Javni razpisi

jun  2016 01

Javni razpis za sofinanciranje projektnega učenja za mlajše odrasle za leto 2016

Na podlagi 8. člena Odloka o dodeljevanju sredstev za otroške in mladinske projekte v občini Jesenice ter za projekte, ki so namenjeni mlajšim odraslim (Ur. list RS, št. 51/2014 in 9/2016) objavljam naslednji
 

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROJEKTNEGA UČENJA ZA MLAJŠE ODRASLE ZA LETO 2016

 

 1. Naročnik javnega razpisa:
 2. Nameni, za katere se dodeljujejo sredstva:

Naročnik javnega razpisa je Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice.


Sredstva so namenjena za izvedbo projektnega učenja mladih, starih do 25 let, ki so izpadli iz rednega šolskega sistema, kar pomeni, da imajo nedokončano osnovno, poklicno ali srednjo šolo. Temeljni cilj projektnega učenja mladih je pomagati mladim pri pridobivanju izkušenj in znanja, ki bi jim omogočili uspešnost pri nadaljevanju izobraževanja ali v izbrani poklicni karieri.

 

 

 


III. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu:

Splošni pogoji za prijavo na javni razpis so:

 

 

 

 

 • solventnost in neblokiranost transakcijskega računa vlagatelja na dan oddaje vloge, kar vlagatelj jamči s podpisano izjavo v vlogi na javni razpis,
 • da zoper vlagatelja ni bil uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek oz. drug postopek, katerega posledica ali namen je prenehanje vlagateljevega poslovanja, kar vlagatelj jamči s podpisano izjavo v vlogi na javni razpis,
 • da vlagatelji pristojnemu občinskemu organu, določenemu s pogodbo, redno dostavljajo vsa zahtevana poročila, v kolikor na javni razpis ne kandidirajo prvič,
 • da niso na drugih javnih razpisih oz. iz drugih proračunskih postavk Občine Jesenice pridobili sredstva za isti projekt, kar vlagatelj jamči s podpisano izjavo v vlogi na javni razpis in
 • da imajo izdelan vsebinski plan dela in finančno konstrukcijo za tekoče leto, v kateri so predvideni prihodki in odhodki za izvedbo projekta tako, kot je zahtevano v prijavi na javni razpis.


Ostali pogoji za prijavo na javni razpis so:

Na javni razpis za izvajanje projektnega učenja mladih se lahko prijavi vlagatelj, ki je registriran za izvajanje oz. opravljanje izobraževalne dejavnosti, kar izkazuje z dokazilom o registraciji oz. druge listine (statut ipd.), iz katerih je razvidno, da opravlja izobraževalno dejavnost.

Poleg splošnih in ostalih pogojev mora vlagatelj izpolnjevati še naslednje pogoje, in sicer da:

 

 

 

 

 • na dan objave javnega razpisa izvaja ta projekt več kot eno leto,
 • ima vlagatelj zagotovljene materialne, kadrovske (izvajalce z ustrezno strokovno izobrazbo ali strokovno usposobljene za opravljanje projekta), prostorske pogoje in organizacijske možnosti za uresničitev načrtovanih aktivnosti, kar vlagatelj jamči s podpisano izjavo v vlogi na javni razpis,
 • projektno učenje mladih traja vsak dan od ponedeljka do petka, sedem ur dnevno,
 • je temeljna oblika dela projektno delo,
 • so v projekt vključeni uporabniki, ki imajo stalno bivališče v občini Jesenice, kar dokazujejo iz priloženega seznama uporabnikov in
 • je prijava izdelana na predpisanem prijavnem obrazcu, izpolnjena v slovenskem jeziku in vsebuje vsa zahtevana dokazila iz razpisne dokumentacije.

 

 

IV. Merila za dodeljevanje sredstev:

Merila za vrednotenje projektnega učenja za mlajše odrasle, ki se sofinancirajo iz proračuna občine Jesenice, so del razpisne dokumentacije.

