Javni razpisi

jul  2011 08

Povabilo k oddaji ponudbe za podelitev koncesije za izvajanje gospodarske javne službe upravljanja in vzdrževanja Tržnice Jesenice

ZAKLJUČENO

V skladu z Odlokom o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za izvajanje gospodarske javne službe upravljanja in vzdrževanja Tržnice Jesenice (Ur. list RS, št. 16/2011) in na podlagi javnega razpisa za podelitev koncesije za opravljanje gospodarske javne službe upravljanja in vzdrževanja Tržnice Jesenice

naročnik/koncedent Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice (v nadaljevanju: koncedent)

vabi prijavitelje/koncesionarje, da v skladu z zahtevami iz tega povabila in navodili podajo ponudbe za podelitev koncesije za izvajanje gospodarske javne službe upravljanja in vzdrževanja Tržnice Jesenice (v nadaljevanju: koncesija oz. predmet koncesije).

Ponudbe morajo biti v celoti pripravljene v skladu z razpisno dokumentacijo ter izpolnjevati vse pogoje za udeležbo v tem javnem razpisu. Vsak prijavitelj lahko vloži le eno vlogo (ponudbo) za celotno koncesijo.

ROK ZA ODDAJO PONUDB

Ponudba se šteje za pravočasno, če je predložena naročniku do srede, dne 03.08.2011, najkasneje do 12.00 ure.

Ponudniki oddajo ponudbe po pošti ali osebno na naslov naročnika: OBČINA JESENICE, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice.

Vse nepravočasno predložene ponudbe bo naročnik izločil iz postopka in jih neodprte vrnil ponudnikom.

ODPIRANJE PONUDB

Javno odpiranje ponudb bo istega dne, v sredo, 03.08.2011 ob 15.00 uri v sejni sobi Občine Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice.

Pred pričetkom javnega odpiranja prijav morajo prisotni predstavniki ponudnikov, ki niso že registrirani za zastopanje, komisiji izročiti pisna pooblastila o zastopanju. Nepooblaščeni predstavniki ne morejo opravljati dejanj zastopanja.

Tomaž Tom Mencinger

ŽUPAN


Dodatne informacije

  • Veljavno od: 08-07-2011
  • Veljavno do: 03-08-2011
Prebrano 6490 krat Nazadnje urejano na sreda, 26 oktober 2011 16:07

Aktualno: Javna naročila, razpisi in objave