranju ponudb, so dolžni najkasneje zadnji dan za vložitev ponudbe položiti varščino, kot garancijo za resnost ponudbe. Varščina znaša 25.177,00 EUR oziroma 10% izhodiščne cene za predmetno nepremičnino. Varščino morajo ponudniki vplačati na pod-račun EZR Občine Jesenice, odprt pri Banki Slovenije, št.: SI56 01241-0100007593, sklic 18  75400-7221002-47815016, s pripisom »varščina za javno zbiranje ponudb  – nepremičnine s parc. št. 902/222 k.o. 2175 – Jesenice (ID 6551718), 902/71 k.o. 2175 – Jesenice (ID 761691), 901/5 k.o. 2175 - Jesenice (ID 1019399), 902/57 k.o. 2175 – Jesenice (ID 4289027) in 901/6 k.o. 2175 - Jesenice (ID 3538800). Potrdilo o plačani varščini morajo ponudniki priložiti ponudbi.

Plačana varščina bo izbranemu ponudniku vračunana v kupnino, neizbranim ponudnikom pa bo vrnjena, brez obresti, v roku 15 dni od dneva odpiranja ponudb, oziroma od izvedbe postopka dodatnih pogajanj, ali izvedbe postopka javne dražbe (zaprta javna dražba).

VIII. OBLIKA IN POGOJI, POD KATERIMI MORA PONUDNIK PREDLOŽITI PONUDBO

V postopku javnega zbiranja ponudb lahko sodelujejo pravne osebe, samostojni podjetniki in fizične osebe, ki v skladu s pravnim redom Republike Slovenije lahko pridobijo lastninsko pravico na nepremičninah na območju Republike Slovenije. V postopku lahko sodelujejo samo osebe, ki bodo pravočasno položile varščino, skladno z razpisom. Ponudniki naj predložijo svoje ponudbe v zaprti kuverti z oznako »NE ODPIRAJ – PONUDBA ZA NAKUP NEPREMIČNIN – s parc. št. 902/222 k.o. 2175 – Jesenice (ID 6551718), 902/71 k.o. 2175 – Jesenice (ID 761691), 901/5 k.o. 2175 - Jesenice (ID 1019399), 902/57 k.o. 2175 – Jesenice (ID 4289027) in 901/6 k.o. 2175 - Jesenice (ID 3538800)«, in sicer v sprejemno pisarno Občine Jesenice, ali priporočeno po pošti na naslov: Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice. Na zaprti kuverti naj ponudniki navedejo tudi ime, točen naslov ter e-mail pošiljatelja.

Dokazila, ki jih mora vsebovati ponudba, posebni pogoji in zahteve, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki, kakor tudi merila za izbiro najugodnejše ponudbe ter specifični podatki o nepremičninah, ki so predmet javnega zbiranja ponudb, so razvidni iz razpisne dokumentacije.

Iz ponudbe ponudnika mora biti razviden čas veljavnosti ponudbe, in sicer mora biti ponudba veljavna najmanj 150 dni od dneva odpiranja ponudb.

Občina Jesenice si po prejemu pravočasnih in popolnih ponudb pridržuje pravico, da, v kolikor je to potrebno, s ponudniki izvede dodatna pogajanja (z vsemi, ki so predložili pravočasne in popolne ponudbe). Kdaj se lahko izvedejo pogajanja, je določeno v Navodilih ponudnikom za izdelavo ponudbe, ki so sestavni del razpisne dokumentacije. Ne glede na navedeno si Občina Jesenice, v primeru več najugodnejših ponudb, pridržuje pravico izvesti javno dražbo in sicer s ponudniki, katerih ponudbe so najugodnejše (zaprta javna dražba).

Če v postopku javnega zbiranja ponudb v roku ne prispe nobena ponudba, oziroma nobena ponudba ni pravočasna ali popolna ali ne bo dosežena vsaj izhodiščna cena za predmetno nepremičnino, se šteje, da je bilo javno zbiranje ponudb neuspešno, razen, če Navodila ne določajo drugače.

IX. DRUGI PODATKI O NEPREMIČNINI

Postopek javnega odpiranja ponudb in izbiro najugodnejšega ponudnika vodi Komisija za javno zbiranje ponudb, ki jo imenuje župan Občine Jesenice. Pristojna komisija lahko s soglasjem župana Občine Jesenice postopek prodaje ustavi vse do sklenitve prodajne pogodbe.

X. DODATNE INFORMACIJE O NEPREMIČNINI

Ponudniki lahko dobijo vse informacije v zvezi z izdelavo ponudbe in pojasnila k razpisni dokumentaciji na Občini Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice, Oddelek za gospodarstvo, pri ga. mag. Veri Djurić Drozdek, e-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.; tel.: 04/586 92 89.

Razpisna dokumentacija za prodajo nepremičnin na območju občine Jesenice z javnim zbiranjem ponudb – nepremičnine s parc. št. 902/222 k.o. 2175 – Jesenice (ID 6551718), 902/71 k.o. 2175 – Jesenice (ID 761691), 901/5 k.o. 2175 - Jesenice (ID 1019399), 902/57 k.o. 2175 – Jesenice (ID 4289027) ter 901/6 k.o. 2175 - Jesenice (ID 3538800) je ponudnikom na voljo od dneva objave javnega razpisa na spletni strani Občine Jesenice: www.jesenice.si.

 

Številka: 478-15/2016

Župan občine Jesenice
Tomaž Tom Mencingerja

Dodatne informacije

  • Veljavno od: 26-02-2016
  • Veljavno do: 16-03-2016
Prebrano 1751 krat Nazadnje urejano na sreda, 23 marec 2016 15:21