V. Višina razpisanih sredstev je 4.000 €.

VI. Sredstva proračuna občine se dodelijo po postopku, ki je določen z Odlokom o dodeljevanju sredstev za otroške in mladinske projekte v občini Jesenice ter za projekte, ki so namenjeni mlajšim odraslim (Ur. list RS, št. 51/2014 in 9/2016).

VII. Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2016.

VIII. Oblika, rok in način oddaje prijav


Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih razpisnih obrazcih in mora vsebovati vse obvezne priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji.
Vlagatelji morajo prijave (vloge) poslati po pošti kot priporočeno pošiljko na naslov: Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice, oz. jih lahko oddajo v sprejemni pisarni Občine Jesenice (pritličje) najkasneje do ponedeljka 20.6.2016. Prijava (vloga) mora biti oddana v zaprti ovojnici na kateri mora biti navedeno naslednje besedilo: " Javni razpis za sofinanciranje projektnega učenja za mlajše odrasle za leto 2016 - ne odpiraj!". Na ovojnici mora biti naveden tudi vlagatelj, njegov naziv in naslov (sedež).

Za pravilno oddajo prijave je v pomoč vlagateljem priložena že izdelana naslovnica, ki jo lahko vlagatelji prilepite na kuverto za oddajo vloge na javni razpis.

Šteje se, da je prijava (vloga) prispela pravočasno, če je bila zadnji dan roka za oddajo prijav oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali oddana v sprejemni pisarni Občine Jesenice (pritličje) do 14:30 ure.


IX. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija vsebuje:

 

 • obrazec vloge z navodili,
 • višino sredstev, ki je na razpolago za predmet javnega razpisa,
 • način določanja deleža, ki ga prejme posamezni vlagatelj,
 • osnutek pogodbe,
 • navedbo potrebnih dokumentov, ki jih mora vlagatelj predložiti kot dokazilo, da izpolnjuje pogoje za kandidiranje na razpisana sredstva,
 • navedba vrste meril s pomočjo katerih se med tistimi, ki izpolnjujejo pogoje izberejo prejemniki sredstev, način njihove uporabe in pomen posameznih meril;
 • navedba o tem, kdo z upravnim aktom odloči o dodelitvi sredstev in kdo o pritožbi zoper ta sklep,
 • navedbo, da bo vloga, ki jo vlagatelj pošlje po preteku razpisnega roka prepozna.

 


X. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo

Razpisna dokumentacija (prijava) je na voljo na spletni strani www.jesenice.si pod rubriko »Javna naročila in razpisi«. Vlagatelji lahko prevzamejo razpisno dokumentacijo tudi na Občini Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice, vsak delavnik od 8.00 do 12.30 ure (v sobi II / 7). Dodatne informacije lahko vlagatelji dobijo po tel. 04/ 5869 212 pri Barbari Toman.

XI. Datum obravnavanja vlog

Komisija za odpiranje vlog bo 22.6.2016 odprla pravočasno prispele vloge in ugotovila ali izpolnjujejo razpisne pogoje. Odpiranje vlog ni javno. Vloge, ki bodo prispele po preteku razpisnega roka, bodo s sklepom zavržene.
 

XII. Rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu javnega razpisa

Vsi vlagatelji bodo v roku 30 dni po sprejeti odločitvi obveščeni o izidu javnega razpisa. Na podlagi končnega predloga strokovne komisije direktor občinske uprave oz. od njega pooblaščen organ izda o vseh ustreznih vlogah iz istega področja upravni akt, s katerimi odloči, katere programe oziroma projekte se sprejme v sofinanciranje. Vlagatelj lahko vloži zoper upravni akt pritožbo v roku 15 (petnajst) dni od vročitve. O pritožbi odloča župan. Po pravnomočnosti upravnega akta, se sklene z izbranimi vlagatelji pogodba o sofinanciranju projektov.

ŽUPAN
Tomaž Tom Mencinger

 

 

 

Dodatne informacije

 • Veljavno od: 1.6.2016
 • Veljavno do: 20.6.2016
Prebrano 2101 krat Nazadnje urejano na četrtek, 23 junij 2016 12:38

Aktualno: Javna naročila, razpisi in objave