Javni razpisi

sep  2011 02

Javni natečaj za prosto delovno mesto v občinski upravi Občine Jesenice


OBČINA JESENICE
Ž U P A N

Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice

tel: 04 58 69 231 / fax: 04 58 69 270/ e-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
internet: http://www.jesenice.si


Občina Jesenice v skladu z 58. členom Zakona o javnih uslužbencih-ZJU (Ur. list RS, št. 63/07–UPB-3 in 65/08) objavlja

javni natečaj

za prosto uradniško delovno mesto v občinski upravi Občine Jesenice:

SVETOVALEC,

ki se lahko opravlja v nazivu svetovalec III, II in I

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

 • imeti morajo najmanj visoko strokovno izobrazbo /oz. prvo bolonjsko stopnjo/ ekonomske smeri,
 • najmanj 7 mesecev delovnih izkušenj,
 • opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka,
 • opravljeno usposabljanje za imenovanje v naziv,
 • opravljen vozniški izpit B kategorije,
 • znanje uradnega jezika,
 • znanje uporabe računalniških programov (urejevalnih besedil, delo s preglednicami)
 • imeti morajo državljanstvo Republike Slovenije ,
 • ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;
 • zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

V kolikor izbrani kandidat ne bo imel opravljenega strokovnega izpita iz upravnega postopka, ga bo moral opraviti v roku treh mesecev od sklenitve pogodbe o zaposlitvi.

Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo, ali ima opravljeno obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv, v nasprotnem primeru bo moral izbrani kandidat najpozneje v enem letu od sklenitve pogodbe o zaposlitvi opraviti usposabljanje, na katero ga bo napotil predstojnik, v skladu s prvim odstavkom 89. člena Zakona o javnih uslužbencih.

Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Za delovne izkušnje se štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih je javni uslužbenec pridobil z opravljanjem del na delovnem mestu, za katero se zahteva za eno stopnjo nižja izobrazba, razen pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja izobrazbe. Delovne izkušnje se dokazujejo z verodostojnimi listinami, iz katerih sta razvidna čas opravljanja dela in stopnja izobrazbe.

Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo za tretjino v primeru, da ima kandidat univerzitetno izobrazbo ali visoko strokovno izobrazbo s specializacijo oziroma magisterijem znanosti (prejšnjim) ali magistrsko izobrazbo (druga bolonjska stopnja).

 Delovno področje:

 • pomoč pri pripravi osnutkov predpisov in drugih zahtevnejših gradiv;
 • zbiranje, urejanje in priprava podatkov za oblikovanje zahtevnejših gradiv;
 • samostojno oblikovanje manj zahtevnih gradiv s predlogi ukrepov;
 • vodenje in odločanje v zahtevnih upravnih postopkih na I. stopnji;
 • upravna in strokovna opravila s področja splošnih zadev in družbenih dejavnosti,
 • planiranje in nadzor nad sredstvi proračuna za področje družbenih dejavnosti,
 • vodenje postopkov pri investicijah.

Prijava za delovno mesto se odda na priloženem obrazcu in mora vsebovati:

 1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, pri kateri je bila izobrazba pridobljena,
 2. izjavo kandidata o vseh dosedanjih zaposlitvah, v kateri kandidat navede datum sklenitve in datum prekinitve delovnega razmerja pri posameznem delodajalcu ter kratko opiše delo in stopnjo zahtevnosti, ki ga je opravljal pri tem delodajalcu,
 3. izjavo, da ima opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka in opravljeno obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv,
 4. izjavo kandidata, da:
  - je državljan Republike Slovenije
  - da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen v trajanju več kot šest mesecev,
  - zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti
 5. izjavo kandidata, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Občini Jesenice pridobitev podatkov iz 4. točke iz uradnih evidenc.

Zaželjeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis, ter da kandidat v tej navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil. Natečajna komisija bo strokovno usposobljenost kandidatov presojala na podlagi prijave, na podlagi razgovora s kandidati ter po potrebi s pisnim preverjanjem kandidatovega znanja.

Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Občine Jesenice, C. železarjev 6, Jesenice, v nazivu svetovalec III. Delovno razmerje bo sklenjeno za nedoločen čas s polnim delovnim časom.

V izbirni postopek se v skladu z 21. členom Uredbe o postopku za zasedbo delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Ur. list RS, št. 139/06 in 104/10) ne uvrstijo kandidati, ki ne izpolnjujejo natečajnih pogojev.

Kandidati vložijo prijave v pisni obliki, ki jo pošljejo v zaprti ovojnici z označbo " javni natečaj za prosto uradniško mesto – svetovalec" na naslov: Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice in sicer v roku 8 dni po objavi na spletni strani Občine Jesenice. Za pisno obliko prijave šteje tudi elektronska, poslana na naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled., pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 60 dni po objavi javnega natečaja.

Informacije lahko dobite na telefonski številki 04 5869 231 pri Alenki Justin. Obvestilo o končanem postopku bo objavljeno na spletni strani Občine Jesenice www.jesenice.si.

O izbiri uradnika bo izdan sklep, ki bo vročen izbranemu kandidatu, ostalim kandidatom pa bo vročen sklep, da niso bili izbrani.

Opomba: Uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

Številka: 110-20/2011

Dodatne informacije

 • Veljavno od: 02-09-2011
 • Veljavno do: 10-09-2011
Prebrano 4676 krat Nazadnje urejano na petek, 09 september 2011 11:09